1169/1988

Given i Helsingfors den 23 december 1988

Lag om ändring av värnpliktslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i värnpliktslagen av den 15 september 1950 (452/50) 14 § 2 mom., sådant det lyder i lag av den 21 maj 1971 (387/71),

ändras 3 § 1 mom., 5 §, 8 § 1 mom., 15 § 1 mom., 16 § 1 mom., 18 § 2 mom., 23 § 1 och 2 mom. 1 punkten, 27 §, rubriken för 6 kap., 31 §, 33 § 3 och 4 mom., 37 § 4 mom. och 45 § 3 mom.,

av nämnda lagrum 15 § 1 mom. sådant det lyder i angivna lag av den 21 maj 1971, 16 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 6 april 1966 (221/66) och 27 § sådan den lyder ändrad genom nämnda lag av den 6 april 1966 och lag av den 14 januari 1972 (25/72), samt

fogas till lagen en ny 5 a §, till 23 § ett nytt 3 mom. och till lagen nya 50 a-50 c §§ som följer:

3 §

På grundval av ett särskilt förständigande att träda i tjänst inleder under fredstid varje år sin beväringstjänstgöring i aktiv trupp (beväringstjänst) de värnpliktiga som under året fyller 19 eller 20 år.


5 §

Tiden för beväringstjänsten är minst 240 dagar. Tjänstgöringstiden för de värnpliktiga som skall utbildas för sådana genom förordning närmare angivna uppgifter inom manskapet, som förutsätter speciella färdigheter, är 285 dagar. Tjänstgöringstiden för de värnpliktiga som utbildas till officerare och underofficerare samt för sådana genom förordning närmare angivna specialuppgifter inom manskapet, som ställer de högsta kraven, är 330 dagar.

5 a §

För att tjänstgöringen skall kunna ordnas på ett ändamålsenligt sätt skall en värnpliktig vara på plats, om han inte på grund av sjukdom eller permission eller av någon annan orsak särskilt befrias från tjänstgöringsuppgifterna.

De värnpliktiga har rätt till den fritid som behövs för vila och rekreation.

8 §

De allmänna dagarna för de värnpliktigas inträde i beväringstjänst fastställs av försvarsministeriet.


15 §

Konstateras en värnpliktig i beväringstjänst för längre tid vara oförmögen till tjänstgöring, skall han befrias från den tills vidare. Vid en ny besiktning skall avgöras om han på nytt skall förständigas att träda i beväringstjänst, befrias från beväringstjänst under fredstid eller helt befrias från värnplikt eller om han på nytt skall infinna sig till besiktning. Förständigande om ny besiktning kan upprepas en eller flera gånger.


16 §

En värnpliktig har rätt att enligt den i 5 § angivna tiden för beväringstjänsten få personlig permission under 14, 15 eller 16 dagar, vilken beviljas utan särskilt angiven orsak, samt dessutom att få faderskapsledighet under 6 dagar i samband med att ett eget barn föds. Har han under sin tjänstgöringstid utmärkt sig särskilt kan han, om förhållandena medger det, få duglighetspermission under sammanlagt högst 30 dagar.


18 §

Uppskov med reservens repetitionsövningar kan beviljas även en värnpliktig för vilken uppskovet är synnerligen nödvändigt av familjeskäl, på grund av ekonomiska angelägenheter eller av orsaker som har samband med utövning av yrke eller näring, och en värnpliktig som förbereder sig för någon befattning eller något yrke eller går i skola eller bedriver studier och vars utveckling skulle bli lidande av att han inte fick uppskov, samt av särskilda skäl en värnpliktig vars deltagande i repetitionsövningarna skulle orsaka hans arbetsgivare väsentlig olägenhet eller skada i hans verksamhet.


23 §

Uppbåd för värnpliktiga ordnas årligen mellan den 1 september och den 1 december. Den som är underkastad uppbåd är i första hand skyldig att infinna sig till uppbådet inom det militärdistrikt under vars tillsyn han står.

Underkastade uppbåd äro:

1) alla manliga medborgare som under uppbådsåret fyller 18 år;


Om inte något annat stadgas genom förordning, är de som enligt 2 mom. 1 punkten är underkastade uppbåd, med undantag av dem som är bosatta eller på grund av sitt arbete vistas utomlands, skyldiga att delta i en hälsoundersökning på förhand.

