1158/1988

Given i Helsingfors den 23 december 1988

Lag om lantbrukets forskningscentral

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Lantbrukets forskningscentral är en statlig inrättning som är underställd jord- och skogsbruksministeriet. Forskningscentralen har till uppgift att bedriva forskning samt utvecklings-, provnings- och kontrollverksamhet

1) för utvecklande av lantbruket och den livsmedelshushållning som har samband med lantbruket samt näringar i anslutning till dessa,

2) för utredande av växelverkan mellan lantbruket och miljön och minskande av skador,

3) för förbättrande av användbarheten av sådana maskiner och anordningar samt delar och förnödenheter till dem som används i mejerihushållningen samt

4) för främjande av hästhushållningen.

För framställning av högklassigt frö- och plantmaterial kan i anslutning till forskningscentralen inrättas produktionsenheter vilkas verksamhet och förvaltning också genom förordning kan ordnas så att även näringsidkare inom branschen samt lantbruksproducenternas centralorganisationer deltar i finansieringen av verksamheten och skötseln av enhetens förvaltning.

2 §

Lantbrukets forskningscentral har en styrelse med överdirektören som ordförande och högst nio andra medlemmar som statsrådet förordnar för tre år i sänder. Om styrelsens sammansättning, förordnandet av medlemmar och styrelsens uppgifter stadgas närmare genom förordning.

3 §

Lantbrukets forskningscentral har rätt att för sina prestationer till staten uppbära avgifter vilka fastställs genom förordning i enlighet med de allmänna grunder som stadgas i lagen om grunderna för avgifter till staten (980/73).

4 §

Lantbrukets forskningscentral har rätt att ta emot donationer för sin verksamhet.

5 §

Lantbrukets forskningscentral kan ingå avtal om utförande av undersökningar som gäller dess verksamhetsområde och om genomförande av gemensamma forskningsprogram.

6 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

7 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

Genom den upphävs lagen den 22 december 1983 om lantbrukets forskningscentral (1067/83).

Regeringens proposition 173/88
Jord- och skogsbruksutsk. bet. 22/88
Stora utsk. bet. 177/88

Helsingfors den 23 december 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.