1254/1988

Given i Helsingfors den 29 december 1988

Lag om ändring av lagen om offentlighet vid rättegång

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 21 december 1984 om offentlighet vid rättegång (945/84) 5 § 2 mom. 2 punkten och 9 § 1 mom. samt

fogas till lagen en ny 5 a § och till 9 § ett nytt 3 mom. som följer:

5 §
Förhandling inom stängda dörrar enligt prövning

Domstol kan även besluta att muntlig förhandling till behövliga delar skall ske utan att allmänheten är närvarande,


2) då någon har ålagts att yppa en omständighet eller att till besiktning framlägga ett föremål eller en handling eller att besvara en fråga, fastän han annars får vägra detta, eller när en handling som skall företes innehåller meddelanden mellan den åtalade och någon som står i ett sådant förhållande till honom som nämns i 17 kap. 20 § rättegångsbalken eller innehåller sådant som den som avses i kapitlets 23 § inte får vittna om vid rättegång eller den som avses i 24 § får vägra yppa; eller


5 a §
Förhandling i brottmål innan handläggningen av åtalet inleds

Domstolen kan besluta att muntlig förhandling om häktning eller reseförbud och framläggande av bevis som sker innan handläggningen av åtalet inletts skall hållas utan att allmänheten är närvarande, om den som framställer krav på tvångsmedel av skäl som har samband med utredninger eller den misstänkte själv begär detta eller om domstolen annars anser att det finns orsak. I strid med den misstänktes begäran får ett mål handläggas allmänheten är närvarande endast på synnerligen vägande skäl. Om handläggningens offentlighet i ärenden som avses i denna paragraf gäller dessutom i tillämpliga delar 4 och 5 §§.

9 §
Rättegångsmaterialets offentlighet

Angående rättegångshandlingars offentlighet gäller vad som stadgas om allmänna handlingars offentlighet, om inte något annat följer av 2 § eller denna paragrafs 2 eller 3 mom. Vad som stadgas om handlingar gäller även annat rättegångsmaterial.


Rättegångsmaterial från en sådan förhandling om tvångsmedel eller mottagande av bevis som hålls innan handläggningen av åtalet inletts kan i den omfattning som avses i 2 mom. sekretessbeläggas högst till dess att åtalet handläggs eller saken läggs ned.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

Regeringens proposition 186/88
Lagutsk. bet. 14/88
Stora utsk. bet. 217/88

Helsingfors den 29 december 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.