1285/1988

Given i Helsingfors den 29 december 1988

Förordning om allmän statsandel och allmänna finansieringsunderstöd till kommunerna

På föredragning av inrikesministern stadgas med stöd av 12 § lagen den 29 december 1988 om allmän statsandel och allmänna finansieringsunderstöd till kommunerna (1273/88):

1 §

Såsom en sådan tvåspråkig kommun som avses i 2 § 2 mom. lagen om allmän statsandel och allmänna finansieringsunderstöd till kommunerna (1273/88) betraktas en kommun om vilken statsrådet med stöd av 2 § (10/75) språklagen har bestämt att den skall vara tvåspråkig. Såsom kommuner som ger service på samiska anses när allmän statsandel beviljas Utsjoki, Enontekis och Enare kommuner.

2 §

Såsom sådana avlöningsutgifter som avses i 3 § 2 mom. lagen om allmän statsandel och allmänna finansieringsunderstöd till kommunerna anses de löner som kommunerna betalar samt de till dem anslutna socialskydds-, arbetslöshets- och olycksfallsförsäkringsavgifterna samt pensionsavgifterna som kommunerna betalar i egenskap av arbetsgivare. För löneutgifternas del grundar sig justeringen på underindexet i fråga om kommuner i löntagarnas förtjänstnivåindex (1980 = 100).

Mätningen av förändringen i den allmänna prisnivån grundar sig på förändringen i konsumentprisindex som publiceras av statistikcentralen.

3 §

När utjämningsgränserna för kompletteringen av skatteinkomsterna bestäms och beloppet av kompletteringen av kommunernas skatteinkomster beräknas, används som grund det antal skattören som beräknats inflyta till kommunerna vid den beskattning som verkställts året före bevillningsåret, den på basis av samma beskattningsuppgifter beräknade genomsnittliga uttaxeringen per skattöre i alla kommuner, vilken vägts med antalet skattören, samt kommunens befolkningstäthet under det år till vars inkomster beskattningen hänför sig.

4 §

Inrikesministeriet skall i fråga om kommunernas ansökningen enligt 9 § 5 mom. lagen om allmän statsandel och allmänna finansieringsunderstöd till kommunerna inhämta länsstyrelsens utlåtande samt bereda kommunernas centralorganisationer tillfälle att avge utlåtande. I fråga om ansökningar som avses i 9 § lagen om främjande av skärgårdens utveckling (494/81) skall även skärgårdsdelegationen beredas tillfälle att avge utlåtande.

5 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989.

Regeringens proposition 134/88
Lag- och ekonomiutsk. bet. 20/88
Stora utsk. bet. 191/88

Helsingfors den 29 december 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Inrikesminister
Jarmo Rantanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.