1250/1988

Given i Helsingfors den 29 december 1988

Lag om temporär ändring av inkomstskattelagen för gårdsbruk

I enlighet med riksdagens beslut

ändras temporärt i inkomstskattelagen för gårdsbruk av den 15 december 1967 (543/67) 4 §, 5 § 1 mom. 2 och 4 punkten, den svenska språkdräkten i det inledande stycket i 6 § 1 mom., 6 § 1 mom. 1, 9 och 11 punkten, 8 § 3 och 4 mom. samt 11, 16, 17 och 21 §§,

av dessa lagrum 4 §, 5 § 1 mom. 4 punkten och 21 § sådana de lyder i lag av den 30 december 1970 (847/70), 5 § 1 mom. 2 punkten sådan den lyder i lag av den 20 december 1985 (1039/85), den svenska språkdräkten i det inledande stycket och 21 § sådana de lyder i nämnda lag av den 30 december 1970, 1 mom. 1 punkten sådan den lyder i lag av den 30 april 1982 (303/82) och 11 punkten sådan den lyder i lag av den 24 juni 1968 (374/68), 11 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 12 maj 1972 (373/72), 16 § sådan den lyder i lag av den 21 december 1979 (975/79) och 17 § sådan den lyder i lag av den 2 december 1983 (900/83), samt

fogas temporärt till 5 § 1 mom. en ny 12 punkt i stället för den 12 punkt som upphävts genom nämnda lag av den 30 december 1970 och till 6 § 1 mom. en ny 12 punkt som följer:

4 §

Nettoinkomsten av lantbruk under skatteåret utgörs av skillnaden mellan den under skatteåret av lantbruket samt av sådan till detta eller till skogsbruk ansluten verksamhet, som inte skall anses såsom en särskild rörelse, i pengar eller pengars värde uppburna inkomsten och utgifterna för inkomstens förvärvande eller bibehållande.

Överlåtelsepriset på sådana lantbruks- och trädgårdsprodukter från lägenheten som använts i den skattskyldiges och hans familjs privata hushåll räknas inte som skattepliktig inkomst av lantbruket.

Tar den skattskyldige ut någon annan än i 2 mom. nämnd egendom ur verksamhet enligt 1 mom. för användning i det privata hushållet, anses ett belopp som motsvarar egendomens ursprungliga anskaffningskostnad eller ett lägre sannolikt överlåtelsepris utgöra skattepliktigt överlåtelsepris.

5 §

Ovan i 4 § avsedda skattepliktiga inkomster av lantbruket under skatteåret äro bland andra:


2) överlåtelsepris samt skade-, försäkrings- och andra ersättningar för en byggnad och konstruktion, som den skattskyldige ägt kortare tid än 10 år, till fullt belopp och, då den tid byggnaden eller konstruktionen varit i den skattskyldiges ägo är minst 10 år, då byggnaden överlåtits genom förfarande i enlighet med lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter (603/77) eller genom annat därmed jämförligt förfarande, då byggnaden, utan att ovan nämnt förfarande tillämpats eller sedan förfarandet inletts, genom köp eller annars frivilligt överlåtits för något sådant ändamål för vilket mottagaren är berättigad att inlösa byggnaden eller att genom nämnda förfarande förvärva varaktig nyttjanderätt till den eller då den skattskyldige för uppdämning eller reglering av vattendrag till den ägare av ett kraftverk som drar nytta av nämnda åtgärd frivilligt överlåtit byggnaden för något sådant ändamål för vilket staten givits inlösningsrätt, 60 procent av nämnda överlåtelsepris och ersättningar, med undantag av överlåtelsepris och ersättningar för en byggnad, konstruktion eller del därav som använts som bostad för den skattskyldige eller hans familj eller annars i deras privata hushåll, dock så att vinst på byggnader och konstruktioner i samband med överlåtelse av en brukningsenhet eller del därav beskattas på det sätt som avses i 21 §;


