1177/1988

Given i Helsingfors den 23 december 1988

Lag om ändring av sjömanslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i sjömanslagen av den 7 juni 1978 (423/78) 18 § 5 mom., 20 § 2 mom., det inledande stycket i 39 § 2 mom., rubriken för och 4 mom. i 41 §, 54 § 3 mom. och 65 § 1-3 mom.,

av nämnda lagrum 41 § 4 mom. sådant det lyder i lag av den 2 mars 1979 (255/79) och 54 § 3 mom. sådant det lyder i lag av den 25 juli 1986 (591/86), samt

fogas till lagen en ny 3 a §, till 41 § nya 5, 6 och 7 mom., till lagen en ny 41 a § och till 88 §, sådan den lyder i lag av den 1 juni 1984 (434/84), ett nytt 2 mom. som följer:

3 a §
Prövotid

Det kan överenskommas att en del av arbetsavtalets giltighetstid får vara en särskild prövotid på högst fyra månader under vilken avtalet kan hävas på ömse sidor. Avtalet får dock inte hävas på de grunder som avses i 15 § 3 mom. eller på andra osakliga grunder. Anordnar arbetsgivaren för arbetstagaren särskild utbildning som ansluter sig till arbetet och som utan avbrott räcker längre än fyra månader, kan överenskommelse träffas om en prövotid på högst sex månader.

18 §
Betalningstid, -plats och -sätt

Fördröjs betalningen av fordringar som följer av arbetsförhållandet då detta upphör, har arbetstagaren rätt att få full lön för väntedagarna, likväl för högst sex dagar. Är arbetstagarens fordran inte klar och ostridig eller beror dröjsmålet med utbetalningen på ett räknefel som arbetsgivaren gjort eller på något annat därmed jämförbart misstag, har arbetstagaren rätt till lön för väntedagarna endast om han anmärkt om dröjsmålet hos arbetsgivaren inom en månad efter det arbetsförhållandet upphörde och om denne inte har betalt fordran inom tre vardagar efter anmärkningen. Rätt till lön för väntedagarna uppkommer i dessa fall då nämnda betalningstid för arbetsgivaren har löpt ut.

20 §
Betalning av lön till hemlandet

Har arbetsgivaren av någon orsak som beror av honom inte erlagt de betalningar som avses i 1 mom. inom en tid som i det enskilda fallet skall anses vara skälig, skall han på det utestående beloppet betala ränta i enlighet med 4 § räntelagen (633/82) och dessutom ersätta den skada som har uppkommit.

39 §
Avtal som gäller tills vidare

Arbetsgivaren får inte säga upp en arbetstagare utan synnerligen vägande skäl. Såsom ett sådant skäl kan i ingen händelse anses


41 §
Uppsägning och >uppsägningstid

Har någon annan uppsägningstid inte överenskommits och har arbetsförhållandet pågått utan avbrott, skall arbetsgivaren då han säger upp arbetsavtalet iaktta

1) en uppsägningstid på två månader, om arbetsförhållandet har varat högst fem år,

2) en uppsägningstid på tre månader, om arbetsförhållandet har varat mer än fem år, men högst tio år, och

3) en uppsägningstid på fyra månader, om arbetsförhållandet har varat mer än tio år.

Har någon annan uppsägningstid inte överenskommits, kan en befälhavares arbetsavtal sägas upp så att det upphör tidigast efter tre månader.

Arbetstagaren skall då han säger upp arbetsavtalet iaktta en uppsägningstid på en månad.

Om uppsägningen inte enligt 69 § skall undersökas av fartygskommissionen, skall arbetsgivaren innan uppsägningen verkställs bereda arbetstagaren tillfälle att bli hörd om grunden för uppsägningen. Arbetstagaren har härvid rätt att anlita biträde.

41 a §
Underlåtenhet att iaktta uppsägningstid

En arbetsgivare som inte iakttar uppsägningstiden enligt 41 § är skyldig att till arbetstagaren betala full lön för denna tid.

Lämnar en arbetstagare sitt arbete utan att iaktta uppsägningstiden, är han skyldig att i engångsersättning för sin underlåtenhet till arbetsgivaren betala ett belopp som motsvarar lönen för uppsägningstiden. Arbetsgivaren får innehålla detta belopp på den slutlikvid som skall betalas till arbetstagaren, med iakttagande av vad 22 § stadgar om arbetsgivares kvittningsrätt.

Rör underlåtenheten endast en del av uppsägningstiden, gäller betalningsskyldigheten motsvarande del av lönen för denna tid.

54 §
Fri resa i särskilda fall

En arbetstagare har rätt till fria resor jämte fritt uppehälle i samband med faderskaps- eller föräldraledighet eller vårdledighet som avses i 32 § 1 mom. samt då hans arbetsavtal har upphört enligt 3 a §. Kostnaderna för dessa resor samt för en sådan arbetstagares resa, som sänds från Finland till fartyget i stället för en arbetstagare som reser på ledighet, betalas till hälften av staten och till hälften av arbetsgivaren.

65 §
Gottgörelse

Bryter arbetsgivaren när han säger upp en arbetstagare av någon orsak som beror av denne mot uppsägningsförbudet i 39 §, har den uppsagde rätt till gottgörelse med anledning därav. I gottgörelse skall betalas grundlönen för minst tre och högst 20 månader jämte eventuella fasta tillägg.

När gottgörelsen fastställs, beaktas såsom omständigheter vilka ökar respektive minskar gottgörelsen, utom arbetstagarens och arbetsgivarens förhållanden i allmänhet, arbetsgivarens förfarande då arbetsavtalet sades upp, den anledning som arbetstagaren själv gett till uppsägningen, hur länge perioden utan arbete beräknas fortgå, hur länge arbetsförhållandet hade fortgått, arbetstagarens beräknade inkomstbortfall, hans ålder och möjligheter att senare få arbete som motsvarar hans yrke eller utbildning samt övriga härmed jämförbara omständigheter.

Återtar arbetsgivaren uppsägningen under uppsägningstiden, befrias han från skyldigheten att betala gottgörelse. Om uppsägningen återtas senare, behöver gottgörelse inte betalas för en längre tid än den under vilken arbetstagaren inte har fått utföra arbete hos arbetsgivaren.


88 §
Laga domstol

Mål som gäller uppsägning, uppsägningstid och fastställande av gottgörelse skall i alla rättsinstanser behandlas i brådskande ordning.


Denna lag träder i kraft den 1 februari 1989.

På ett arbetsavtal som har ingåtts innan denna lag trätt i kraft tillämpas tidigare gällande lag, om inte något annat avtalas, dock inte, om avtalet ingåtts att gälla tills vidare, under en längre tid än om arbetsgivaren skulle ha sagt upp avtalet den dag då denna lag träder i kraft. Skulle ett avtal medan denna lag är i kraft upphöra till följd av uppsägning eller den avtalade tidens utgång eller av något annat skäl, men fortgår arbetet på det sätt som nämns i 42 § sjömanslagen, skall denna lag därefter tillämpas på avtalsförhållandet.

Regeringens proposition 72/88
Socialutsk. bet. 12/88
Stora utsk. bet. 94/88

Helsingfors den 23 december 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.