1268/1988

Given i Helsingfors den 29 december 1988

Lag om ändring av 6 § lagen om förbud mot anordningar som försvårar hastighetsövervakningen

I enlighet med riksdagens beslut ändras 6 § lagen den 23 augusti 1985 om förbud mot anordningar som försvårar hastighetsövervakningen (733/85) som följer:

6 §

Om det finns sannolika skäl till misstanke att ett brott som avses i 3 § har begåtts, kan husrannsakan som avses i tvångsmedelslagen (450/87) företas i fordon och dess släpvagn för att eftersöka en i 1 § nämnd anordning, utan hinder av 5 kap. 1 § 1 mom. tvångsmedelslagen. Husrannsakan kan på motsvarande sätt företas också i byggnader, rum eller slutna förvaringsplatser, om det finns sannolika skäl till misstanke att de används som importlager eller tillverknings-, saluhållnings-, försäljnings-, överlåtelse- eller installationsplats för en sådan anordning.

Om det finns synnerligen sannolika skäl till misstanke att en sådan radardetektorförseelse som nämns i 3 § 1 mom. har begåtts, kan fordonets förare och passagerare underkastas kroppsvisitation som avses i tvångsmedelslagen, utan hinder av 5 kap. 10 § 1 mom. tvångsmedelslagen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

Regeringens proposition 186/88
Lagutsk. bet. 14/88
Stora utsk. bet. 217/88

Helsingfors den 29 december 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.