1145/1988

Given i Helsingfors den 23 december 1988

Lag om förvaltningsnämnden för Sveaborg

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Besittningen, förvaltningen, skötseln och iståndsättningen av Sveaborg och dess byggnader handhas av förvaltningsnämnden för Sveaborg, som lyder under undervisningsministeriet.

Om de områden och byggnader som är i förvaltningsnämndens besittning stadgas närmare genom förordning.

2 §

Förvaltningsnämnden för Sveaborg leds och övervakas av en direktion om vars uppgifter, sammansättning och tillsättning stadgas genom förordning.

3 §

Förvaltningsnämnden för Sveaborg har rätt att för sina tjänster uppbära avgifter som stadgas genom förordning. När avgifterna fastställs skall lagen om grunderna för avgifter till staten (980/73) iakttas.

4 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

5 §

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1989. Genom den upphävs förordningen den 21 maj 1976 om förvaltningsnämnden för Sveaborg (427/76) jämte ändringar.

Personalen vid förvaltningsnämnden för Sveaborg övergår när denna lag träder i kraft i anställning hos den förvaltningsnämnd som avses i denna lag.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter kan vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 172/88
Kulturutsk. bet. 19/88
Stora utsk. bet. 152/88

Helsingfors den 23 december 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.