1277/1988

Given i Helsingfors den 29 december 1988

Lag om ändring av lagen om handhavande av utdelnings- och övervakningsuppgifter beträffande lantbruksstödet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 7 § lagen den 27 januari 1971 om handhavande av utdelnings- och övervakningsuppgifter beträffande lantbruksstödet (88/71) och

fogas till lagen en ny 8 a § som följer:

7 §

För sina kostnader för kontinuerligt återkommande uppgifter som avses i denna lag ersätts kommunerna i enlighet med lagen om allmän statsandel och allmänna finansieringsunderstöd till kommunerna (1273/88). I de fall som avses ovan i 1 § 2 mom. betalas likväl ersättning till kommunerna enligt de grunder som statsrådet bestämmer. För tillfälliga utgifter kan till dem inom statsbudgeten betalas skälig tilläggsersättning i enlighet med vad statsrådet förordnar särskilt.

8 a §

Vad denna lag stadgar om kommunala lantbruksnämnder gäller också andra organ som sköter nämndens uppgifter.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

Regeringens proposition 134/88
Lag- och ekonomiutsk. bet. 20/88
Stora utsk. bet. 191/88

Helsingfors den 29 december 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Inrikesminister
Jarmo Rantanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.