1107/1988

Given i Helsingfors den 23 december 1988

Lag om Oy Alko Ab:s skattskyldighet vid kommunalbeskattningen

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Oy Alko Ab är skyldigt att betala kommunalskatt endast för de inkomster som bolaget får av sina industrianläggningar och fastigheter samt av sin utskänkning av alkoholdrycker.

2 §

Framställning av alkoholhaltiga och denaturerade alkoholhaltiga ämnen som avses i 1 § alkohollagen utgör en särskild inkomstkälla.

Resultatet av framställning av andra ämnen än de som anges i 1 mom. samt resultatet av utskänkningen av alkoholdrycker fastställs på det sätt som i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/68) och annorstädes stadgas om beskattning av näringsverksamhet.

3 §

Såsom inkomst av framställning av ämnen som avses i 2 § 1 mom. och av fastigheter som hör till den industrianläggning där framställningen ägt rum betraktas vid beskattningen en inkomst som utgör 3 % av tillverkningsvärdet av de alkoholhaltiga ämnen som framställts vid industrianläggningen under skatteåret. Innan skatten fastställs avdras tullavgifterna för råvaran från tillverkningsvärdet.

4 §

Omkostnader för bi- och parallellprodukter till alkoholhaltiga ämnen samt för övriga produkter får inte tas med i det tillverkningsvärde som avses i 3 §, och eventuella förluster får inte avdras från inkomsten från en inkomstkälla som avses i 2 § 1 mom.

5 §

Närmare stadganden om tillämpningen av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

6 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari >1989. Den tillämpas första gången vid kommunalbeskattningen för 1989.

Genom denna lag upphävs lagen den 26 juli 1968 om alkoholbolagets skattskyldighet vid kommunalbeskattningen (466/68).

Regeringens proposition 198/88
Statsutsk. bet. 88/88
Stora utsk. bet. 208/88

Helsingfors den 23 december 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Erkki Liikanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.