1249/1988

Given i Helsingfors den 29 december 1988

Lag om ändring av lagen om koncernbidrag vid beskattningen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 21 november 1986 om koncernbidrag vid beskattningen (825/86) 1 § och 3 § 1 mom. samt

fogas till lagen en ny 6 a § som följer:

1 §

I denna lag stadgas om hur koncernbidrag vid beskattningen skall dras av från givarens inkomster och hänföras till mottagarens inkomster.

3 §

Om ett inhemskt aktiebolag eller andelslag (modersamfund) äger minst nio tiondedelar av aktiekapitalet i ett annat inhemskt aktiebolag eller av andelarna i ett annat inhemskt andelslag (dottersamfund), får modersamfundet från sin skattepliktiga rörelseinkomst dra av ett koncernbidrag som betalts till dottersamfundet. Vid kommunalbeskattningen får koncernbidraget dock inte dras av från det belopp som fastställts genom prövning enligt 72 § 1 mom. 4 punkten beskattningslagen. Det betalda koncernbidraget betraktas såsom skattepliktig rörelseinkomst för dottersamfundet.


6 a §

Såsom inkomst på grundval av vilken det avgörs om beskattning enligt prövning skall verkställas betraktas den inkomst från förvärvskällan från vilken koncernbidraget har dragits av.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989. Den tillämpas första gången vid beskattningen för 1989.

Regeringens proposition 110/88
Statsutsk. bet. 82 och 82 a/88
Stora utsk. bet. 204/88

Helsingfors den 29 december 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Erkki Liikanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.