1235/1988

Given i Helsingfors den 29 december 1988

Lag om ändring av 5 § inkomstskattelagen för gårdsbruk

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i inkomstskattelagen för gårdsbruk av den 15 december 1967 (543/67) 5 § 1 mom. 13 punkten, sådan den lyder i lag av den 15 juni 1973 (509/73), samt

fogas till 5 § 1 mom. en ny 14 punkt som följer:

5 §

Ovan i 4 § avsedda skattepliktiga inkomster av lantbruket under skatteåret äro bland andra:


13) bostadsinkomsten av den skattskyldiges och hans familjs bostad på lägenheten i enlighet med lagen om beskattning av bostadsinkomst i vissa fall (505/73); samt

14) dividender och räntor av egendom som hör till gårdsbruket, medräknat gottgörelse för bolagsskatt.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990, och den tillämpas första gången vid beskattningen för 1990.

Regeringens proposition 112/88
Statsutsk. bet. 84 och 84 a/88
Stora utsk. bet. 206/88

Helsingfors den 29 december 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Erkki Liikanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.