1147/1988

Given i Helsingfors den 23 december 1988

Lag om ändring och temporär ändring av lagen om statsandelar och statsunderstöd till grundskolor, gymnasier och allmänna bibliotek

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 28 december 1978 om statsandelar och statsunderstöd till grundskolor, gymnasier och allmänna bibliotek (1112/78) 6 § 2 mom., 6 a § och 13 § 1 mom. samt temporärt 4 § 1 mom., 5 § 1 mom. och 8 § 1 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 4 § 1 mom., 5 § 1 mom. och 8 § 1 mom. i lag av den 3 februari 1984 (144/84), 6 § 2 mom. och 13 § 1 mom. i lag av den 31 december 1986 (1053/86) och 6 a § ändrad genom lagar av den 27 maj 1983 och den 29 januari 1988 (480/83 och 91/88), samt

fogas till lagen en ny 15 a § som följer:

4 §

För driftskostnader som nämns i 2 mom. och som föranleds av grundskolans lagstadgade uppgifter får en kommun statsandel i enlighet med kommunens bärkraftsklass som följer:

Bärkraftsklass Statsandel i procent
1 86
2 82
3 78
4 73
5 69
6 65
7 61
8 58
9 54
10 50

5 §

För driftskostnader som nämns i 2 mom. och som föranleds av de uppgifter som stadgas för gymnasiet får en kommun statsandel i enlighet med 4 § 1 mom. till 50-86 procent, beroende på bärkraftsklassen, om gymnasiet uppfyller föreskrivna villkor för statsandel.


6 §

I fråga om statsunderstöd som nämns i 1 mom. gäller vad denna lag stadgar om statsandel för kommunalt gymnasium. Statsunderstöd som beviljas för anläggningskostnader och utbetalningen av det bestäms enligt bärkraftsklassen för den kommun där gymnasiet finns. Om övriga villkor för statsunderstödet stadgas genom förordning och bestäms vid behov genom beslut av undervisningsministeriet.

6 a §

Om statsandel och statsunderstöd för ett kommunalt kvällsgymnasium och ett kommunalt gymnasiums kvällslinje gäller vad denna lag stadgar om kommunalt gymnasium.

Om statsunderstöd för ett privat kvällsgymnasium och ett privat gymnasiums kvällslinje gäller vad som stadgas om statsunderstöd för privat gymnasium.

8 §

Kommunen får i enlighet med 4 § 1 mom., beroende på kommunens bärkraftsklass, statsandel till 50-86 procent för de av bibliotekets driftsutgifter vilkas belopp per invånare i kommunen statsrådet årligen på förhand på basis av de sannolika genomsnittliga kostnaderna fastställer för kommuner av olika typ. Då kostnadsnivån förändrats väsentligt i jämförelse med den nivå på basis av vilken beloppet av driftskostnaderna per invånare har fastställts, skall statsrådet efter kalenderårets utgång justera kostnadernas belopp så att det motsvarar den förändrade kostnadsnivån.


13 §

Statsrådet beslutar om grunderna för planeringen och uppförandet av grundskole-, gymnasie- och biblioteksbyggnader samt grunderna för normalpriserna för dem och bestämmer årligen normalpriserna för lokaliteterna i dessa byggnader. Skolstyrelsen bestämmer årligen grunderna för normalpriserna för den i 2 § 3 mom. 4 punkten och 7 § 3 mom. 4 punkten nämnda första inredningen och utrustningen. Normalpriserna för lokaliteterna skall bestämmas så att de motsvarar de genomsnittliga kostnaderna för ekonomiskt uppförda grundskole-, gymnasie- och biblioteksbyggnader. För kontroll av kostnaderna för byggandet av skolor skall kommunen senast en månad efter det byggnadsarbetena har inletts tillställa skolstyrelsen uppgifter om kostnaderna för sina byggnadsprojekt. Dessa uppgifter skall grunda sig på entreprenadavtal som kommunen har ingått. När skolstyrelsen eller länsstyrelsen godkänner programmet för projektets genomförande skall normalpriset för projektet bestämmas.


15 a §

En elevs hemkommun skall till en annan kommun som förskott på de betalningsandelar som avses i 88 § 2 mom. grundskolelagen, 26 § gymnasielagen och 16 a § kvällsgymnasielagen och på basis av de förskott som skolstyrelsen har betalt utbetala två poster, den ena i februari och den andra i oktober, om inte kommunerna har avtalat om något annat.

Vad som sägs i 1 mom. om betalning av förskott till en annan kommun tillämpas även på de ersättningar som enligt 51 § gymnasielagen och 21 § 1 mom. kvällsgymnasielagen skall betalas till den som upprätthåller en privat skola.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

Ändringarna av 4 § 1 mom., 5 § 1 mom. och 8 § 1 mom. gäller i fem år sedan denna lag har trätt i kraft, och de tillämpas på de driftskostnader som uppkommer under den tid då stadgandena är i kraft.

Sedan denna lag har trätt i kraft beviljas för grundskolors och gymnasiers anläggningskostnader statsandel och statsunderstöd under fem års tid så att beloppet av statsandelar och statsunderstöd räknat på normalpriserna för de projekt som fått byggnadstillstånd, och med beaktande av förändringarna i den allmänna kostnadsnivån, genomsnittligt är minst 50, årligen dock minst 40 procent större än det belopp av statsandelar och statsunderstöd som beror på de tillstånd som beviljades under 1983-87.

Regeringens proposition 171/88
Kulturutsk. bet. 22/88
Stora utsk. bet. 178/88

Helsingfors den 23 december 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.