1222/1988

Given i Helsingfors den 23 december 1988

Lag om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 14 juli 1969 om pension för lantbruksföretagare (467/69) 13 § 1 mom., sådant det lyder i lag av den 18 december 1981 (913/81), samt

fogas till lagen nya 9 a, 9 b och 10 a §§ samt till 15 §, sådan den lyder ändrad genom lagar av den 15 mars 1974 och den 7 januari 1977 (219/74 och 20/77), ett nytt 3 mom. som följer:

9 a §

En lantbruksföretagare som i enlighet med 1 § har tecknat en försäkring som gäller minimipensionsskydd enligt denna lag ansluts också till grupplivförsäkringen för lantbruksföretagare. Efter hans död har förmånstagarna rätt till ett försäkringsbelopp från grupplivförsäkringen i enlighet med denna lag. Förmånstagarna och övriga förutsättningar för att få ut försäkringsbeloppet samt dess storlek och utbetalning bestäms enligt villkoren för grupplivförsäkringen för lantbruksföretagare. Villkoren fastställs av social- och hälsovårdsministeriet på förslag av lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, och de skall alltid följa gällande villkor för grupplivförsäkringen för arbetstagare. Ministeriet kan dock då det fastställer villkoren avvika från villkoren för grupplivförsäkringen för arbetstagare, om avvikelsen är liten och beror på lantbruksföretagarverksamhetens speciella karaktär. Uppstår det oklarhet om vilken som är den ovan nämnda grupplivförsäkringen för arbetstagare, skall social- och hälsovårdsministeriet avgöra saken.

9 b §

Om lantbruksföretagarnas pensionsanstalt har betalt ett försäkringsbelopp enligt denna lag och det senare kommer fram att förmånstagaren har rätt till ett försäkringsbelopp från någon annan grupplivförsäkring, övergår förmånstagarens rätt till detta på lantbruksföretagarnas pensionsanstalt till den del som motsvarar ersättningen enligt denna lag.

10 a §

En lantbruksföretagare som avses i 9 a § är skyldig att för grupplivförsäkringen betala en försäkringspremie enligt de grunder som social- och hälsovårdsministeriet fastställer på förslag av lantbruksföretagarnas pensionsanstalt. Premien beräknas som en årlig fast premie så att det sammanlagda beloppet av premierna skall täcka två tredjedelar av utgifterna för ersättningarna enligt grupplivförsäkringen. I fråga om de premier som avses i denna paragraf gäller annars i tillämpliga delar vad som stadgas om försäkringspremier i enlighet med 10 §.

13 §

Kostnaderna för pensioner och övriga förmåner enligt denna lag betalas av lantbruksföretagarnas pensionsanstalt och staten. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts andel består härvid av de till pensionsanstalten inbetalda försäkringspremierna, minskade med pensionsanstaltens skäliga förvaltningskostnader, och avkastningen av placeringarna. I övrigt svarar staten för kostnaderna för pensioner och övriga förmåner, dock så att statens andel av utgifterna för ersättningarna från grupplivförsäkringen skall vara en tredjedel. Som försäkringspremier betraktas inte sådana obetalda försäkringspremier som förts till utsökning eller bevakats i konkurs.


15 §

Ändring i pensionsanstaltens beslut om tillämpningen av 9 a § och undanröjande av ett sådant beslut får sökas i enlighet med 1 mom.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

Rätt till ett försäkringsbelopp från grupplivförsäkringen finns inte, om lantbruksföretagaren har dött eller om hans i 9 a § nämnda försäkring för minimipensionsskydd har upphört innan denna lag träder i kraft.

Regeringens proposition 178/88
Socialutsk. bet. 21/88
Stora utsk. bet. 141/88

Helsingfors den 23 december 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.