1255/1988

Given i Helsingfors den 29 december 1988

Lag om ändring av 11 kap. 22 § rättegångsbalken

I enlighet med riksdagens beslut ändras 11 kap. 22 § 1 mom. rättegångsbalken, sådant det lyder i lag av den 14 januari 1972 (21/72), som följer:

11 kap.

Om stämning och dess delgivning

22 §

Vill någon på grund av brott framställa yrkande mot någon annan, skall denne stämmas att svara. I stämningen skall anges om svaranden skall inställa sig personligen och nämnas att en svarande, som utan att uppge laga förhinder underlåter att inställa sig på utsatt tid, döms till straff för förfallolös utevaro eller hämtas. Stämning behövs dock inte när ett yrkande på grund av brott framställs mot den som är personligen närvarande inför rätta.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

Regeringens proposition 186/88
Lagutsk. bet. 14/88
Stora utsk. bet. 217/88

Helsingfors den 29 december 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.