1241/1988

Given i Helsingfors den 29 december 1988

Lag om ändring av lagen om förskottsuppbörd

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs 31 § 4 mom. lagen den 28 november 1959 om förskottsuppbörd (418/59), sådant det lyder i lag av den 26 juni 1987 (584/87), samt

ändras 4 § 3 mom., 5 § 1 mom., 8 § 3 mom. och 58 § 1 mom.,

av dessa lagrum 5 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 26 juni 1987 (581/87), 8 § 3 mom. sådant det lyder i lag av den 23 december 1976 (1018/76) och 58 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 11 augusti 1978 (612/78), som följer:

4 §

Till lönen hänförs även naturaförmåner som beräknas i pengar enligt de grunder som skattestyrelsen fastställer.


5 §

Förskottsinnehållning skall verkställas

1) på pension och livränta,

2) på dagpenning, moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning samt på annan ersättning som utbetalas för minskning i inkomst eller uppehälle och som grundar sig på sjukförsäkringslagen, folkpensionslagen, patientskadelagen eller obligatoriskt olycksfalls- eller trafikskadeskydd,

3) på ersättning som enligt lagen om ersättning för brottsskador av statsmedel (935/73) utbetalas för minskning i inkomst eller uppehälle,

4) på förmåner som utbetalas enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa (602/84), utbildningsstöd som avses i lagen om sysselsättningsfrämjande utbildning (31/76) och träningspenning som utbetalas enligt sysselsättningsförordningen (737/87),

5) på sådan ersättning för förlorad förvärvsinkomst som beviljas i form av vuxenstudiepenning och som avses i 10 a § (95/87) lagen om studiestöd,

6) på stöd för vård av barn i hemmet,

7) på belopp som med stöd av en personförsäkring som avses i 58 § lagen om skatt på inkomst och förmögenhet utbetalas i form av en försäkringsprestation eller premieåterbäring eller tillfaller någon genom återköp av personförsäkring,

8) på sådan dagpenning eller annan sådan ersättning för minskning i inkomst eller uppehälle som utbetalas enligt någon annan försäkring än sådan som avses i 2 eller 7 punkten,

9) på periodisk ersättning som utbetalas enligt statstjänstemannalagen (755/86),

10) på andra med de i 1-9 punkten nämnda prestationerna jämförbara prestationer om vilka skattestyrelsen så bestämmer.


8 §

Kostnader som avses i 1 och 2 mom. är dock inte medlemsavgifter till arbetsmarknadsorganisationer, avgifter till arbetslöshetskassor, kostnader för resor som avses i 50 § 3 mom. lagen om skatt på inkomst och förmögenhet eller utgifter för anskaffning av facklitteratur. Om arbetsgivaren utan ersättning för sina arbetstagare anordnar gemensam transport till och från den egentliga arbetsplatsen, betraktas sådan förmån inte som lön.


58 §

Om den skattskyldige inte till sin skattedeklaration har fogat ett innehållningsbevis eller ett i 105 § 2 mom. beskattningslagen nämnt intyg över innehållningen och om förskottet inte har beaktats då skatten fastställdes, har han rätt att på ansökan återfå det överbetalda beloppet av skatteuppbördsmyndigheten. Angående det minsta belopp som återbetalas stadgas genom förordning.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989. Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter kan vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 109/88
Statsutsk. bet. 81 och 81 a/88
Stora utsk. bet. 203/88

Helsingfors den 29 december 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Erkki Liikanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.