1307/1988

Given i Helsingfors den 29 december 1988

Lag om ändring av lagen om kontroll av hönsägg och hönsäggsprodukter samt om betalning av prissänkningsersättning

I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen den 28 december 1984 om kontroll av hönsägg och hönsäggsprodukter samt om betalning av prissänkningsersättning (1009/84) lagens rubrik, 1 §, 4 § 1 och 2 mom., 6 §, 8 § 1 mom. och 14 §,

av dessa lagrum 8 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 4 december 1987 (928/87), som följer:

Lag

om kontroll av ägg och äggprodukter

1 §

Denna lag tillämpas på kontrollen av hönsägg och hönsäggsprodukter (ägg och äggprodukter) som för försäljning klassificerats och förpackats av näringsidkare, som anges närmare genom förordning, och på ägg och äggprodukter som skall exporteras eller importeras.

4 §

Den kontroll av ägg och äggprodukter som avses i denna lag utförs av statens kontrollanstalt för mjölkprodukter i enlighet med vad som närmare stadgas genom förordning.

En tjänsteman som bemyndigats av statens kontrollanstalt för mjölkprodukter har rätt att för kontroll få tillträde till tillverknings-, lager- och förvaringsplatser hos näringsidkare som förpackar och tillverkar produkter som avses i denna lag samt att få de uppgifter som behövs för kontrollen.


6 §

Statens kontrollanstalt för mjölkprodukter har rätt att för sina prestationer till staten uppbära avgifter som genom förordning fastställs enligt de allmänna grunder som stadgas i lagen om grunderna för avgifter till staten (980/73).

8 §

Av statens medel för annat prispolitiskt stöd betalas fraktstöd för ägg som går direkt från gårdsbruksenheterna till deltaljhandeln och för konsumtion, på det sätt som statsrådet bestämmer närmare.


14 §

Jord- och skogsbruksministeriets veterinäravdelning skall övervaka att denna lag följs.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1989.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter kan vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 145/88
Jord- och skogsbruksutsk. bet. 19/88
Stora utsk. bet. 171/88

Helsingfors den 29 december 198

Republikens President
Mauno Koivisto

Jord- och skogsbruksminister
Toivo T. Pohjala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.