1134/1988

Given i Helsingfors den 23 december 1988

Förordning om uppbörd av växtinspektionsavgifter i samband med import

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden hörande till finansministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av 2 § 2 mom. lagen den 8 mars 1974 om tullförvaltningen, sådant detta lagrum lyder i lag av den 20 februari 1981 (138/81):

1 §

Tullverket uppbär de inspektionsavgifter som i samband med import skall erläggas till staten på basen av lagen om växtskydd (127/81) och lagen om tillsyn över odlingen av och handeln med särskilda plantskoleprodukter (190/60) samt på basen av stadganden utfärdade med stöd av dessa lagar.

Angående fastställande, uppbörd och återbäring av inspektionsavgifter samt sökande av ändring och även i övrigt gäller i tillämpliga delar vad om tull är stadgat eller föreskrivet.

2 §

Tullverket redovisar de uppburna inspektionsavgifterna månatligen till jordbruksstyrelsen.

3 §

Närmare bestämmelser om de uppgifter som enligt denna förordning ankommer på tullverket utfärdas vid behov av tullstyrelsen.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989.

Genom denna förordning upphävs förordningen av den 4 juli 1975 om uppbörden av avgifter som i samband med import skall erläggas för undersökning av levande växter och växtdelar samt plantskoleprodukter (514/75).

Helsingfors den 23 december 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Erkki Liikanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.