27 §

De värnpliktiga, som vid uppbåd eller vid en av militärdistriktets stab föreskriven besiktning har godkänts för tjänstgöring, förständigas att inom de två närmaste kalenderåren efter uppbådet träda i tjänst någon av de allmänna dagarna för inträde i beväringstjänst. Varje värnpliktig skall i god tid innan han träder i tjänst ges eller på annat sätt bevisligen tillställas ett förständigande att träda i tjänst. Då en av militärdistriktets stab föreskriven besiktning verkställs efter uppbåden, kan en vid besiktningen godkänd värnpliktig förständigas att träda i tjänst omedelbart eller den allmänna dag för inträde i beväringstjänst som följer närmast därefter. Detsamma gäller när en värnpliktig förständigas att träda i tjänst sedan tiden för ett uppskov har gått ut.

En värnpliktig som på grund av ett lagligt hinder inte har infunnit sig i beväringstjänst vid föreskriven tid skall träda i tjänst omedelbart efter det hindret upphört, om han inte av militärdistriktets stab har förständigats att träda i tjänst vid någon annan tidpunkt.

Skyldigheten att fullgöra beväringstjänst under fredstid upphör vid utgången av det år under vilket den värnpliktige fyller 30 år.

6 kap.

Om frivilliga och personer som skall utbildas till officerare eller underofficerare eller för specialuppgifter

31 §

Önskar en värnpliktig som fyllt 17 år träda i beväringstjänst såsom frivillig, skall han inom en av försvarsministeriet utsatt tid senast det år då han fyller 18 år tillställa staben för militärdistriktet en skriftlig ansökan därom.

33 §

En värnpliktig, som konstateras vara lämplig att sköta någon annan i 5 § angiven uppgift som förutsätter längre tjänstgöringstid, kan beordras att genomgå utbildning för uppgiften.

Order som avses i 1-3 mom. skall meddelas den värnpliktige senast tre månader innan hans tjänstgöringstid enligt 5 § annars skulle utgå.

37 §

Beslut om inkallande i tjänst verkställs trots att besvär har anförts.

45 §

En utländsk medborgare, som antagits till finsk medborgare och som i den främmande staten under fredstid helt eller delvis fullgjort sin tjänstgöringsplikt såsom värnpliktig, kan på ansökan helt eller delvis av huvudstaben befrias från beväringstjänst under fredstid, enligt vad som närmare stadgas genom förordning. Under samma förutsättningar kan en finsk medborgare, som även har medborgarskap i någon annan stat, på ansökan helt eller delvis av huvudstaben befrias från beväringstjänst under fredstid. Försvarsministeriet kan av särskilda skäl på ansökan befria en finsk medborgare, som även har medborgarskap i någon annan stat och vars egentliga bo och hemvist inte är i Finland, från beväringstjänst under fredstid.

50 a §

En värnpliktig skall beviljas tillstånd att sköta politiska förtroendeuppdrag och att delta i en offentlig tillställning eller i någon annan sammankomst, som anordnas av ett parti eller av en förening som bedriver eller understöder partipolitisk verksamhet, genom att hålla inledningsanföranden eller föredrag eller genom att framföra åsikter i partipolitiska angelägenheter, om han kan sköta uppdragen och delta i sammankomsten under sin fritid och utan att detta hindrar honom att fullgöra sina tjänstgöringsåligganden. I andra fall kan tillstånd beviljas, om det finns särskilda skäl.

En värnpliktig i beväringstjänst skall under de förutsättningar om vilka stadgas i 1 mom. även beviljas tillstånd att delta i verksamhet för utvecklande av tjänstgöringsförhållandena.

50 b §

En värnpliktig som tjänstgör enligt denna lag har rätt till fri inkvartering, kost, beklädnad och hälsovård, till fritt uppehälle i övrigt samt till ekonomiska och sociala förmåner så som om dessa stadgas eller bestäms särskilt. I ärenden som har samband med tjänstgöringen och som gäller rättssäkerhet eller social trygghet har den värnpliktige rätt till sakkunnighjälp vid behov.

50 c §

När det gäller fullgörande av tjänstgöringsplikt enligt denna lag får ingen utan godtagbar grund ges en annan ställning än andra på grund av ras, börd, språk, religion eller politiska eller andra åsikter eller av någon annan därmed jämförlig orsak.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

Stadgandena i 5 § samt 33 § 3 och 4 mom. tillämpas på de värnpliktiga som träder i tjänst den 1 januari 1990 eller därefter. Tjänstgöringstiden för de värnpliktiga som träder i tjänst under 1989 bestäms enligt de stadganden som gäller då denna lag träder i kraft.

Utan hinder av 23 § 2 mom. 1 punkten är även de manliga medborgare som 1989 fyller 19 år underkastade uppbåd 1989. De av dem som har godkänts för tjänstgöring förständigas att träda i tjänst någon av de allmänna dagarna för inträde i beväringstjänst 1990.

Regeringens proposition 76/88
Försvarsutsk. bet. 6/88
Stora utsk. bet. 197/88

Helsingfors den 23 december 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.