1138/1988

Given i Helsingfors den 23 december 1988

Förordning om de avgifter som skall uppbäras för övervakning av elarbeten

På föredragning av handels- och industriministern stadgas med stöd av 38 § ellagen av den 16 mars 1979 (319/79):

1 §
Avgiftsbelagda prestationer

För sådan övervakning och besiktning av elentreprenader som avses i ellagen (319/79) och i handels- och industriministeriets beslut om ledningen av elarbeten (1098/88, nedan beslutet) har Elinspektionscentralen rätt att uppbära avgifter i enlighet med vad som stadgas i denna förordning.

Avgifter uppbärs för följande prestationer:

1) en årsavgift för övervakningen av planering, byggande och reparation av samt service på elanläggningar och reparation av elmateriel av de personer och sammanslutningar som bedriver sådan verksamhet,

2) en avgift av den som beviljas ett sådant intyg som avses i 1 § beslutet,

3) en avgift av den som beviljas ett sådant tillstånd som avses i 8 § ellagen,

4) en avgift av den som beviljas sådant undantag som avses i 8 § och sådana begränsade rättigheter som avses i 14 § beslutet och

5) en avgift av den som gör sådan anmälan om verksamhet av engångskaraktär som avses i 2 § 5 mom. beslutet.

2 §
Årsavgift

Då årsavgiften uppbärs delas övervakningsobjekten in i fyra avgiftsklasser på basis av prestationernas kvalitet och omfattning enligt följande:

Avgiftsklass I: Entreprenörer för eget behov i OC- och OD-gruppen samt entreprenörer i D-gruppen vilka avses i 11 och 12 §§ beslutet.

Avgiftsklass II: Entreprenörer för eget behov i OB-gruppen, entreprenörer i C-gruppen och planerare i SC-gruppen vilka avses i 10 och 11 §§ beslutet.

Avgiftsklass III: Entreprenörer för eget behov i OA-gruppen, entreprenörer i B-gruppen och planerare i SB-gruppen vilka avses i 9 och 10 §§ beslutet.

Avgiftsklass IV: Entreprenörer i A-gruppen, planerare och specialentreprenörer i SA-gruppen vilka avses i 7 och 9 §§ beslutet.

Årsavgiften är 135 mk och den uppbärs per kalenderår enligt följande:

avgiftsklass I  enkel årsavgift
       II 1,6 X årsavgiften
       III 2,5 X årsavgiften
       IV 4,0 X årsavgiften

Om en sammanslutning fördelar sin i 8 § ellagen eller 15 § 1 mom. 1 punkten beslutet avsedda verksamhet på flera separata verksamhetsenheter och anmäler olika personer som ledare av elarbetena för dem, uppbärs en separat årsavgift för varje verksamhetsenhet. På samma sätt uppbärs en separat årsavgift för varje specialentreprenadsområde fastän samma person är ledare för elarbetena.

3 §
Övriga avgifter

För de intyg, tillstånd och anmälningar som avses i 1 § 2 mom. 2-5 punkterna ovan uppbärs en avgift på 200 mark.

4 §
Avgifter för sakkunniguppdrag

För frivilliga sakkunnig- och utbildningsuppdrag, som utförs på beställning, och som gäller övervakningen av elentreprenader, uppbärs en avgift som motsvarar beloppet av de sammanlagda kostnader som förorsakas av att prestationen utförs, dvs. prestationens självkostnadsvärde. I prestationens självkostnadsvärde ingår, förutom de direkta lönekostnaderna, personalkostnaderna i anslutning till dessa samt de direkta resekostnaderna, indirekta kostnader som utgör 56 procent av beloppet av de direkta lönekostnaderna och personalkostnaderna i anslutning till dessa.

5 §
Debitering av avgifterna

Avgiften skall betalas inom 30 dagar från den tidpunkt då räkningen har kommit till den betalningsskyldige. En räkning som sänts per post anses ha kommit fram den sjunde dagen efter den dag då den gavs till posten för vidarebefordran. Om avgiften inte betalas senast på förfallodagen uppbärs en årlig dröjsmålsränta på 16 procent. Dröjsmålsräntan kan lämnas oindriven om den är lägre än 20 mark.

6 §
Indrivning

De avgifter som bestäms på basis av denna förordning får indrivas i utsökningsväg utan dom eller utslag på det sätt som stadgas i lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/61).

Om den avgift som skall uppbäras trots uppmaning inte kan indrivas av en sådan entreprenör för eget behov som avses i 2 § stryks dennes namn ur förteckningen över entreprenörer såsom en entreprenör som har upphört med sin verksamhet.

7 §
Verkställighet

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna förordning ger vid behov handels- och industriministeriet.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989.

Genom denna förordning upphävs förordningen av den 14 mars 1980 om avgifter för övervakning av elarbeten (192/80) jämte ändringar.

Helsingfors den 23 december 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Handels- och industriminister
Ilkka Suominen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.