1293/1988

Utfärdat i Helsingfors den 22 december 1988

Skattestyrelsens beslut om sätten för och storleken av förskottsinnehållning

Skattestyrelsen har med stöd av 11, 12 och 13 § lagen den 28 november 1959 om förskottsuppbörd (418/59), sådana de lyder i lagen av den 17 december 1982 (946/82), förordnat:

1 kapitel

Förskottsinnehållning på lön

1 §

På lön som utbetalas till löntagare för huvudsyssla skall förskottsinnehållning verkställas enligt den i skattekortet antecknade personliga grund- och tilläggsprocenten eller annan personlig innehållningsprocent som för lön antecknats i skattekortet.

Förskottsinnehållning verkställs enligt den i 1 momentet avsedda grund- och tilläggsprocenten så, att på lön som utbetalas under var och en löneperiod uträknas förskottsinnehållningen enligt grundprocenten upp till den inkomstgräns, som för varje löneperiod antecknats i skattekortet, och på den del av inkomsten som överstiger inkomstgränsen enligt tilläggsprocenten.

Om lön utbetalas utöver tidigare erlagd lön eller för flera än en löneperiod, kan förskottsinnehållning verkställas antingen på det sätt som avses i 2 momentet eller så, att till varje lön för löneperiod som föregått betalning under samma kalenderår läggs den därtill hänförande delen av prestation som skall betalas, och från förskottsinnehållningar som uträknats på dessa sammanlagda belopp avdras beloppet av förskottsinnehållningar som tidigare verkställts för samma tidsperiod. Skillnaden mellan förskottsinnehållningarna utgör förskottsinnehållningen på den prestation som skall utbetalas.

Avvikande från 2 och 3 momenten ovan kan arbetsgivaren räkna ut förskottsinnehållningen enligt följande:

Lön som skall utbetalas läggs till det sammanlagda beloppet av löner som arbetsgivaren tidigare under samma skatteår utbetalat till löntagaren. Detta belopp jämförs med det sammanlagda beloppet av inkomstgränserna för samma löneperioder. Förskottsinnehållningen på de utbetalda lönernas sammalagda belopp upp till det sammanlagda beloppet av inkomstgränserna för samma tidsperiod uträknas enligt grundprocenten och på den överstigande delen enligt tilläggsprocenten. Har förskottsinnehållning på de tidigare utbetalda lönerna redan verkställts, avdras det sammanlagda beloppet av de tidigare förskottsinnehållningarna från förskottsinnehållningen på lönernas sammanlagda belopp och skillnaden utgör den förskottsinnehållning som skall verkställas (kumulativ förskottsinnehållning).

Om prestationer som skall anses som lön utbetalas särskilt utanför den egentliga löneberäkningen utan att de läggs till annan lön som skall utbetalas, skall förskottsinnehållning verkställas enligt den personliga tilläggsprocenten som framgår av skattekortet eller på det sätt som i 15 § är bestämt.

På lön eller arvode som utbetals till två eller flera löntagare gemensamt skall förskottsinnehållning verkställas enligt 50 procent.

2 §

På semesterpremie, semesterpenning och annan motsvarande ersättning, som utgår enligt semesterns längd och som utöver lönen för semestertiden utbetals för huvudsyssla, skall förskottsinnehållning verkställas enligt grundprocenten som antecknats i skattekortet för huvudsyssla eller enligt annan motsvarande personlig innehållningsprocent som framgår av skattekortet.

Då förskottsinnehållning verkställs på det sätt som avses i 1 § 4 momentet, läggs semesterpenningen och annan prestation som angetts ovan i 1 momentet till löner som tidigare utbetalats och förskottsinnehållningen verkställs på lönernas sammanlagda belopp såsom i 1 § 4 momentet är bestämt.

3 §

Inom byggnadsbranschen på områden, där arbetsgivaren enligt riksomfattande arbetskollektivavtal redovisar semesterlönen och semesterersättningen samt semesterpremien i Postbanken på arbetsgivarorganisationens särskilda postgirokonto, verkställs förskottsinnehållning dock, avvikande från 1 och 2 §, enligt 32 procent.

