1233/1988

Given i Helsingfors den 29 december 1988

Lag om temporär ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut ändras temporärt i lagen den 24 juni 1968 om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/68) 5 § 3 punkten, 6 § 1 mom. 4 punkten och 27 §, av dem 6 § 1 mom. 4 punkten sådan den lyder i lag av den 4 november 1983 (825/83), som följer:

5 §

Ovan i 4 § avsedda skattepliktiga näringsinkomster äro bland andra:


3) dividender, räntor och övriga inkomster av egendom som hör till näringsverksamheten, medräknat gottgörelse för bolagsskatt,


6 §

Skattepliktig inkomst äro icke:


4) andel av inkomsten för ett dödsbo som skall beskattas såsom en särskild skattskyldig, en delägares andel av en sammanslutnings vinst vid sidan av den andel av inkomsten som skall anses som skattepliktig inkomst för honom eller vad en i Finland bosatt delägare i en utländsk sammanslutning eller ett utländskt dödsbo har fått i andel av sammanslutningens eller dödsboets inkomst till den del sammanslutningen eller dödsboet skall betala skatt här för nämnda inkomst, ej heller


27 §

Överskottsåterbäringar dras av från intäkterna under det skatteår för vilket de delas ut.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990, och den tillämpas vid beskattningen för 1990.

Vid beskattningen för 1990 tillämpas inte 6 § 1 mom. 5 punkten samt 2 och 3 mom., 18 § 4 punkten och 61 § 2 mom. lagen den 24 juni 1968 om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/68). Stadgandena i 6 § 1 mom. 5 punkten, 6 § 2 och 3 mom. samt 61 § 2 mom. tillämpas likväl på sådana i dessa lagrum nämnda dividender och räntor som har delats ut för en räkenskapsperiod som löpt ut före 1990.

Regeringens proposition 112/88
Statsutsk. bet. 84 och 84 a/88
Stora utsk. bet. 206/88

Helsingfors den 29 december 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Erkki Liikanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.