1273/1988

Given i Helsingfors den 29 december 1988

Lag om allmän statsandel och allmänna finansieringsunderstöd till kommunerna

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §
Allmän statsandel och allmänna finansieringsunderstöd

Kommunerna beviljas allmän statsandel för skötseln av lagstadgade uppgifter, om det i respektive lag stadgas att statsandelar och statsunderstöd skall betalas för dem.

Såsom allmänna finansieringsunderstöd beviljas kommunerna komplettering av skatteinkomsterna och inom statsbudgeten understöd enligt prövning så som denna lag stadgar.

På andra uppgiftsområden än undervisnings- och bildningsväsendet eller social- och hälsovården innefattas de statsandelar som tas i bruk i det anslag i statsbudgeten som upptas för allmän statsandel till kommunerna, med iakttagande av 3 § 1 mom.

2 §
Den allmänna statsandelen

En kommun erhåller såsom allmän statsandel ett belopp som fås genom att med kommunens bärkraftskoefficient multiplicera det genomsnittliga markbelopp för den allmänna statsandelen som under året (fastställelseåret) före finansåret har fastställts per mantalsskriven invånare. Koefficienterna är följande:

Bärkraftsklass Koefficient
1 1,80
2 1,50
3 1,25
4 1,05
5 1,00
6 0,85
7 0,60
8 0,45
9 0,35
10 0,25

Tvåspråkiga kommuner och kommuner där tjänster som avses i 1 § 1 mom. beviljas också på samiska betalas den allmänna statsandelen höjd med 10 procent.

Till en kommun vars invånarantal under tre år räknat från ingången av fastställelseåret har gått ned med minst 3 procent betalas den allmänna statsandelen enligt 1 och 2 mom. höjd med lika många hela procentenheter som invånarantalet har gått ner med.

3 §
Fastställande av den allmänna statsandelen

Den allmänna statsandelens genomsnittliga belopp enligt 2 § 1 mom. fastställs per invånare för varje finansår. Härvid beaktas i fråga om de uppgifter om vilka stadgas i de lagar som avses i 1 § 1 mom. de kalkylerade kostnader som kommunerna orsakas av de förändringar i funktionerna som upptas i statsbudgeten och som sker under finansåret.

En höjning eller sänkning av den allmänna statsandelens genomsnittliga belopp grundar sig till två tredjedelar på den kalkylerade förändringen i de genomsnittliga avlöningsutgifterna för kommunalt anställd personal i tjänste- och arbetsavtalsförhållande under finansåret och till en tredjedel på förändringen i den allmänna prisnivån, i enlighet med vad som närmare stadgas genom förordning.

Då den allmänna statsandelens genomsnittliga belopp fastställs, beaktas de justeringar som med stöd av 4 § har gjorts i beloppet av statsandelen för finansåret före fastställelseåret.

4 §
Justering av den allmänna statsandelen

Om det vid förhandlingar i enlighet med 7 § 2 mom. konstateras att de kostnader som beräknats enligt 3 § 1 mom. avviker från de kalkyler som fastställandet av den allmänna statsandelens genomsnittliga belopp bygger på eller har någon statlig myndighet under finansåret meddelat kommunerna bindande administrativa föreskrifter av den art att de kostnader som de medför inte har beaktats då det genomsnittliga beloppet fastställdes i enlighet med 3 § 1 mom., och kan avvikelserna konstateras ha berott på de statliga myndigheternas åtgärder, justeras det genomsnittliga beloppet på motsvarande sätt.

Har den allmänna statsandelens genomsnittliga belopp till de delar som nämns i 3 § 2 mom. fastställts så att det är mindre eller större än vad som förutsätts av den utveckling efter finansåret som konstateras vid justeringstidpunkten, justeras beloppet så att det motsvarar förändringen i avlöningsutgifterna och prisnivån.

5 §
Komplettering av skatteinkomsterna

Komplettering av skatteinkomsterna beviljas kommuner i vilka antalet skattören per invånare underskrider den utjämningsgräns som på basis av befolkningstätheten bestäms för kommunen.

Utjämningsgränsen är 80 procent av det genomsnittliga antalet skattören per invånare i samtliga kommuner för de kommuner där antalet invånare per kvadratkilometer land (befolkningstätheten) understiger 1,0 eller som är skärgårdskommuner som nämns i 9 § 1 mom. lagen om främjande av skärgårdens utveckling (494/81). Utjämningsgränsen är 76 procent för kommuner där befolkningstätheten är 1,0-1,9 och 73 procent för kommuner där den är 2,0-6,9. För övriga kommuner är utjämningsgränsen 70 procent.

Kompletteringen av skatteinkomsterna räknas ut genom att skillnaden mellan utjämningsgränsen och antalet per invånare beräknade skattören i kommunen multipliceras med den för samtliga kommuner genomsnittliga uttaxeringen per skattöre, vilken vägts med antalet skattören, samt med antalet mantalsskrivna invånare i kommunen det år till vars inkomster beskattningen hänför sig.