4 §

På lön som betalas för bisyssla skall förskottsinnehållning verkställas enligt det personliga procenttal som för den skattskyldige antecknats i skattekortet för biinkomster på det sätt som i biinkomstskattekortet är bestämt, eller enligt ett förordnande om den personliga innehållningsprocenten som antecknats i ett annat skattekort.

2 kapitel

Förskottsinnehållning på pension och livränta

5 §

På pension och livränta skall förskottsinnehållning verkställas enligt det personliga procenttal som fastställts för den skattskyldige, om den skattskyldige företer ett skattekort eller annat förordnande om den personliga innehållningsprocenten, eller utbetalaren har fått uppgift om innehållningsprocenten på pension på det sätt som avses i 17 § eller särskilt av skattebyrån. Förskottsinnehållning skall dock inte verkställas på folkpension, om folkpensionsanstalten inte fått förordnande om det på det sätt som avses i 17 § eller särskilt av skattebyrån.

Har åt skattskyldig inte bestämts någon personlig innehållningsprocent för förskottsinnehållning på pension, skall förskottsinnehållning på pension och livränta verkställas på det sätt som om lön i 1 eller 4 § är bestämt.

Då pension utbetalas utöver en tidigare erlagd pension eller som engångsbetalning eller retroaktivt för flera betalningsperioder, verkställs förskottsinnehållning enligt 50 procent.

Avvikande från 3 momentet ovan verkställs förskottsinnehållning dock inte, om prestationen enligt sagda moment är högst 50 mark. Förskottsinnehållning verkställs inte heller på folkpension som utbetalas till person som enbart får folkpension avsedd i 3 momentet och som influtit endast för betalningsåret.

På folkpension, som beviljas för tid för vilken samtidigt erlagts familjepension i enlighet med familjepensionslagen (38/69) eller frontmannapension, verkställs förskottsinnehållning enligt 15 procent. Förskottsinnehållningen kan dock verkställas högst till det belopp som utgör pensionernas skillnad.

3 kapitel

Förskottsinnehållning på försäkrings- och skadeersättningar samt på premieåterbäringar

6 §

Då dag- eller moderskapspenning, faderskaps- eller föräldrapenning enligt sjukförsäkringslagen samt annan ersättning med stöd av sjukförsäkrings- eller folkpensionslagen utbetalas till den försäkrade för minskning av inkomster och försämrad utkomst, skall förskottsinnehållning verkställas på det sätt som bestämts i 1 § 1 och 2 momenten.

Har prestationens utbetalare inte på det sätt som avses i 17 § inte fått de uppgifter som behövs för verkställande av innehållningen och den skattskyldige inte företer sitt skattekort för prestationens utbetalare, verkställs förskottsinnehållning procentuellt enligt följande:

Ersättning enligt sjukförsäkringslagen mk/dag Förskottsinnehållningsprocent
1,00-121,00 20
121,01-151,00 25
151,01-179,00 30
179,01-242,00 35
242,01-311,00 40
311,01-447,00 45
447,01- 50

På dagpenning som med stöd av sjukförsäkrings- eller folkpensionslagen utbetalas till minimibelopp skall förskottsinnehållning verkställas, avvikande från 1 och 2 momenten, enligt 12 procent. På moderskapspenning som till minimibelopp utbetalas till skattskyldig i förvärvsarbete skall förskottsinnehållning dock verkställas enligt 40 procent.

Vid utbetalning av dagpenning och ersättning för förlorad förvärvsinkomst med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar (583/86) verkställs förskottsinnehållning på det sätt som bestämts ovan i 1-3 momenten.

Då ersättningar som avses ovan i 1, 3 och 4 momenten utbetalas utöver tidigare betalda ersättningar eller som engångsbetalning eller för flera perioder samtidigt eller för annat år än skatteåret, skall förskottsinnehållning verkställas enligt den innehållningsprocent som anges i tabellen i 2 momentet.

7 §

Då åt skadad med stöd av obligatorisk olycksfalls- eller trafikförsäkring eller patientförsäkring eller med stöd av lagen om ersättning för brottsskador av statens medel (935/73) erläggs annan ersättning än pension eller livränta, verkställs förskottsinnehållning på det sätt som i 1 § 1 och 2 momenten är bestämt.

