1111/1988

Given i Helsingfors den 23 december 1988

Lag om ändring av 4 § lagen om avvikelser från lagen angående omsättningsskatt i fråga om vissa produktiva investeringar

I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen den 19 december 1980 om avvikelser från lagen angående omsättningsskatt i fråga om vissa produktiva investeringar (848/80) 4 § 1 och 3 mom., sådana de lyder i lag av den 13 december 1985 (946/85), som följer:

4 §

En skattskyldig som bedriver varutillverkning får dra av 90 procent av inköpspriserna för maskiner, anläggningar och arbetsredskap samt delar till dem, vilka han har anskaffat eller själv importerat för huvudsaklig användning direkt vid nämnda tillverkning eller därtill ansluten forskning eller utvecklingsverksamhet, samt av inköpspriserna för skattebelagda monteringsarbeten vilka utförs i samband med anskaffningen av nämnda varor eller, om den skattskyldige själv tillverkat dessa, 90 procent av det belopp som enligt 17 § 1 mom. lagen angående omsättningsskatt skall hänföras till försäljningens beskattningsvärde.


Om en skattskyldig säljer en vara, för vilken han har gjort sådant avdrag som avses i 1 mom. eller i 18 b §, som temporärt har fogats till lagen angående omsättningsskatt, hänförs 90 procent av varans försäljningspris till försäljningens beskattningsvärde. Tar den skattskyldige nämnda vara i bruk vid någon annan än i 1 mom. angiven tillverkning eller därtill ansluten forskning eller utvecklingsverksamhet, eller upphör han med nämnda tillverkning eller verksamhet, räknas till försäljningens beskattningsvärde. 90 procent av varans inköpspris eller av det belopp som i enlighet med 17 § 1 mom. lagen angående omsättningsskatt har hänförts till beskattningsvärdet av den skattskyldiges försäljning eller, om varans gängse försäljningspris understiger dessa belopp, 90 procent av det gängse försäljningspriset.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

Stadgandet i 4 § 1 mom. tillämpas på sådana i lagrummet angivna varor som har levererats eller utlämnats från tullkontroll till en skattskyldig med rätt att göra avdrag eller som denne har tagit i bruk för något annat ändamål än försäljning den dag då lagen träder i kraft eller därefter.

Stadgandet i 4 § 3 mom. tillämpas när en såld vara har levererats eller tagits i bruk vid någon annan än i 4 § 1 mom. angiven verksamhet eller när verksamheten har upphört den dag då lagen träder i kraft eller därefter.

Regeringens proposition 116/88
Statsutsk. bet. 65/88
Stora utsk. bet. 145/88

Helsingfors den 23 december 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Erkki Liikanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.