1038/1988

Given i Helsingfors den 2 december 1988

Förordning om ändring av förordningen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde

ändras i förordningen den 2 december 1983 om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården (888/83) 1 § 2 mom., 2 § 1 mom., 5 § 1 punkten, 6 §, 7 § 2 och 3 punkten, 8 § 2 punkten, 10 § 6 och 7 punkten samt 12 § 2 punkten,

av dessa lagrum 10 § 6 och 7 punkten sådana de lyder i förordning av den 12 juli 1985 (602/85) samt 12 § 2 punkten sådan den lyder i förordning av den 30 januari 1987 (66/87), och

fogas till 10 § en ny punkt 8 som följer:

1 §

Beträffande behörighetsvillkoren för hälsovårdspersonal vid verksamhetsenheterna inom socialvården, för yrkesutbildad personal inom undervisningens område samt för nykterhetsarbetare gäller dessutom vad som särskilt stadgas eller bestäms.

2 §

Behörighetsvillkor för tjänsterna som socialdirektör, socialsekreterare, barnatillsyningsman och socialarbetare är för tjänsten lämplig högre högskoleexamen, i vilken ingår eller utöver vilken erhållits tillräcklig utbildning för socialt arbete, eller socialvårdsexamen. Med socialvårdsexamen jämställs motsvarande examen vid enheten Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet.


5 §

Behörighetsvillkor i fråga om tjänster inom hemservicen är

1) för ledare av hemservice utbildning som ledande hemvårdare eller socialhandledarexamen eller annan lämplig examen inom det sociala området eller i 2 § 1 mom. nämnd behörighet för socialarbetare samt sådan förtrogenhet med området som uppgiften förutsätter;


6 §

Behörighetsvillkor för tjänst som föreståndare för verksamhetsenhet som anordnar boendeservice och dagcentral är i 2 § 1 mom. nämnd behörighet som socialarbetare eller socialhandledarexamen eller annan för uppgiften lämplig utbildning samt sådan förtrogenhet med området som uppgiften förutsätter.

7 §

Behörighetsvillkor i fråga om tjänster vid ålderdomshem och annan verksamhetsenhet som anordnar anstaltsvård för åldringar är


2) för ansvarig vårdare i 2 § 1 mom. nämnd behörighet för socialarbetare eller socialhandledarexamen eller för uppgiften lämplig specialsjukskötarexamen eller motsvarande sjukskötarexamen eller annan för uppgiften lämplig examen; samt

3) för den som är verksam i vårduppgifter hemvårdar-, sjukskötar-, primärskötar- eller hjälpskötarutbildning eller annan för uppgiften lämplig utbildning.

8 §

Behörighetsvillkor i fråga om tjänster inom barnskyddet enligt lagen om barnskydd (683/83) är


2) för den som är verksam i vård- och uppfostringsuppgifter i 1 punkten nämnd behörighet eller dagvårdarutbildning eller annan för uppgiften lämplig utbildning samt den förtrogenhet med området som uppgiften förutsätter.

10 §

Behörighetsvillkor i fråga om tjänster inom omsorgen om utvecklingsstörda enligt lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda (519/77) är


6) för lärare speciallärarexamen eller separata speciallärarstudier eller utbildning som specialbarnträdgårdslärare eller examen för handledare av utvecklingshämmade, examen för handledare inom omsorgerna om utvecklingsstörda, socialpedagogexamen eller annan motsvarande lämplig yrkesexamen som har kompletterats med studier i anslutning till speciallärarexamen;

7) för handledare examen för handledare av utvecklingshämmade eller handledarutbildning inom omsorgerna om utvecklingsstörda eller motsvarande tidigare, av socialstyrelsen godkänd utbildning; samt

8) för vårdare utbildning som vårdare av utvecklingshämmade eller som vårdare av psykiskt efterblivna eller annan för uppgiften lämplig utbildning.

12 §

Behörighetsvillkor i fråga om tjänster inom missbrukarvården enligt lagen om missbrukarvård (41/86) är:


2) för föreståndare för verksamhetsenhet som anordnar boendeservice eller annan socialservice i 2 § 1 mom. nämnd behörighet för socialarbetare eller socialhandledarexamen eller annan för uppgiften lämplig examen samt sådan förtrogenhet med området som uppgiften förutsätter; samtDenna förordning träder i kraft den 1 januari 1989.

Helsingfors den 2 december 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.