På andra än i 1 momentet avsedda försäkringsersättningar i enlighet med 5 § lagen om förskottsuppbörd (1241/88) verkställs förskottsinnehållning enligt 50 procent.

Vid utbetalning av prestationer avsedda i 1 och 2 momenten utöver tidigare ersättningar eller som engångsbetalning för flera perioder samtidigt eller retroaktivt för annat år än skatteåret verkställs förskottsinnehållning enligt 50 procent.

På belopp som erhållits i form av återbäring och återköp av försäkringspremier och som avses i 58 § 2 och 3 mom. lagen om skatt på inkomst och förmögenhet skall förskottsinnehållning verkställas enligt 50 procent.

4 kapitel

Förskottsinnehållning på utkomstskyddsförmåner för arbetslösa

8 §

På förmåner som utbetalas med stöd av lagen om utkomstskydd för arbetslösa (602/84), på utbildningsstöd som avses i lagen om sysselsättningsfrämjande utbildning (31/76) och på sysselsättningsstöd som med stöd av sysselsättningsförordningen (737/87) utbetalas till en arbetslös arbetssökande som ämnar bli företagare verkställs förskottsinnehållning på det sätt som bestäms i 1 § 1 och 2 momenten.

Förskottsinnehållning på grunddagpenning enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa och på den motsvarande utbildningsstöd som avses i lagen om sysselsättningsfrämjande utbildning verkställs förskottsinnehållning ändå enligt 15 procent. På sysselsättningsstöd som med stöd av sysselsättningsförordningen (737/87) utbetalas till en arbetslös arbetssökande som genomgår träning för arbetslivet eller till en person med handikapp eller på motsvarande understöd, som med stöd av lagen om yrkesvägledning (43/60) utbetalas till en person som deltar i yrkesvägledning, verkställs förskottsinnehållning enligt 15 procent. Förskottsinnehållning verkställs dock inte på prestationer som avses i detta moment, om dagpenningsbeloppet är högst 20 mark per dygn.

Då prestationer avsedda i 1 och 2 momenten utbetalas utöver tidigare betalningar eller som en engångsbetalning eller för flera perioder samtidigt eller för annat år än skatteåret, verkställs förskottsinnehållningen, avvikande från 1 och 2 momenten, enligt den procentsats som anges i nedanstående tabell:

Ersättning enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa mk/dag Förskottsinnehållningprocent
1,00-141,00 20
141,01-175,00 25
175,01-208,00 30
208,01-281,00 35
281,01-361,00 40
361,01-520,00 45
520,01- 50

Om prestationens utbetalare inte på det sätt som avses i 17 § har fått de uppgifter som behövs för innehållningen och den skattskyldige inte företer skattekortet för utbetalaren, verkställs förskottsinnehållning på prestationer som avses i 1 momentet i enlighet med tabellen i 3 momentet ovan.

5 kapitel

Förskottsinnehållning på stöd för vård av barn i hemmet

9 §

På stöd för vård av barn i hemmet verkställs förskottsinnehållning på det sätt som i 1 § 1 och 2 momenten är bestämt. Erhåller den skattskyldige samtidigt annan förskottsinnehållning underkastad inkomt, på vilken förskottsinnehållning verkställs enligt den innehållningsprocent för huvudsyssla som avses i 1 §, verkställs förskottsinnehållning på stöd för vård av barn i hemmet på det sätt som i fråga om biinkomster i 4 § är bestämt.

6 kapitel

Förskottsinnehållning på vuxenstudiepenning

10 §

På ersättning för förlorad förvärvsinkomst i form av vuxenstudiepenning som avses i 10 a § lagen om studiestöd (95/87) skall förskottsinnehållning verkställas enligt 10 procent.

