1189/1988

Given i Helsingfors den 23 december 1988

Förordning om ändring av 4 a § förordningen om avgifter och ersättningar som skall uppbäras vid hälsovårdscentral

På föredragning av social- och hälsovårdsministern ändras 4 a § 1 mom. förordningen den 10 mars 1972 om avgifter och ersättningar som skall uppbäras vid hälsovårdscentral (206/72), sådant det lyder i förordning av den 18 december 1987 (1044/87), som följer:

4 a §

Hos en patient i långvarig anstaltsvård som sköts på en vårdplats vid en hälsovårdscentral uppbärs, i stället för den avgift som stadgas i 4 § 1 mom., såsom i 21 a § 1 mom. folkhälsolagen nämnd avgift en avgift som bestäms enligt patientens betalningsförmåga och som uppgår till beloppet av hans beräknade inkomster per månad, dock högst till 4 680 mark per kalendermånad. Då avgiften bestäms, skall i tillämpliga delar iakttas vad som i förordningen om avgifter för socialservice (887/83) stadgas om avgifter för anstaltsvård. Yrkande på att ett avgiftsbeslut som fattats av en tjänsteinnehavare som är underställd hälsovårdsnämnden skall hänskjutas till nämndens prövning skall framställas skriftligen hos hälsovårdsnämnden.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989.

Helsingfors den 23 december 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.