4) av staten till stöd för lantbruksproduktionen erhållna understöd och ersättningar, med undantag av nyröjningspremier och stenröjningspremier samt andra med dem jämförliga jordförbättringsunderstöd och understöd för anskaffning och grundreparation av en byggnad, konstruktion eller del därav som är avsedd att användas som bostad för den skattskyldige eller hans familj eller annars i deras privata hushåll, dock så att understöd och ersättningar för anskaffning av maskiner, redskap och anordningar samt för grundförbättringar på dem beaktas som inkomst i enlighet med 8 § och understöd för täckdikning i enlighet med 10 § samt understöd för anskaffning av byggnader och grundförbättringar på dem genom att dessa avdras från motsvarande anskaffnings- eller förbättringsutgifter;


12) den vid beskattningen oavskrivna delen av anskaffningsutgiften för någon annan än i 11 punkten nämnd egendom som den skattskyldige har överfört till en annan förvärvskälla;

6 §

I 4 § angivna avdragbara utgifter för inkomstens förvärvande eller bibehållande är bland annat:

1) i pengar utbetald lön till dem som arbetat i lantbruket, pensioner och på arbetsförhållandet baserade understöd till dem och deras anhöriga samt försäkringspremier och andra dylika avgifter för ordnande av de anställdas och deras anhörigas pensions-, sjukersättnings-, invalidersättnings- och andra med dem jämförliga rättigheter, premierna för obligatorisk pensionsförsäkring för den skattskyldige och medlemmar av hans familj, i enlighet med lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (1026/81) betalda premier och sådana premier för grupplivförsäkring som avses i lagen om pension för lantbruksföretagare (467/69) samt till medlemmar av den skattskyldiges familj utbetald lön och andra förmåner med de begränsningar som stadgas i 7 §;


9) rotpriset på sådant virke från lägenhetens skog som har använts i lantbruket;


11) medlemsavgifter till arbetsmarknadsorganisationer; samt

12) den vid beskattningen oavskrivna delen av anskaffningsutgiften för egendom som den skattskyldige har överfört från någon annan förvärvskälla till lantbruket eller det högre belopp som i den andra förvärvskällan har räknats som skattepliktigt överlåtelsepris.


8 §

Utgiftsresten är summan av anskaffningsutgifterna för maskiner, redskap och anordningar vilka tagits i bruk under skatteåret samt de oavskrivna anskaffningsutgifterna för tidigare i bruk tagna maskiner, redskap och anordningar, minskad med under skatteåret uppburna överlåtelsepriser och andra vederlag samt skade-, försäkrings- och andra ersättningar för maskiner, redskap och anordningar ävensom med understöd för anskaffning av maskiner, redskap och anordningar eller för grundförbättringar på dem.

Avskrivningen för skatteåret får uppgå till högst 25 procent av utgiftsresten. Är den sålunda uträknade avskrivningen mindre än 10 procent av det sammanlagda beloppet av utgifterna för anskaffning av maskiner, redskap och anordningar vilka tagits i bruk under skatteåret och de tre närmast föregående skatteåren, får avskrivningen dock göras enligt sistnämnda procentsats.


11 §

Som nettoinkomst av skogsbruk anses den nettointäkt som skogsmarker av samma slag i kommunen eller kommungruppen (skogsskatteområde) uppskattas ha givit i medeltal per hektar det avverkningsår som utgår under skatteåret 1989 och de två närmast föregående avverkningsåren. Vid bedömningen av intäkterna tillämpas följande grunder (intäktsgrunder):

1) skogsmarkerna indelas för beskattningen i högst fyra skatteklasser,

2) den årliga virkesavkastningen per hektar från skogsmark i de olika skatteklasserna uttrycks i kubikmeter (skattekubikmeter) så att den uppskattade avkastningen beaktar trädbeståndets olika struktur i de skilda skatteklasserna och motsvarar den årliga tillväxten per hektar av stamved med bark på de skogsmarker som hänförs till de i 1 mom. nämnda skatteklasserna (skogsskattetal),

3) en skattekubikmeter beräknas inbegripa virke av olika slag och spillvirke i samma förhållande som det i vilket dessa ingår i strukturen hos skogsmarkens största uthålliga avverkningsmöjlighet (skattekubikmeterns struktur),

