1287/1988

Given i Helsingfors den 29 december 1987

Lag om ändring av lagen om påförande av accis

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 3 juli 1974 om påförande av accis (558/74) 1 § 3 mom. och 12 a §, sådana de lyder i lag av den 23 december 1982 (1021/82),

ändras 1 § 1 och 2 mom., 12 och 15 c §§, 16 § 1 mom., 17 och 18 §§, 22 § 1 mom., 25, 26 och 35 §§ samt 42 § 1 mom.,

av dessa lagrum 1 § 1 och 2 mom., 12 och 15 c §§, 22 § 1 mom. och 25 § sådana de lyder i nämnda lag av den 23 december 1982, 16 § 1 mom. och 18 § sådana de lyder i lag av den 24 juni 1982 (459/82), 17 § sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag av den 23 december 1982 och 42 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 6 augusti 1982 (619/82), samt

fogas till 15 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag av den 23 december 1982, ett nytt 4 mom., till 20 §, sådan den lyder i sistnämnda lag, ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., samt till lagen en ny 26 a § och i stället för den 41 § som upphävts genom nämnda lag av den 6 augusti 1982 en ny 41 § som följer:

1 §

Denna lag tillämpas när accis och annan skatt eller avgift påförs i landet tillverkade produkter i enlighet med de grunder som stadgas i olika lagar samt vid debitering, uppbörd och ändringssökande som gäller dessa skatter och avgifter liksom även annars om så stadgas i någon lag om skatt eller avgift.

Denna lag tillämpas även vid bestämmande och betalning av prisskillnadsersättningar av statens medel på basis av skillnaden mellan de inhemska priserna och världsmarknadspriserna på råvaror som använts vid tillverkningen av livsmedelsprodukter som nämns i lagen om accis på livsmedelsprodukter (868/79).


12 §

Har för någon skatteperiod hela accisbeloppet eller en del därav, på grund av ett räknefel eller något därmed jämförbart misstag eller på grund av att distriktstullkammaren till någon del inte har prövat saken, utan den accisskyldiges förskyllan inte blivit påfört eller har accis av samma orsak återburits till ett för högt belopp eller prisskillnadsersättning betalts till ett för högt belopp, skall distriktstullkammaren, om ärendet inte annars är anhängigt eller avgjort genom ett beslut med anledning av besvär, rätta sitt beslut (accisrättelse till accistagarens fördel). Rättelsen skall göras inom ett år från ingången av kalenderåret efter det under vilket accisen, accisåterbäringen eller prisskillnadsersättningen påfördes.

15 §

Om prisskillnadsersättning har betalts utan grund, kan den ersättning som återkrävs höjas (förhöjning av prisskillnadsersättning som återkrävs). Vid fastställandet av förhöjningen iakttas i tillämpliga delar vad som stadgas om accisförhöjning i 1-3 mom.

15 c §

Vad som i denna lag stadgas om accisrättelse, efterbeskattning, accisförhöjning, förhöjning av prisskillnadsersättning som återkrävs och felavgift gäller i tillämpliga delar även sådan återbäring av accis samt sådana prisskillnadsersättningar som på ansökan betalts till någon annan än den accisskyldige.

16 §

Accisen för en skatteperiod skall betalas senast den 27 dagen i följande kalendermånad. Är denna dag en helgdag eller helgfri lördag, får accisen betalas den första vardagen därefter.


17 §

Acciser samt övriga i denna lag nämnda skatter och avgifter kan betalas på postanstalter som förmedlar postgirorörelse, i penninginrättningar och hos statens olika räkenskapsverk i enlighet med vad finansministeriet bestämmer.

Penninginrättningarna skall dagligen betala in under dagen mottagna skattemedel på tullverkets postgiroinbetalningskonto senast den vardag närmast efter betalningsdagen då penninginrättningen är öppen för allmänheten. Om skattemedlen inte har betalts in på tullverkets postgiroinbetalningskonto på det sätt som stadgas i 10 § 2 mom. lagen om Postbanken Ab (972/87), skall penninginrättningen betala en av finansministeriet fastställd ränta för dröjsmålstiden.

Finansministeriet beslutar om de provisioner som skall betalas till penninginrättningarna och fastställer deras storlek.

18 §

Har en accisskyldig inte betalt accis för en skatteperiod inom den tid som stadgas i 16 §, bestäms för den accis som inte betalts ett skattetillägg som utgör en mark för varje fullt belopp av etthundra mark. Skattetillägg uppbärs för varje kalendermånad från ingången av den månad då accisen borde ha betalts till utgången av månaden före den förfallodag som fastställs för accisen.

