1037/1988

Given i Helsingfors den 2 december 1988

Lag om ändring av passlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i passlagen av den 22 augusti 1986 (642/86) 9 § 1 mom. 1 punkten och 2 mom. 2 punkten, 15 § 1 mom., 16 § 3 mom. och 17 § 1 mom. samt

fogas till 13 § ett nytt 4 mom., varvid det nuvarande 4 mom. blir 5 mom., samt till lagen en ny 19 a § som följer:

9 §
Hinder för utfärdande av pass

Pass kan förvägras den

1) mot vilken hos polisen, någon annan myndighet som gör förundersökning eller åklagare har gjorts en sådan angivelse för brott som skall anses befogad, om på brottet kan följa fängelse över ett år, eller som är efterlyst såsom misstänkt för ett sådant brott eller som är åtalad för ett dylikt;


Pass utfärdas ej för den


2) som meddelats reseförbud enligt 7 kap. 10 § utsökningslagen eller 2 kap. 1 § tvångsmedelslagen (450/87).

13 §
Ansökan om och utfärdande av pass

Personligt pass för en finsk medborgare som befinner sig utomlands kan också utfärdas av polisen inom det tjänsteområde där sökanden har eller senast har haft hemort enligt lagen om befolkningsböcker (141/69).


15 §
Indragning av pass

Pass indras av den myndighet som utfärdat passet eller av polisen på passinnehavarens hemort eller av en myndighet som nämns i 13 § 3 och 4 mom. eller, i det fall som avses i 14 § 1 mom. 3 punkten, av den myndighet som utfärdar nytt pass.


16 §

Om överlämnande av pass till polisen utan beslut om indragning stadgas i 34 § 4 mom. lagen om tryggande av underhåll för barn och i 2 kap. 2 § 3 mom. tvångsmedelslagen.

17 §
Omhändertagande av pass

Pass omhändertas av den myndighet som indragit passet eller på dennas begäran av polisen eller en passkontrollör. I de fall som avses i 16 § 2 och 3 mom. får pass omhändertas av en anhållningsberättigad tjänsteman. Därvid kan en polisman eller passkontrollör tillvarata passet i syfte att överlämna det till en sådan tjänsteman.


19 a §
Passregister

För konstaterande av rätt att resa förs ett register över pass och utlåtanden om dem. Registret förs enligt inrikesministeriets föreskrifter.

Om polisens rätt att använda uppgifterna i registret stadgas i 6 § förordningen om polisens personregister (1056/87).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

Genom denna lag upphävs 15 § passförordningen av den 22 augusti 1986 (643/86).

Regeringens proposition 123/88
Lag- och ekonomiutsk. bet. 12/88
Stora utsk. bet. 134/88

Helsingfors den 2 december 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Inrikesminister
Jarmo Rantanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.