1148/1988

Given i Helsingfors den 23 december 1988

Lag om auktoriserade translatorer

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Translatorsexamensnämnden beviljar på ansökan den som uppfyller de villkor som stadgas i denna lag rätt att vara verksam som auktoriserad translator.

Benämningen auktoriserad translator får endast användas av den som enligt 1 mom. har fått rätt att vara verksam som auktoriserad translator.

Examensnämnden är underställd undervisningsministeriet. Närmare stadganden om nämnden utfärdas genom förordning.

2 §

Som auktoriserad translator kan godkännas en myndig person som är känd för tillförlitlighet och som har hemort i Finland enligt lagen om befolkningsböcker (141/69). Som auktoriserad translator kan dock inte godkännas den som har fyllt 70 år.

För att bli godkänd skall sökanden ha avlagt en translatorsexamen som anordnas av examensnämnden. Om examen stadgas närmare genom förordning.

3 §

Innan en sökande beviljas rätt att vara verksam som auktoriserad translator skall han till examensnämnden lämna in en egenhändigt undertecknad skriftlig translatorsförsäkran enligt ett formulär som fastställs genom förordning.

Nämnden skall ge varje auktoriserad translator ett intyg varav skall framgå det språk från och det språk till vilket han har rätt att utföra översättningar i egenskap av auktoriserad translator.

4 §

Rätten att vara verksam som auktoriserad translator gäller till utgången av det kalenderår under vilket translatorn fyller 70 år.

Translatorsexamensnämnden kan bevilja en auktoriserad translator rätt att alltjämt vara verksam som auktoriserad translator efter det kalenderår under vilket han har fyllt 70 år. Rätten beviljas härvid för högst fem år i sänder.

Rätt enligt 2 mom. kan beviljas om sökanden alltjämt uppfyller de villkor som nämns i 2 § 1 mom., med undantag för ålderskravet och att han har avlagt sådan examen för auktoriserade translatorer som avser denna tidsbestämda rätt.

5 §

En översättning som utförts av en auktoriserad translator skall anses som laggill, om den inte visas vara felaktig.

6 §

En auktoriserad translator får inte för utomstående olovligen yppa eller till egen fördel utnyttja vad han i sin verksamhet har fått kännedom om.

7 §

Examensnämnden utövar tillsyn över de auktoriserade translatorernas verksamhet.

Om en auktoriserad translator inte längre uppfyller de villkor som nämns i 2 § 1 mom. eller om han på något annat sätt har visat sig vara uppenbart olämplig för uppgiften, kan nämnden återkalla hans rätt att vara verksam som auktoriserad translator.

8 §

Angående avgifter för deltagande i en examen som anordnas av nämnden stadgas genom förordning. Avgifterna bestäms enligt de allmänna grunder som stadgas i lagen om grunderna för avgifter till staten (980/73).

9 §

Ändring i ett beslut av examensnämnden, som gäller rätten att vara verksam som auktoriserad translator eller genom vilket rätten har återkallats, kan sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen i enlighet med lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50).

I bedömningen av en examen som nämnden anordnat får ändring inte sökas genom besvär.

Den som har blivit underkänd i en examen som anordnats av nämnden har rätt att yrka rättelse hos denna. För behandlingen av ett rättelseyrkande utses till nämnden en tillfällig adjungerad medlem som har särskild kunskap i det språk som avses i rättelseyrkandet.

10 §

Den som i strid med denna lag använder benämningen auktoriserad translator eller edsvuren translator skall för brott mot stadgandena om auktoriserade translatorer dömas till böter, om han inte skall dömas till ett strängare straff med stöd av någon annan lag.

En auktoriserad translator som bryter mot den tystnadsplikt som stadgas i 5 § skall för brott mot translators tystnadsplikt dömas till böter, om han inte skall dömas till ett strängare straff med stöd av någon annan lag.

11 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

12 §

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1989.

Genom denna lag upphävs lagen den 28 april 1967 om edsvurna translatorer (191/67) jämte senare ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter kan vidtas innan den träder i kraft.

13 §

Sådan rätt att vara verksam som edsvuren translator som beviljats innan denna lag träder i kraft fortfar att gälla i tre år från ikraftträdandet. Om edsvurna translatorer som avses i detta moment gäller, med undantag av den övre åldersgränsen, i tillämpliga delar vad denna lag stadgar om auktoriserade translatorer. De får dock inte använda benämningen auktoriserad translator.

De som när denna lag träder i kraft har rätt att vara verksamma som edsvuren translator får, utan att avlägga examen och avge försäkran som stadgas i lagen, på ansökan rätt att vara verksamma som auktoriserade translatorer, om de uppfyller de villkor som nämns i 2 § 1 mom. På dem tillämpas dock inte vad 2 § 1 mom. stadgar om en övre åldersgräns, inte heller 4 §. Den som avses i detta moment ges utan avgift ett intyg enligt 3 § 2 mom.

Regeringens proposition 47/88
Kulturutsk. bet. 16/88
Stora utsk. bet. 136/88

Helsingfors den 23 december 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.