1197/1988

Given i Helsingfors den 23 december 1988

Lag om skolan Anna Tapion koulu

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Anna Tapion koulu är en finskspråkig privat skola, som organiserats så att den motsvarar grundskolan. Skolan omfattar högstadiet samt ger dessutom yrkesutbildning i huslig ekonomi och därtill ansluten allmänbildande undervisning.

Skolan är treårig.

2 §

Den som har genomgått Anna Tapion koulu får samma rättigheter som den som fullgjort grundskolans lärokurs och får också behörighet för yrkesutbildande specialiseringsstudier i huslig ekonomi.

Skolans läsår omfattar 210 arbetsdagar. Från arbetsdagarna avdras likväl självständighetsdagen och första maj då dessa dagar infaller på en annan vardag än lördag. Undantag från antalet arbetsdagar kan av särskilda skäl göras, enligt vad som stadgas genom förordning.

Om skolans undervisning och verksamhet gäller i tillämpliga delar stadgandena och bestämmelserna om grundskolans högstadium och om grundläggande yrkesutbildning, ifall inte något annat stadgas i denna lag eller genom förordning.

Om det timantal som kan användas för undervisningen stadgas genom förordning.

3 §

Undervisningen i skolan är avgiftsfri, om inte skolstyrelsen av särskilda skäl har gett skolan tillstånd att uppbära elevavgifter. Grundskolans läroböcker och övriga skoltillbehör samt nödvändigt arbetsmaterial ges gratis till eleverna.

Om skolans elevhem gäller i tillämpliga delar vad som stadgas om grundskolans elevhem, ifall inte något annat stadgas genom förordning. En elev som inte bor i elevhemmet skall varje arbetsdag få minst en avgiftsfri skolmåltid.

Kostnader för skolresor ersätts enligt de grunder som fastställts av undervisningsministeriet.

Endast skolans egna elever kan tas i gratis helinackordering.

4 §

Om statsunderstöd för skolans driftskostnader gäller vad som stadgas om statsunderstöd för skola som motsvarar grundskolan och om statsunderstöd för grundläggande yrkesutbildning, ifall inte något annat stadgas i denna lag eller genom förordning. För ett och samma kostnadsbelopp kan statsunderstöd likväl beviljas endast en gång.

Med avvikelse från 1 mom. betalas statsunderstöd för elevhemmets driftskostnader i tillämpliga delar på det sätt som stadgas i fråga om grundskolans högstadium.

Av särskilda skäl kan undervisningsministeriet inom det anslag som i varje enskilt fall intas i statsbudgeten bevilja skolan extra statsunderstöd.

Med skolstyrelsens tillstånd kan skolan uppbära terminsavgifter.

5 §

Den kommun som enligt lagen om befolkningsböcker (141/69) är en elevs hemkommun i början av terminen är skyldig att till upprätthållaren av Anna Tapion koulu betala en ersättning, som med beaktande av kommunernas bärkraftsklassificering bestäms i enlighet med de per elev beräknade driftskostnader som berättigar till statsunderstöd med avdrag för statsunderstödet och skolans övriga inkomster. Om de övriga inkomsterna är avsedda för byggande, reparationsarbete eller betalning av skulder, skall de inte dras av från driftskostnaderna.

Elevens hemkommun skall till skolans upprätthållare utge förskott på den betalningsandel som avses i 1 mom. i två poster per år enligt vad som närmare stadgas genom förordning.

6 §

Skolan står under skolstyrelsens, yrkesutbildningsstyrelsens och länsstyrelsens ledning och tillsyn.

I fråga om skolans undervisning och övriga verksamhet samt vid beviljande av statsunderstöd skall skolstyrelsen och yrkesutbildningsstyrelsen samarbeta.

7 §

Om elevdisciplinen gäller i tillämpliga delar vad som stadgas för grundskolan. Direktionen kan likväl av vägande skäl avstänga en elev för alltid. Beslutet om avstängning skall underställas länsstyrelsen.

8 §

När en lärare undervisar i ämnen både enligt grundskolans och enligt yrkesläroanstalternas läroplan, tillämpas lagen om gemensamma lärare (539/80) vid behov på honom.

9 §

Till den som varit anställd vid skolan och som i enlighet med skolstyrelsens beslut har satts att sköta uppgifter som hör till grundskolan betalas pension av statsmedel och efter honom familjepension enligt vad grundskolelagen (476/83) särskilt stadgar om personer som tjänstgjort vid privat skola som motsvarar grundskolan.

Om rätten till pension för den som är anställd vid skolan och som i enlighet med yrkesutbildningsstyrelsens beslut har satts att sköta uppgifter som hör till yrkesutbildningen och till den därtill anslutna allmänbildande undervisningen och för vars avlöning läroanstalten får statsunderstöd enligt 8 § lagen om finansiering av yrkesläroanstalter (494/83) och om familjepension efter honom gäller vad som särskilt stadgas om rektor, lärare och annan nödvändig personal vid privat läroanstalt som ger grundläggande yrkesutbildning.

10 §

Om ändringssökande gäller i tillämpliga delar vad som stadgas i fråga om skola som ersätter grundskolan och om privat gymnasium.

11 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

12 §

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1989. Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter kan vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 168/88
Kulturutsk. bet. 17/88
Stora utsk. bet. 137/88

Helsingfors den 23 december 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.