1103/1988

Utfärdat i Helsingfors den 22 december 1988

Statsrådets beslut om grunderna för bostadsbidraget

Statsrådet har med stöd av lagen om bostadsbidrag (408/75) vid föredragning från miljöministeriet beslutat:

1 §

Vid bestämmandet av bostadsbidragets storlek beaktas markbeloppen för bassjälvriskandelarna för boendeutgifterna med beaktande av bostadens läge, antal personer och det sammanlagda antal skattören som vid beskattningen för år 1987 påförts dem som följer:

Tähän taulukko

Hör till hushåll flera än åtta personer beaktas, då bostadsbidragets storlek bestäms, markbeloppen för bassjälvriskandelarna för boendeutgifterna sådana de i 1 mom. är fastställda för hushåll omfattande åtta personer sålunda, att från det sammanlagda antal skattören som påförts de till hushållet hörande personerna avdras 5 000 skattören för varje medlem av hushållet utöver åtta personer.

2 §

Den sammanlagda beskattningsbara förmögenheten i beskattningen för år 1987 av de personer som hör till hushållet får inte överstiga

1) 370 000 mark för hushåll som består av minst sex personer;

2) 330 000 mark för hushåll som består av 2-5 personer; och

3) 140 000 mark för ett hushåll som består av en person.

3 §

Vid beräknandet av boendeutgifterna läggs till hyran eller vederlaget särskilt erlagda uppvärmningskostnader om högst ett belopp som i tabellen i 2 mom. enligt bostadens läge fastställts som utgifter för fastighetens skötsel i månaden per kvadratmeter av bostadens areal och särskilt erlagda vattenavgifter om högst ett belopp av 42 mark i månaden per person.

De utgifter för fastighetens skötsel i månaden som räknas till boendeutgifterna för dem, som bor i egen bostad, belägen i annat hus än sådant som ägs av bostadsaktiebolag eller bostadsandelslag, beräknas sålunda, att det markbelopp per kvadratmeter som bestäms enligt bostadens läge och fastställts i tabellen i detta moment multipliceras med antalet kvadratmeter av bostadens areal. Till den produkt som erhålls på detta sätt läggs 255 mark per bostad samt 47 mark per person.

Bostadens läge mk/m2/mån
Nylands, Åbo och Björneborgs och Kymmene län 3,05
Tavastehus, St Michels och Vasa län 3,80
Mellersta Finlands, Kuopio, Norra Karelens, Uleåborgs och Lapplands län 4,70

De årliga räntorna på personliga lån, vilka räknas till boendeutgifterna, beräknas vid ansökan om bostadsbidrag på det lånekapital som resterade den första dagen i den månad då utbetalningen av bostadsbidraget började, eller vid justering av bostadsbidraget under årets lopp med stöd av 15 § 3 mom. lagen om bostadsbidrag på det lånekapital som resterade den första dagen i den månad då utbetalningen av det justerade bostadsbidraget började. Vid den årliga justeringen av bostadsbidraget beräknas räntorna på det lånekapital som resterade den 1 januari 1989.

Räntor på personliga lån beaktas såsom boendeutgifter till 25 procent.

4 §

Vid bestämmandet av bostadsbidragets storlek beaktas såsom i 7 § lagen om bostadsbidrag avsedda maximala boendeutgifter, med beaktande av bostadens läge, ålder, storlek och utrustningsnivå, följande belopp per kvadratmeter i månaden:

Tähän taulukot

Om bostadens areal är större än det skäliga antal kvadratmeter av bostadens areal som enligt 5 § skall beaktas då storleken av bostadsbidraget bestäms, beaktas de maximala boendeutgifterna så, att de motsvarar en storlek i överensstämmelse med skäliga antalet kvadratmeter.

5 §

Vid bestämmandet av bostadsbidragets storlek beaktas såsom i 7 § lagen om bostadsbidrag avsett skäligt antal kvadratmeter av bostadens areal, med beaktande av antal personer, högst följande antal kvadratmeter:

Antal personer Det skäliga antalet kvadratmeter av bostadens areal
1 40
2 60
3 75
4 90
5 105
6 115
7 125
8 135

Hör till hushåll flera än åtta personer höjs det skäliga antalet kvadratmeter av bostadens areal med 10 kvadratmeter för varje medlem av hushållet utöver åtta personer.

6 §

Vid bestämmande av bostadsbidragets storlek beaktas såsom i 8 § 2 mom. lagen om bostadsbidrag avsedda boendeutgifter högst följande markbelopp i månaden med beaktande av antalet personer och bostadens läge:

Antal personer Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda Övriga kommuner
1 1 155 975
2 1 716 1 452
3 2 035 1 815
4 2 442 2 076
5 2 695 2 268
6 eller flera 3 040 2 552
7 §

Bostadsbidrag som understiger hundra mark utbetalas inte.

Under de förutsättningar som avses i 19 § 3 mom. lagen om bostadsbidrag kan bostadsbidrag som understiger 400 mark och utbetalts till ett för högt belopp lämnas oindrivet.

8 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1989 och tillämpas, såframt inte av 2 mom. annat följer, på bostadsbidrag som beviljas från och med nämnda dag eller därefter.

På basen av den i 15 § 1 mom. lagen om bostadsbidrag avsedda kontrollen inställs bostadsbidraget eller erläggs justerat, i enlighet med detta beslut, från den 1 april 1989. Ett bostadsbidrag som beviljats före den 1 januari 1989 eller som justerats före den 1 februari 1989 med stöd av 15 § 3 mom. lagen om bostadsbidrag bestäms fram till den 1 april 1989 enligt statsrådets beslut av den 30 december 1987 (1236/87).

Vid den årliga justering av bostadsbidrag som avses ovan i 2 mom. beaktas förutsättningarna för erhållande av bostadsbidrag och de omständigheter som inverkar på bidragsbeloppet sådana de är den 1 januari 1989. Hyran beaktas likväl i den storlek den betalas från och med den 1 april 1989.

Helsingfors den 22 december 1988

Miljöminister
Kaj Bärlund

Överinspektör
Liisa Linna-Angelvuo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.