1118/1988

Given i Helsingfors den 23 december 1988

Förordning om ändring av förordningen om medicinalstyrelsen

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

upphävs i förordningen den 31 december 1987 om medicinalstyrelsen (1291/87) 34 § samt

ändras 5 § 8 punkten, 26 § 7 punkten, 45, 47 och 48 §§ som följer:

5 §

Administrativa byrån handlägger ärenden som gäller


8) samarbetsavtal och arbetarskydd,


26 §

Vid medicinalstyrelsens plenum handläggs de ärenden som gäller


7) samarbetsavtal,


45 §

Läkemedelsnämnden är beslutför då ordföranden eller vice ordföranden och fem andra medlemmar är närvarande vid mötet.

47 §

Prissektionen består av fem medlemmar, vilka var och en har en personlig suppleant. Av sektionens medlemmar skall två representera medicinalstyrelsen, två folkpensionsanstalten och en ekonomisk sakkunskap inom läkemedelsförsörjningen. Av medicinalstyrelsens representanter är den ene ordförande och den andre vice ordförande. Av medicinalstyrelsens representanter skall den ene vara medlem i läkemedelsnämnden.

48 §

Prissektionen är beslutför då ordföranden eller vice ordföranden och två andra medlemmar är närvarande vid mötet.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter kan vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 23 december 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.