1245/1988

Given i Helsingfors den 29 december 1988

Förordning om ändring av beskattningsförordningen

På föredragning av finansministern

upphävs i beskattningsförordningen av den 30 december 1959 (530/59) 8 § 9 och 12 punkten samt 35 och 69 §§,

av dessa lagrum 8 § 9 punkten sådan den lyder i förordning av den 1 november 1963 (484/63), samt

ändras 2-4 och 6 §, 8 § 14 punkten, 9 § 9 punkten, 10 § 3 och 4 punkten, 11 § 3 och 4 punkten, 13 §, 14 § 3 punkten, 21 § 3 och 4 punkten, 23 § 4 mom. samt 37, 48, 53, 55, 58 och 62 §§,

av dessa lagrum 2 § sådan den lyder i förordning av den 28 juni 1985 (522/85), 4 § sådan den lyder i förordning av den 26 augusti 1977 (646/77), 6, 37 och 55 §§ sådana de lyder i förordning av den 30 januari 1970 (64/70), 13 och 62 §§ delvis ändrade genom sistnämnda förordning, 23 § 4 mom. sådant det lyder i förordning av den 14 maj 1976 (397/76), 48 § sådan den lyder i förordning av den 30 december 1961 (588/61), 53 § sådan den lyder delvis ändrad genom förordning av den 1 oktober 1965 (517/65) och 58 § sådan den lyder i förordning av den 9 juni 1960 (274/60), som följer:

2 §

Såsom samfund anses i 4 § lagen om skatt på inkomst och förmögenhet avsett samfund och såsom sammanslutning i lagens 5 § avsedd sammanslutning.

3 §

Statsrådets beslut om landets indelning i skattedistrikt skall publiceras i författningssamlingen.

4 §

Skattebyrån skall hos länsskatteverket göra framställning om statsombud och suppleanter för dem.

Länsskatteverket skall beträffande givna förordnanden underrätta skattebyrån, som skall bringa dem till vederbörande personers kännedom.

6 §

Skattestyrelsens beslut som angår skattebyråns förläggning och lokal samt antalet medlemmar och sektioner vid skattenämnden skall bringas till länsskatteverkets och vederbörande kommuners kännedom. Likaså skall till vederbörande kommuners kännedom bringas länsskatteverkets beslut som gäller utnämning av skattedirektör eller förordnande av suppleant för honom. Förordnandet om förläggningsplats för skattebyrån skall även anmälas till länsstyrelsen.

8 §

Skattebyrå skall förutom vad som i beskattningslagen stadgats om dess uppgifter:


14) inom ramen för sin befogenhet lämna kommunstyrelsen och andra myndigheter de uppgifter och utredningar som de behöver;


9 §

Skattedirektör åligger, förutom vad som i beskattningslagen är stadgat:


9) att till länsskatteverket anmäla uppdagade skatteförbrytelser samt beskattningsbeslut beträffande vilka återbrytning borde sökas enligt 101 § beskattningslagen.

10 §

Statsombud skall vid handhavandet av de åligganden, som jämlikt beskattningslagen ankomma på honom:


3) vid behov anmäla uppdagade skattebrott till länsskatteverket samt föreslå åtgärder för återbrytning av beskattningsbeslut;

4) lämna länsskatteverket, beskattningsombudet och prövningsombudet de uppgifter de fordrar samt vid behov anhålla om anvisningar och hjälp av länsskatteverket; samt


11 §

Kommunalombud skall vid handhavandet av de åligganden, som jämlikt beskattningslagen ankomma på honom:


3) vid behov anmäla uppdagade skattebrott till länsskatteverket samt föreslå åtgärder för återbrytande av beskattningsbeslut eller beslut varigenom folkpensionspremie har påförts;

4) lämna kommunstyrelse, vederbörande kyrkliga myndigheter, folkpensionsanstalten, beskattningsombudet och prövningsombudet de nödvändiga uppgifter de fordrar samt vid behov anhålla om anvisningar och hjälp av dem eller av länsskatteverket; samt


13 §

Kommunernas centralorganisationer skall inom oktober månad före ingången av länsskattenämndens i 21 § 1 mom. beskattningslagen avsedda verksamhetsperiod lämna vederbörande länsskatteverk uppgift om de personer de föreslår till länsskattenämnden. Efter att ha mottagit förslaget skall länsskatteverket före den 15 november hos skattestyrelsen göra framställning om de personer, som för följande verksamhetsperiod förordnas till ordförande och vice ordförande samt för övriga ledamöter av nämnden samt om suppleanter för dem ävensom om vem av vice ordförandena som är ordförande för nämnden när ordförande har förhinder.

