1218/1988

Given i Helsingfors den 23 december 1988

Lag om ändring av familjepensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i familjepensionslagen av den 17 januari 1969 (38/69) 1 § 3 mom., sådant det lyder i lag av den 28 juli 1978 (589/78),

ändras 1 § 1 mom., 2-4 och 11 §§ samt 18 § 1 mom.,

av dessa lagrum 1 § 1 mom. och 11 § sådana de lyder i nämnda lag av den 28 juli 1978 samt 18 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 21 januari 1983 (100/83), och

fogas till lagen nya 2 a, 2 b och 4 a §§ som följer:

1 §

I Finland bosatta personer beviljas familjepension i form av änkepension och barnpension samt utbildningsstöd för änkor i enlighet med denna lag.


2 §

Såsom bosatt i Finland anses vid tillämpningen av denna lag också en finsk medborgare som

1) är anställd utomlands i huvudsyssla inom Finlands utrikesrepresentation eller vid Förenta Nationerna eller något av dess fackorgan eller vid någon annan mellanstatlig organisation i vars verksamhet Finland medverkar,

2) är anställd hos finska staten i huvudsyssla utomlands,

3) tjänstgör på ett finskt fartyg eller

4) är privattjänare hos en person som avses i 1 punkten.

Såsom i Finland bosatt anses även en medlem av en sådan persons familj som avses i 1 mom. 1 eller 2 punkten, om han bor i samma hushåll som denna person och inte på grund av egen förvärvsverksamhet eller av något annat skäl omfattas av reglerna om social trygghet i vistelselandet.

2 a §

Om någon som bor i Finland av sin finska arbetsgivare sänds utomlands för att utföra arbete för arbetsgivarens räkning, anses han under denna tid, dock högst ett år, vara bosatt i Finland. Detsamma gäller de medlemmar av arbetstagarens familj som bor i samma hushåll som han, om de inte på grund av egen förvärvsverksamhet eller av något annat skäl omfattas av reglerna om social trygghet i vistelselandet.

Har folkpensionsanstalten med stöd av 1 b § folkpensionslagen beslutat att en arbetstagare som arbetar utomlands och medlemmarna av hans familj skall omfattas av folkpensionslagen under en tid som pensionsanstalten bestämmer, anses de under denna tid vara bosatta i Finland också vid tillämpningen av denna lag.

2 b §

Har förmånstagaren i fall som avses i 2 eller 2 a § ansetts vara bosatt i Finland som medlem av förmånslåtarens familj, hindrar den omständigheten att han efter dennes död förblir bosatt utomlands inte att pension beviljas, om ansökan om pension görs inom ett år efter dödsfallet.

3 §

En utländsk medborgare anses inte vara bosatt i Finland, om han här

1) tjänstgör som diplomatisk företrädare för en främmande makt eller som dess utsända konsul eller vid Förenta Nationerna eller något av dess fackorgan eller vid någon annan mellanstatlig organisation,

2) hör till den administrativa eller tekniska personalen vid en främmande makts beskickning eller till dess tjänstepersonal,

3) är medlem av en sådan persons familj som avses i 1 eller 2 punkten, om han bor hos denne och inte på grund av egen förvärvsverksamhet omfattas av reglerna om social trygghet i Finland, eller

4) är privattjänare hos en person som avses i 1 punkten.

Vad som stadgas i 1 mom. 2-4 punkten gäller inte den som varit bosatt i Finland omedelbart innan anställningsförhållandet började.

4 §

I Finland bosatta personer som inte är finska medborgare beviljas förmåner enligt denna lag under förutsättning att

1) förmånslåtaren omedelbart före sin död varit bosatt i Finland minst fem år och förmånstagaren var bosatt här vid förmånslåtarens död eller

2) antingen förmånslåtaren eller förmånstagaren var bosatt i Finland vid förmånslåtarens död, och att förmånstagaren har bott i Finland minst fem år omedelbart innan han kommer i åtnjutande av förmånen.

Stadgandet i 1 mom. om att förmånstagaren skall ha varit bosatt i Finland i minst fem år tillämpas dock inte på barn, om den som har vårdnaden om barnet får änkepension efter samma förmånslåtare.

4 a §

Vad denna lag stadgar om finska medborgare tillämpas också på sådana i Finland bosatta flyktingar som avses i konventionen angående flyktingars rättsliga ställning och det därtill hörande protokollet (FördrS 77 och 78/68) samt på statslösa personer som avses i konventionen angående statslösa personers rättsliga ställning (FördrS 80/68).

11 §

Förmånstagarens rätt till pension uppkommer den dag då förmånslåtaren avlider. För en änka eller ett barn som vid förmånslåtarens död inte har rätt till pension uppkommer en sådan rätt då änkan eller barnet uppfyller de villkor som stadgas ovan.

18 §

Om inte annat följer av denna lag, gäller dessutom i tillämpliga delar på motsvarande sätt 35, 37-42, 42 b-43, 44-46, 69-73, 74-75, 79-83 och 84-88 a §§ folkpensionslagen. Barnpension får dock utan hinder av kravet enligt 41 § folkpensionslagen på tio års bosättning i Finland betalas till barn vars vårdnadshavare får änkepension efter samma förmånslåtare. Sista meningen i 42 b § 1 mom. folkpensionslagen skall inte heller tillämpas. På motsvarande sätt gäller också lagen om bostadsbidrag för pensionstagare samt lagen om bindande av de i folkpensionslagen stadgade pensionerna och understöden vid levnadskostnaderna (348/56).Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

Lagen tillämpas också då förmånslåtaren har dött innan den träder i kraft. När det avgörs om förmånstagaren har rätt till familjepension beaktas också den tid han har varit bosatt i Finland före ikraftträdandet.

Lagen hindrar inte fortsatt utbetalning av familjepension som har börjat innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 78/88
Socialutsk. bet. 18/88
Stora utsk. bet. 124/88

Helsingfors den 23 december 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.