1142/1988

Utfärdat i Helsingfors den 22 december 1988

Trafikministeriets beslut om ändring av trafikministeriets beslut om verkställighet av fordonsförordningen

Trafikministeriet har

ändrat 48 § 1 och 2 mom. i sitt beslut om verkställighet av fordonsförordningen (150/83) samt ikraftträdelsestadgandet i trafikministeriets beslut av den 31 mars 1988 om ändring av detta beslut (291/88) och

fogat till 55 §, sådan den lyder delvis ändrad genom beslut av den 28 oktober 1988 (913/88), ett nytt 1 a mom. och till ikraftträdelsestadgandet i trafikministeriets beslut av den 27 november 1987 om ändring av beslutet (875/87) ett nytt 1 a mom. som följer:

48 §
Taxameter

1. Erforderlig taxameter i personbil, som används i yrkesmässig beställningstrafik, skall vara av modell som har godkänts av bilregistercentralen och plomberats av installations- och reparationsföretag som auktoriserats av bilregistercentralen eller av besiktningsställe. Plomberingen skall vara sådan, att mätartaxan inte kan ändras utan att plomberingen bryts.

2. Taxametern får inte vara inställd för en högre taxa än den gällande taxan. På sigill eller särskild bricka skall finnas ett märke som anger tidpunkten för vederbörande taxabeslut.


55 §
Ändringar och reparationer

1 a. När bilskattelättnad beviljats för en bil på grund av låga halter av utsläpp och detta antecknats i registeret, får inte bilens konstruktion och utrustning avlägsnas eller ändras så, att bilen inte längre uppfyller kraven på låga halter av utsläpp.Detta beslut träder i kraft den 15 april 1988. Upphävandet av beslutets 25 § 3 mom. och 159 § 4-6 mom. träder dock i kraft den 1 januari 1989, upphävandet av 154 § 3 och 4 mom. samt 155 § 3 mom. den 1 juni 1989, ändringarna av 4, 13, 52, 158 och 224 §§ den 1 januari 1990 och ändringen av 19 § den 1 januari 1994. Beslutet gäller fordon som tas i bruk efter ikraftträdandet. Om konstruktionen av och utrustningen hos ett fordon som har tagits i bruk innan detta beslut har trätt ikraft ändras, skall ändringen göras i överensstämmelse med detta beslut.1 a. Ändringen av 8 § träder i kraft den 1 januari 1990 och ändringarna av 100-105 §§ gäller mopedmodeller som typbesiktas den 1 juli 1989 eller därefter, och mopeder som i Finland tas i bruk första gången den 1 januari 1991 eller därefter.Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1989.

Helsingfors den 22 december 1988

Trafikminister
Pekka Vennamo

Byråchef, överingenjör
Reino Lampinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.