6 §
Understöd enligt prövning

Understöd enligt prövning kan beviljas kommuner som i första hand på grund av exceptionella eller tillfälliga kommunalekonomiska svårigheter är i behov av ökat ekonomiskt stöd. Som faktorer vilka påverkar behovet av ekonomiskt stöd beaktas också särskilda lokala omständigheter och den särskilda belastning som uppgifter enligt de lagar som avses i 1 § 1 mom. medför för kommunens ekonomi.

7 §
Förhandlingsskyldighet

Innan inrikesministeriet gör framställning till förslag för det följande finansåret beträffande anslaget för den allmänna statsandelen i statsbudgeten, skall ministeriet förhandla med berörda ministerier och kommunernas centralorganisationer för att konstatera hur kostnaderna för de uppgifter som avses i 1 § 1 mom. utvecklas.

Inrikesministeriet skall med kommunernas centralorganisationer förhandla om justeringen enligt 4 §.

8 §
Normgivning

Respektive statsmyndighet skall reda ut de ekonomiska verkningarna för kommunerna av de bindande administrativa föreskrifter som gäller uppgifter i enlighet med 1 § 1 mom. och i god tid innan föreskrifterna meddelas förhandla med inrikesministeriet, finansministeriet och kommunernas centralorganisationer.

9 §
Procedurstadganden

Statsrådet fastställer den allmänna statsandelens genomsnittliga belopp före utgången av oktober under fastställelseåret.

Statsrådet justerar den allmänna statsandelens genomsnittliga belopp före utgången av oktober under året efter finansåret.

Inrikesministeriet beviljar allmän statsandel utan ansökan.

Inrikesministeriet beviljar varje år utan ansökan komplettering av skatteinkomsterna före utgången av mars, och den betalas till kommunen före utgången av juni.

Kommunerna skall ansöka om understöd enligt prövning före utgången av augusti. Understödet beviljas årligen före årets slut av statsrådet på föredragning från inrikesministeriet.

Kompletteringen av skatteinkomsterna och understödet enligt prövning beviljas kommunerna i hela tusental mark.

10 §
Förhållande till lagen om statsandelar och -understöd åt kommuner och kommunalförbund

Inrikesministeriet betalar allmän statsandel till kommunerna i överensstämmelse med 18 § 1 mom. lagen om statsandelar och -understöd åt kommuner och kommunalförbund (35/73). Statsandelens slutpost betalas i samband med den prestation som följer på justeringen av statsandelens genomsnittliga belopp.

På återbäring av allmän statsandel till staten tillämpas 21 § i den lag som nämns i 1 mom.

På komplettering av skatteinkomsterna och understöd enligt prövning tillämpas 31 och 32 §§ i den nyssnämnda lagen.

11 §
Ändringssökande

Om sökande av ändring i de beslut av inrikesministeriet om allmän statsandel och komplettering av skatteinkomsterna som avses i 9 § 3 och 4 mom. gäller i tillämpliga delar vad 7 kap. lagen om statsandelar och -understöd åt kommuner och kommunalförbund stadgar om rättelseförfarande.

Ändring i det statsrådsbeslut som avses i 9 § 5 mom. och som gäller finansieringsunderstöd enligt prövning får inte sökas genom besvär.

12 §
Närmare stadganden

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

13 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter kan vidtas innan den träder i kraft.

14 §
Övergångsstadganden

Statliga myndigheter skall på det sätt som stadgas i 8 § inom ett år efter att denna lag trätt i kraft förnya alltjämt gällande administrativa föreskrifter som avses vara bindande för kommunerna och är på lägre nivå än lagar och förordningar och statsrådsbeslut. Om föreskrifterna inte förnyas, anses de med stöd av denna lag ha förfallit tre år efter ikraftträdandet.

Den allmänna statsandelens genomsnittliga belopp per mantalsskriven invånare är 120 mark för 1989. Beloppet justeras i enlighet med 4 § 2 mom.

Om ikraftträdandet medför en väsentlig kommunalekonomisk belastning för en kommun, beaktas den under tre år från ikraftträdandet då kommunen beviljas i 6 § nämnt understöd enligt prövning.

För kostnader som har uppkommit under åren före ikraftträdandet och som orsakas av uppgifter i enlighet med 1 § 1 mom. beviljas statsandel och statsunderstöd enligt de stadganden som gällde innan denna lag träder i kraft. För kostnaderna för mätning och kartläggning av byggnadsplaneområde betalas dock statsandel enligt de stadganden som gällde innan denna lag träder i kraft, om arbetet har godkänts på behörigt sätt före utgången av det år då denna lag träder i kraft.

Med avvikelse från 4 mom. betalas till en kommun, inom det anslag som upptas i statsbudgeten för de kostnader som uppkommit under åren före ikraftträdandet, statsandelar enligt lagen om statsandelar och -understöd åt kommunerna för kostnaderna för brand- och räddningsväsendet (560/75) under det år då denna lag träder i kraft och under de två följande åren, och statsandelar enligt lagen om gatuavgift till kommun (670/78) under det år då denna lag träder i kraft och året därpå.

Regeringens proposition 134/88
Lag- och ekonomiutsk. bet. 20/88
Stora utsk. bet. 191/88

Helsingfors den 29 december 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Inrikesminister
Jarmo Rantanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.