1183/1988

Given i Helsingfors den 23 december 1988

Lag om ändring av 6 § folkhälsolagen

I enlighet med riksdagens beslut fogas till 6 § folkhälsolagen av den 28 januari 1972 (66/72), sådant detta lagrum lyder delvis ändrat genom lag av den 19 december 1980 (930/80), ett nytt 3 mom., varvid de nuvarande 3-5 mom. blir 4-6 mom., som följer:

6 §

Den i 1 och 2 mom. angivna hälsovårdsnämndens uppgifter kan även anförtros kommunstyrelsen eller kommunalförbundets förbundsstyrelse eller en sektion av någondera.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter kan vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 228/88
Ekonomiutsk. bet. 10/88
Stora utsk. bet. 222/88

Helsingfors den 23 december 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.