1163/1988

Given i Helsingfors den 23 december 1988

Lag om ändring av 20 § lagen om lägenheters samfällda vägars och avloppsdikens samt med dem jämförbara områdens upphörande att vara samfälligheter

I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen den 17 december 1976 om lägenheters samfällda vägars och avloppsdikens samt med dem jämförbara områdens upphörande att vara samfälligheter (983/76) 20 §, sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 16 januari 1981 (23/81), som följer:

20 §

Lantmäteribyrån kan utan ansökan förordna om utredningsförrättning i fråga om upphävda samfälligheter inom ett visst område, varvid skall konstateras den upphävda samfällighet som har överförts till en fastighet samt dess areal. Dessutom skall området anges på en karta samt vid behov i terrängen. Samtidigt kan även behandlas andra samfälligheter av nämnda slag som överförts till fastigheten samt delar som från ett sådant område överförts till andra fastigheter, om detta anses ändamålsenligt. I fråga om förfarandet vid och sökande av ändring i förrättningen skall i tillämpliga delar iakttas vad lagen om skifte stadgar om styckning.

Kostnaderna för en förrättning som avses i denna paragraf betalas av statens medel.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

Regeringens proposition 143/88
Lag- och ekonomiutsk. bet. 11/88
Stora utsk. bet. 133/88

Helsingfors den 23 december 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.