7 kapitel

Förskottsinnehållning på prestation enligt lagen om lönegaranti och statstjänstemannalagen

11 §

På prestation som med stöd av lagen om lönegaranti (649/73) såsom lönegaranti utbetalas till arbetstagare verkställs förskottsinnehållning procentuellt enligt följande:

Om prestationen är minst 20 mark och högst 7 500 mark, är förskottsinnehållningen 30 procent. På den del av prestationen som överstiger 7 500 mark är förskottsinnehållningen 50 procent.

På periodiskt återkommande ersättning som utbetalas med stöd av statstjänstemannalagen (755/86) verkställs förskottsinnehållning på det sätt som i 1 och 4 § är bestämt.

8 kapitel

Förskottsinnehållning på prestationer som avses i 6 § lagen om förskottsuppbörd

12 §

På prestationer som avses i 6 § lagen om förskottsuppbörd skall förskottsinnehållning verkställas på det sätt som i detta beslut bestämts om förskottsinnehållning på lön.

9 kapitel

Övriga bestämmelser om verkställande av förskottsinnehållning

13 §

På alla i detta beslut avsedda prestationer skall förskottsinnehållning verkställas så, att den del av innehållningen som överstiger hela mark beaktas inte.

14 §

Erhåller den skattskyldige sådan i detta beslut avsedd pension eller annan ersättning än lön, på vilken förskottsinnehållning skall verkställas enligt 1 §, behöver den skattskyldige inte förete skattekortet för den som betalat ersättningen, om denne har fått de i skattekortet antecknade innehållningsuppgifterna på det sätt som avses i 17 § av skattestyrelsen eller av ersättningsmottagarens arbetsgivare på olycksfallsanmälan som avses i 39 § lagen om olycksfallsförsäkring, eller i fråga om trafikskada, på skadeanmälan som erhållits av arbetsgivaren.

15 §

Företer den skattskyldige inte sitt skattekort för prestationens utbetalare och utbetalaren på det sätt som avses ovan i 14 och 17 § inte får de uppgifter som behövs för verkställande av förskottsinnehållning, och andra förordnanden i detta beslut inte skall tillämpas vid förskottsinnehållningen, skall förskottsinnehållning verkställas enligt 60 procent. Förskottsinnehållning verkställs dock inte, om en enskild, tillfällig prestation totalt uppgår högst till 50 mark.

16 §

Förskottsinnehållning skall verkställas till ett lägre belopp än vad i detta beslut är bestämt, om den skattskyldige tillräckligt tidigt innan prestationen betals företer ett skattekort som utvisar detta eller annat förordnande som skattebyrån utfärdat.

På den skattskyldiges anhållan skall förskottsinnehållning verkställas till ett större belopp än vad i detta beslut är bestämt.

17 §

Pensionsutbetalare, som vid utanordning av pensioner använder automatisk databehandling, får på anhållan hos skattestyrelsen den innehållningsprocent för pensionstagaren som behövs för verkställande av innehållning på pension och livränta. Utbetalare av pension skall framlägga sin anhållan på maskinspråk.

För verkställande av förskottsinnehållning på prestationer som avses i 6 § i detta beslut får folkpensionsanstalten de uppgifter som behövs på maskinspråk av skattestyrelsen. Motsvarande uppgifter överlåter skattestyrelsen till arbetslöshetskassor och yrkeskurscentralen samt till trafikförsäkringsföreningen, som kan överlåta uppgifterna vidare till försäkringsanstalt, vilken bedriver lagstadgad försäkringsverksamhet, för verkställande av förskottsinnehållning på prestationer som avses i 7 §.

18 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1989. Beslutet tillämpas på prestationer som utbetalas den 1 mars 1989 eller därefter, dock så, att 7 § 2 mom., 8 § 3 mom. och 11 § 2 mom. tillämpas på prestationer som utbetalas efter den 1 januari 1989. På andra prestationer än dem som avses i beslutets 7 § 2 mom., 8 § 3 mom. och 11 § 2 mom. verkställs förskottsinnehållning i januari och februari 1989 på samma sätt som under år 1988.

Genom beslutet upphävs skattestyrelsens beslut den 18 december 1987 (1214/87) från och med den 1 mars 1989.

Helsingfors den 22 december 1988

Generaldirektör
Lauri Honkavaara

Överinspektör
Mirjami Laitinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.