4) rotprisnivån beräknas särskilt för avverkningsåret 1988/89 på basis av de medelpriser enligt virkesslag som skogsägarna har fått i virkeshandeln och strukturen hos den skattekubikmeter som tillämpas under avverkningsåret 1988/89 (skattekubikmeterns bruttopenningvärde).Då medelpriserna räknas ut tillämpas rotpriserna enligt köpekontrakten och de leveranspriser som på enhetliga grunder har ombildats till rotpriser, varvid försäkringsersättningarna för inkomstbortfall beaktas då rotprisnivån beräknas. Om rotpriserna på trävaror i skilda delar av kommunen uppvisar avsevärda skillnader på grund av avsättnings- och transportförhållandena för trävaror eller om en utjämning av betydande olikheter i avkastningsgrunderna mellan kommunerna förutsätter det, indelas kommunens område med avseende på skogsmarkerna i högst tre rotprisområden,

5) då skattekubikmeterns medelpenningvärde beräknas, beaktas de sedvanliga vård- och förvaltningskostnaderna för skogen samt avskrivningarna på anläggningstillgångar så att från bruttopenningvärdet av skattekubikmetern för avverkningsåret 1988/89 görs det genomsnittliga avdrag som tillämpas under avverkningsåret.

Om de skatteklasser som avses i punkt 1, skogsskattetalen enligt punkt 2, skattekubikmeterns struktur enligt punkt 3 och det genomsnittliga avdrag som avses i punkt 5 utfärdas närmare stadganden genom förordning. Statsrådet beslutar om skattekubikmeterns medelpenningvärde. Skattestyrelsen beslutar om skogsskatteområdena och rotprisområdena.

Med avvikelse från 1 och 2 mom. anses som nettoinkomst av skogsbruk, bedrivet av staten inom Enontekis och Utsjoki kommuner, genom försäljning eller användning av virke under skatteåret uppburna överlåtelsepriser och andra vederlag samt för skog erhållna skade- och andra ersättningar från vilka avdragits utgifterna för inkomstens förvärvande eller bibehållande, frånsett förvaltningsutgifter.

16 §

En förutsättning för att den skattskyldige skall få en skattelättnad enligt 15 eller 15 a § är även att skogsförnyelsen eller beskogningen har utförts enligt en plan som innan arbetet påbörjades blivit godkänd för området av distriktsskogsnämnden eller, då det är fråga om beskogning på statens mark, av den myndighet som förvaltar området.

Skattelättnad beviljas inte då det är fråga om ett område där beskogning av jordbruksjord inte förutsätter skogsodling, eller om ett område på vilket avverkning har företagits i strid med lagen om enskilda skogar (412/67).

Har vården av ett beskogningsområde försummats, förlorar den skattskyldige den skattelättnad för området som nämns i 15 § vid beskattningen för 1989, om försummelsen konstateras ha skett nämnda år.

17 §

Från inkomsten av gårdsbruk avdras räntorna på skulder som beror på gårdsbruket samt index- och kursförluster i enlighet med lagen om skatt på inkomst och förmögenhet.

21 §

Vinst vid överlåtelse av en brukningsenhet eller en del därav beskattas enligt lagen om skatt på inkomst och förmögenhet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989. Lagen tillämpas vid beskattningen för 1989. Arealtillägg som utbetalas efter ikraftträdandet enligt statsrådets beslut av den 19 maj 1988 om arealtillägg (445/88) är inte skattepliktig inkomst vid beskattningen för 1989.

Stadgandena i 11 § 1 mom. 2 och 3 punkten skall tillämpas om skogsskattetalen eller skattekubikmeterns struktur ändras 1989.

Stadgandet i 15 § 2 mom. inkomstskattelagen för gårdsbruk tillämpas inte 1989. På kärr som har utdikats innan denna lag träder i kraft tillämpas 1989 likväl 15 § 2 mom. och 16 § i den lydelse de har i lag av den 21 december 1979 (975/79).

Regeringens proposition 111/88
Statsutsk. bet. 83/88
Stora utsk. bet. 205/88

Helsingfors den 29 december 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Erkki Liikanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.