1283/1988

Given i Helsingfors den 29 december 1988

Lag om ändring av lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut ändras 24, 25, 27 och 28 §§ samt 30 § 1 mom. lagen den 4 januari 1985 om avbytarservice för lantbruksföretagare (2/85) som följer:

24 §

För anordnandet av den förvaltning som verkställigheten av denna lag medför beviljas kommunerna statsandel i enlighet med lagen om allmän statsandel och allmänna finansieringsunderstöd till kommunerna (1273/88).

25 §

Socialstyrelsen kan meddela allmänna anvisningar om när driftskostnaderna för avbytarservice på det sätt som avses i 8 § 1 mom. lagen om statsandelar och -understöd åt kommuner och kommunalförbund skall anses vara nödvändiga för att uppgiften skall bli behörigen skött.

27 §

Om inte annat följer av denna lag, tillämpas på beviljandet av anslag, driftskostnaderna för avbytarservice och betalningen av anslag samt på utbetalningen av belopp på basis av redovisning vad lagen om statsandelar och -understöd åt kommuner och kommunalförbund stadgar om statsandel för driftskostnader. Vederbörande statsmyndighet är härvid länsstyrelsen.

28 §

Kommunerna skall årligen före en av socialstyrelsen fastställd tidpunkt lämna länsstyrelsen en redovisning för användningen av de medel som kommunen beviljas för driftskostnader för avbytarservice.

30 §

Om inte annat följer av denna lag, iakttas vid rättelseförfarande mellan staten och en kommun i fråga om driftskostnader för avbytarservice vad som stadgas i 7 kap. lagen om statsandelar och -understöd åt kommuner och kommunalförbund.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter kan vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 134/88
Lag- och ekonomiutsk. bet. 20/88
Stora utsk. bet. 191/88

Helsingfors den 29 december 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Inrikesminister
Jarmo Rantanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.