Länsskatteverket skall meddela kommunernas centralorganisationer sina förordnanden rörande beskattningsombud och suppleanter för dem och bringa dem till vederbörande personers och kommunstyrelsers kännedom.

14 §

Ordförande för länsskattenämnd åligger, förutom vad som i beskattningslagen är stadgat:


3) att anmäla uppdagade skattebrott till länsskatteverket.

21 §

Prövningsombud i länsrätt åligger att vid bevakning av statens, kommunernas och församlingarnas samt folkpensionsanstaltens rätt förutom vad som annorstädes uppdragits åt honom:


3) vid behov anmäla uppdagade skattebrott till länsskatteverket samt för denna eller kommunstyrelsen föreslå åtgärder för återbrytande av beskattningsbeslut;

4) lämna länsskatteverket, kommunstyrelsen, vederbörande kyrkliga myndigheter och folkpensionsanstalten de uppgifter de fordrar samt vid behov anhålla om anvisningar och hjälp av dem eller av länsskatteverket; samt


23 §

En skattskyldig fysisk person samt makar på vars beskattning 27 § lagen om skatt på inkomst och förmögenhet tillämpas skall i sin skattedeklaration förete specificerad utredning om den skattskyldiges eller makarnas andra inkomster än förvärvsinkomst.

37 §

Statens myndigheter är utöver vad som stadgas i 47 och 49 §§ beskattningslagen skyldiga att på begäran av vederbörande tjänsteman vid finansministeriet eller skattestyrelsen eller av länsskatteverket avge utlåtanden och utföra värderingar i frågor som hör till deras område.

48 §

Har skatter och folkpensionspremie som påförts den ena maken i enlighet med beskattningslagens 107 § avkortats med den andra makens förskott, skall uppgifterna om detta framgå av skattelängden och vederbörandes debetsedlar. Motsvarande uppgifter skall också lämnas till skatteuppbördsmyndigheterna.

53 §

Äger staten en lantbruksfastighet för vars inkomster den är skattskyldig till kommunen, skall skattedirektören senast då skattenämndens förslag till beskattningsgrunder framläggs till påseende, insända en avskrift av förslaget till det ministerium eller centrala ämbetsverk under vars förvaltning fastigheten står. Då de vid skatteklassificeringen uppgjorda handlingarna och kartorna i enlighet med 67 § beskattningslagen framläggs till de skattskyldigas påseende, skall skattedirektören, om staten äger en lantbruksfastighet i kommunen, innan handlingarna framläggs till påseende, meddela vederbörande ministerium eller centrala ämbetsverk även detta.

En debetsedel som utfärdas åt staten skall sändas till vederbörande ministerium eller centrala ämbetsverk.

Då det är fråga om beskattning av inkomst av områden som förvaltas av skogsforskningsinstitutet eller lantbruksstyrelsen, skall ovannämnda avskrifter, meddelanden och debetsedlar i det förstnämnda fallet sändas till nämnda institut och i det senare fallet till det lantbruksdistrikt där området är beläget.

55 §

Kommunernas centralorganisationer som avses i beskattningslagen är Suomen Kunnallisliitto, Finlands Stadsförbund och Finlands svenska kommunförbund.

58 §

Finansministeriet kan förordna om betalning av ersättning till myndigheter för de uppgifter som enligt 44 § beskattningslagen skall lämnas.

62 §

Skattestyrelsen kan med kommunfullmäktiges samtycke och efter att ha hört länsstyrelsen förordna att en filialbyrå för skattebyrån skall inrättas i en kommun där det inte finns någon skattebyrå.

Lokalen för skattebyråns filialbyrå anskaffas och underhålls av den kommun på vars område filialbyrån är belägen, såvida staten inte åtagit sig att sköta om det. Underhållskostnaderna för lokalen delas i enlighet med 135 § beskattningslagen mellan staten och nämnda kommun.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989.

Helsingfors den 29 december 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Erkki Liikanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.