Om en accisskyldig betalar accisen efter den utsatta tiden utan debitering, skall han på eget initiativ samtidigt betala skattetillägg för varje kalendermånad från ingången av den månad då accisen borde ha betalts till utgången av den månad då accisen betalas.

20 §

Vid återkrav av accis som efter ansökan återburits till ett för stort belopp och vid återkrav av en prisskillnadsersättning uppbärs på accisen och prisskillnadsersättningen en ränta vars storlek stadgas genom förordning. Räntan räknas från ingången av kalendermånaden efter den under vilken accisen eller prisskillnadsersättningen överbetalts till utgången av månaden före den förfallodag som bestäms för återbetalningen. Ränta uppbärs inte på belopp som är mindre än ett belopp om vilket stadgas genom förordning.


22 §

Tullstyrelsen kan på ansökan meddela förhandsbesked om den accis som skall tillämpas på en av sökanden i landet tillverkad produkt eller på en produkt som sökanden har för avsikt att börja tillverka i landet samt om prisskillnadsersättningar som betalas för skattefria leveranser.


25 §

Konstaterar distriktstullkammaren på grund av yrkande på rättelse med anledning av besvär eller annars att accis har påförts till ett för stort belopp eller återburits till ett för litet belopp eller att en för liten prisskillnadsersättning har betalts, skall distriktstullkammaren rätta sitt beslut, om ärendet inte är avgjort genom ett beslut med anledning av besvär (accisrättelse till den accisskyldiges fördel). Rättelsen kan göras inom tre år från ingången av kalenderåret efter det under vilket accisen, accisåterbäringen eller prisskillnadsersättningen påfördes, eller senare på skriftligt yrkande som framställs inom nämnda tid.

26 §

Ändring i distriktstullkammarens beslut söks hos tullstyrelsen genom besvär. Besvärsrätt på statens vägnar har tullombuden vid distriktstullkamrarna. Besvär skall anföras skriftligen och besvärsskriften skall tillställas tullanstalten inom besvärstiden.

Besvärstiden i ett ärende som gäller fastställande av accis, accisåterbäring eller prisskillnadsersättning är tre år räknat från ingången av kalenderåret efter det under vilket de fastställdes, dock alltid minst 60 dagar från delgivningen. Då besvär anförs över ett beslut, som gäller något annat ärende vid en distriktstullkammare, är besvärstiden 30 dagar från delgivningen. Besvärstiden för tullombudet är 30 dagar från beslutet.

Angående besvär gäller i övrigt vad som stadgas i lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50).

Vad lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/61) stadgar om grundbesvär tillämpas inte på ärenden som avses i denna lag.

26 a §

Rättar distriktstullkammaren på det sätt som avses i 25 § sitt beslut i enlighet med framställda yrkanden, förfaller besvären.

Till den del distriktstullkammaren anser att de yrkanden som har framställts i besvären inte ger anledning till rättelse av dess beslut, skall distriktstullkammaren avge sitt utlåtande med anledning av besvären och utan dröjsmål tillställa tullstyrelsen handlingarna i ärendet.

35 §

Tullstyrelsen har rätt att vid vite förplikta den som inte har följt en uppmaning enligt 32 eller 34 § att fullgöra sin skyldighet.

41 §

Då en tullmyndighet gör förundersökning med anledning av brott mot denna lag eller mot stadganden och bestämmelser som har utfärdats med stöd av den, iakttas utöver förundersökningslagen (449/87) och tvångsmedelslagen (450/87) i tillämpliga delar även vad 53, 54, 57 och 58 §§ tullagen (573/78) stadgar om förundersökning av tullbrott.

42 §

Finansministeriet kan av särskilda skäl på ansökan och på de villkor som det bestämmer nedsätta eller helt avlyfta accis, skattetillägg, dröjsmålsränta och restavgift eller ränta med anledning av uppskov vilka har betalts eller skall betalas, eller prisskillnadsersättning som enligt beslut därom skall återbetalas. Tullstyrelsen har rätt att avgöra ärendet, om det belopp vars avlyftande eller återbäring sökts är högst 100 000 mark. Finansministeriet kan likväl avgöra ett principiellt viktigt ärende även om det belopp vars avlyftande eller återbäring sökts är 100 000 mark eller mindre.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

Lagen tillämpas också på accisrättelser, ordinarie besvär och grundbesvär som har anhängiggjorts innan lagen har trätt i kraft men som inte är avgjorda, dock så att det rättelseförfarande som avses i 26 a § inte tillämpas på besvär.

Regeringens proposition 125/88
Statsutsk. bet. 99/88
Stora utsk. bet. 221/88

Helsingfors den 29 december 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.