1113/1988

Given i Helsingfors den 23 december 1988

Förordning om ändring av förordningen om förskottsuppbörd

På föredragning av finansministern ändras i förordningen den 1 december 1978 om förskottsuppbörd (904/78) 19 § 6 mom., 21 och 28 §§, 32 § 4 mom., 34 § 4 mom., 38 § 1 och 2 mom., 54 § och 55 § 1 mom.,

av dessa lagrum, 32 § 4 mom. sådant det lyder i förordning av den 26 januari 1979 (70/79), 34 § 4 mom. sådant det lyder i förordning av den 5 december 1986 (888/86), 38 § 1 och 2 mom. sådana de lyder i förordning av den 25 september 1987 (756/87) och 54 § sådan den lyder i förordning av den 21 december 1984 (927/84), som följer:

19 §

Om lön har utbetalats för utomlands utfört arbete, och förskottsinnehållning inte på grundval av 54 § lagen om skatt på inkomst och förmögenhet skall verkställas på lönen, skall på lönekortet eller bilaga till det antecknas i 1, 3 och 4 mom. avsedda uppgifter, platsen för arbetets utförande, tidpunkten för vistelsen utomlands samt besök i Finland under denna vistelse.


21 §

Beträffande anteckningar som staten och dess inrättningar gjort över prestationer som avses i lagen om förskottsuppbörd iakttas vad i lagen och förordningen om statsbudgeten (423/88 och 424/88) och i lagen om statens affärsverk (627/87) är stadgat eller med stöd därav bestämt.

28 §

Sedan registrering skett meddelar länsskatteverket arbetsgivaren en kod, som han skall använda på förskottsinnehållningsbevis och vid erläggande av innehållna belopp till skatteuppbördsmyndighet samt i andra meddelanden som avges för övervakningen av förskottsinnehållningen.

32 §

Ovan i 2 och 3 mom. avsedda anmälningar skall göras på den blankett för anmälan om tilläggsuppgift som utgör bilaga till registrerad arbetsgivares inbetalningskort eller på särskild blankett som fastställts av skattestyrelsen. Kommun, församling och folkpensionsanstalten gör i 19 § 2 mom. lagen om förskottsuppbörd avsedd anmälan samt meddelar ovan i 1 och 3 mom. samt i 33 § avsedda uppgifter på blankett som skattestyrelsen fastställt för dessa arbetsgivare. Om sättet för staten och dess inrättningar att meddela i 1 och 3 mom. samt 33 § avsedda uppgifter bestäms särskilt.

34 §

Årsanmälan skall avges före utgången av januari det år som följer efter löneutbetalningsåret. Registrerad arbetsgivare som betalar sjöarbetsinkomst avsedd i 93 och 94 §§ lagen om skatt på inkomst och förmögenhet skall avge årsanmälan före utgången av februari det år som följer efter året för utbetalning av sjöarbetsinkomsten. Om arbetsgivaren under kalenderåret har upphört med sin verksamhet som registrerad arbetsgivare, skall årsanmälan avges inom förloppet av en månad efter det att länsskatteverkets beslut rörande avlägsnande ur registret har kommit till arbetsgivarens kännedom. Länsskatteverket kan på anhållan av arbetsgivare av särskilda skäl förlänga tiden för avgivande av årsanmälan.


38 §

Förskottsinnehållningen är 50 procent på dividend, ränta och vinstandel som avses i 31 § lagen om förskottsuppbörd. Förskottsinnehållning skall dock inte verkställas, om beloppet av räntan är mindre än 100 mark.

Förskottsinnehållning skall inte heller verkställas, eller verkställs till ett mindre belopp än vad som är stadgat i 1 mom., om mottagaren av dividend, ränta eller vinstandel för utbetalaren företer av skattebyrån utfärdat bevis (dividendskattebok), vari antecknats ett förordnande härom. Dividendskattebok företes då dividend, ränta eller vinstandel lyfts, i fråga om dividend dock senast inom en månad efter det att det blivit möjligt för vederbörande att lyfta dividenden.


54 §

Förskottsinnehållningsbevis skall tillhandahållas vid skattebyråerna och på betalningsställen som tar emot arbetsgivares prestationer.

55

Om förskottsinnehållningsbevis har förstörts eller försvunnit, skall den skattskyldige på uppmaning till skattedeklarationen foga av den person som verkställt innehållningen utfärdat intyg över de belopp denna erlagt till honom och på dessa verkställda förskottsinnehållningar för att vid beskattningen få tillgodoräkna sig det innehållna beloppet.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989.

Helsingfors den 23 december 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Erkki Liikanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.