1034/1988

Given i Helsingfors den 2 december 1988

Förordning om ändring av förordningen om avgifter för statistikcentralens prestationer

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till finansministeriets verksamhetsområde

ändras i förordningen den 22 januari 1988 om avgifter för statistikcentralens prestationer (61/88) 4 § 1 mom. 1 punkten, 4 § 2 mom. och 11 § samt

fogas till 7 § ett nytt 3 mom. som följer:

4 §

De direkta och indirekta kostnader som avses i 3 § och ingår i självkostnadsvärdet beräknas som följer:

1) De direkta lönekostnaderna, med undantag av ADB-personalens löner, beräknas på basis av de genomsnittliga timlöner som betalts till dem som deltagit i utförandet av prestationen och den arbetstid som använts härtill. Timlönen erhålls genom att den genomsnittliga månadslönen för dem som deltagit i arbetet divideras med talet 150. Andra personalkostnader som ansluter sig till lönekostnaderna beaktas genom att till lönekostnaderna för intervjuarbete läggs 56 procent och för annat arbete 68 procent.


Såsom indirekta kostnader enligt 3 § 2 mom. debiteras ett belopp som utgör 112 procent av de enligt 1 mom. 1 punkten beräknade kostnaderna. För intervjuarvoden debiteras likväl 10 procent.

7 §

Om det är svårt att på förhand uppskatta markbeloppet av återförsäljningen, får avgiften uppbäras på grundval av det belopp som erhållits av återförsäljningen. Hos beställaren uppbärs för prestationen en avgift som består av självkostnadsvärdet ökat med högst 30 procent av det belopp som erhållits av återförsäljningen av prestationen, utom beträffande företags- och arbetsställeregistret, för vars del tillägget är högst 60 procent.

11 §

Statistikcentralen kan uppbära avgifter i förskott eller i poster. Den slutliga avgiften uppbärs genom fakturering sedan prestationen utförts. I det fall som avses i 7 § 3 mom. uppbärs avgifterna per kvartal sedan prestationen utförts. En avgift skall betalas inom 14 dagar efter det fakturan kommit den som beställt prestationen till handa. En faktura som sänts med posten anses ha kommit beställaren till handa den sjunde dagen efter den då fakturan postades. Om en avgift inte betalas senast på förfallodagen, uppbärs en årlig dröjsmålsränta om 16 procent. Dröjsmålsräntan kan efterskänkas, om räntebeloppet understiger 20 mark.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989.

Helsingfors den 2 december 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.