1060/1988

Given i Helsingfors den 9 december 1988

Lag om ändring av statstjänstemannalagen

I enlighet med riksdagens beslut fogas till 2 kap. statstjänstemannalagen av den 24 oktober 1986 (755/86) en ny 8 a § som följer:

8 a §

Utan hinder av vad som ovan stadgas om inrättande och indragning av tjänster genom förordning, om ändring av benämningen på tjänster eller av undervisningsområdet eller arbetsuppgifterna för tjänster genom förordning samt om överföring av tjänster genom ministeriebeslut, inrättas och indras tjänster med grundlön av de ämbetsverk som nämns nedan. Detta gäller dock inte tjänster som nämns i 5 § 2 mom., andra tjänster som har inrättats eller skall inrättas för lednings- och chefsuppgifter eller tjänster som genom förordning skall jämställas med dem. Ämbetsverket får också ändra tjänstebenämningarna samt undervisningsområdet och arbetsuppgifterna för tjänsterna ävensom överföra tjänster. Ämbetsverken är

1) högskolorna,

2) Statens utvecklingscentral,

3) Teknologiska utvecklingscentralen,

4) strålsäkerhetscentralen och

5) de statliga forskningsinstitut som anges genom förordning.

Genom förordning stadgas närmare om förutsättningarna för de beslut som avses i 1 mom.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter kan vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 79/88
Andra lagutsk. bet. 13/88
Stora utsk. bet. 143/88

Helsingfors den 9 december 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.