1019/1988

Given i Helsingfors den 2 december 1988

Lag om ändring av lagen om accis på gödselmedel

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 7 december 1979 om accis på gödselmedel 2 och 4 §§, 5 § 3 punkten och 13 § 1 mom.,

av dessa lagrum 4 § sådan den lyder i lag av den 2 december 1988 ( /88) och 13 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 11 december 1987 (964/87), samt

fogas till 5 § nya 4 och 5 punkter som följer:

2 §

Med gödselmedel avses ämnen och preparat som nämns i 2 § 1 punkten gödselmedelslagen (377/86) och som är avsedda för försäljning samt vilkas typbenämningar fastställs enligt 3 § gödselmedelsförordningen (383/86).

4 §

Accisen på gödselmedel är 5 penni per kilogram räknat från den 1 januari 1989 och 12 penni per kilogram från den 15 juni 1989.

5 §

Accisfria är:


3) gödselmedel som används såsom råämne eller biämne i industriell produktion eller förbrukas direkt vid första användningen vid tillverkning av en vara,

4) gödselmedel som lämpar sig enbart för gödsling av skog samt

5) gödselmedel som används vid sådan rening av avfallsvatten som baserar sig på en biologisk process.

13 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1980 och gäller till utgången av 1989.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

Regeringens proposition 136/88
Statsutsk. bet. 61/88
Stora utsk. bet. 131/88

Helsingfors den 2 december 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Erkki Liikanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.