1112/1988

Given i Helsingfors den 23 december 1988

Lag om ändring av 2 och 4 §§ lagen om avdrag för energiinvesteringar vid omsättningsbeskattningen

I enlighet med riksdagens beslut ändras 2 § 3 mom. och 4 § 2 mom. lagen den 11 juli 1986 om avdrag för energiinvesteringar vid omsättningsbeskattningen (547/86) som följer:

2 §

Den skattskyldige får även dra av 90 procent av inköpspriset för sådana maskiner och anläggningar i direkt användning vid varutillverkning i byggnader och bestående konstruktioner som avses i 1 och 2 mom., samt av inköpspriset för sådana skattepliktiga installationsarbeten som utförts i samband med anskaffningen av dessa maskiner och anläggningar och som ansluter sig till byggnadsinvesteringen då denna tas i bruk (maskin- och anläggningsinvestering).

4 §

En skattskyldig som, innan den i 1 mom. stadgade tiden har förflutit tar en maskin eller anläggning, för vilken har kunnat göras i denna lag nämnt avdrag, i bruk för något annat ändamål än ett sådant som berättigar till avdrag enligt 2 § eller enligt lagen om avvikelser från lagen angående omsättningsskatt i fråga om vissa produktiva investeringar, skall hänföra 90 procent av inköpspriset för maskin- och anläggningsinvesteringen till försäljningens beskattningsvärde. Om den skattskyldige säljer en sådan maskin eller anläggning eller upphör att idka produktionsverksamhet som berättigar till avdrag, gäller dessutom 4 § 3 mom. lagen om avvikelser från lagen angående omsättningsskatt i fråga om vissa produktiva investeringar.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

Stadgandet i 2 § 3 mom. tillämpas på de varor som anges i nämnda lagrum, om de har levererats eller utlämnats från tullkontroll till en skattskyldig som har rätt att göra avdrag eller om han tagit dem i bruk för något annat ändamål än försäljning den dag då denna lag träder i kraft eller därefter samt på sådana arbetsprestationer som inletts den dag denna lag träder i kraft eller därefter. Om leveransen av maskinen eller anläggningen eller utförandet av arbetsprestationen inte har slutförts den 31 december 1995, tillämpas denna lag endast på de varor som har levererats till installationsplatsen senast sistnämnda dag samt på den del av arbetsprestationen som har utförts senast denna dag.

Stadgandet i 4 § 2 mom. tillämpas då den sålda varan har levererats eller tagits i bruk i någon annan verksamhet än sådan som avses i 2 § 3 mom. eller tillverkningen har upphört den dag då denna lag träder i kraft eller därefter, dock senast inom 1995.

Regeringens proposition 116/88
Statsutsk. bet. 65/88
Stora utsk. bet. 145/88

Helsingfors den 23 december 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Erkki Liikanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.