1274/1988

Given i Helsingfors den 29 december 1988

Lag om ändring av lagen om allmän rättshjälpsverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 2 februari 1973 om allmän rättshjälpsverksamhet (88/73) 23-26 a §§,

av dessa lagrum 24 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 23 december 1981 (976/81) och 26 a § sådan den lyder i nämnda lag,

ändras 1 § 1 mom. och 22 §, av dem 22 § sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag av den 23 december 1981, samt

fogas till 3 § ett nytt 3 mom. som följer:

Allmänna stadganden
1 §

En kommun skall bedriva allmän rättshjälpsverksamhet. Härmed avses i denna lag behövlig rättshjälp som kommunen lämnar personer som med hänsyn till sina inkomster och tillgångar samt sin underhållsskyldighet och övriga omständigheter som inverkar på deras ekonomiska ställning inte utan svårighet själva kan skaffa sig sakkunnig hjälp i rättsliga angelägenheter.


3 §

Om kommuner inte kan komma överens om bedrivande av allmän rättshjälpsverksamhet, kan justitieministeriet efter att ha hört dem ålägga två eller flera kommuner att tillsammans bedriva allmän rättshjälpsverksamhet samt vid behov också bestämma de villkor på vilka verksamheten skall bedrivas.

Statsunderstöd
22 §

För anordnande av allmän rättshjälpsverksamhet beviljas kommunerna statsandel i enlighet med lagen om allmän statsandel och allmänna finansieringsunderstöd till kommunerna (1273/88).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

En kommun som då lagen träder i kraft inte bedriver allmän rättshjälpsverksamhet skall före utgången av året efter det då lagen träder i kraft inleda sådan.

När statsbidrag beviljas för allmän rättshjälpsverksamhet som bedrivits under åren före ikraftträdandet tillämpas 22 § samt de genom denna lag upphävda 23-26 a §§ i sin lydelse före ikraftträdandet.

Regeringens proposition 134/88
Lag- och ekonomiutsk. bet. 20/88
Stora utsk. bet. 191/88

Helsingfors den 29 december 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Inrikesminister
Jarmo Rantanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.