1016/1988

Utfärdat i Helsingfors den 1 december 1988

Statsrådets beslut innehållande allmän anvisning om skäliga hyror för bostäder med centralvärme på vissa orter

Statsrådet har vid föredragning från miljöministeriet med stöd av 26 § 1 mom. hyreslagen av den 10 juli 1987 (653/87) beslutat:

1 §

De i enlighet med tabellerna i denna allmänna anvisning och till dem anslutna tillämpningsdirektiv bestämda markbeloppen av hyror per kvadratmeter lägenhetsyta i månaden för bostäder med centralvärme bör på nedan nämnda orter enligt det år då byggnaden blivit färdig eller grundreparerad och enligt lägenhetstypen anses skäliga som följer:

Tabeller

Ort och lägenhetstyp Det år då byggnaden blivit färdig eller grundreparerad
-1960 1961-72 1973-83 1984-87 1988
Esbo, Grankulla, Helsingfors, Vanda
1 rum 27,00 28,00 32,00 37,50 42,00
2 rum 25,50 26,50 30,00 34,50 39,00
3 rum 23,50 25,00 28,50 32,50 37,00
4 rum eller flere 22,50 24,00 27,00 31,50 35,50
Björneborg, Jyväskylä, Kuopio, Lahtis, Uleåborg, Tammerfors, Åbo
1 rum 22,00 24,00 27,50 31,00 35,50
2 rum 20,00 22,00 25,50 29,00 33,00
3 rum 19,00 21,00 24,00 27,50 31,50
4 rum eller flere 18,00 20,50 22,50 26,00 29,50

Tillämpningsdirektiv

1. Grunderna för utarbetandet av tabellhyrorna

1.1. De hyror som framgår av tabellerna avser sådana hyror som skall betalas för bostäder med centralvärme vilka används enbart för boende, i sådant hyresförhållande som gäller hela lägenheten och där hyresvärden svarar för värmekostnaderna.

I tabellhyrorna har inte beaktats sådana omständigheter, som i enskilda fall föranleder uppbärande av en hyra som är lägre än den skäliga hyra som i regel betalas på orten för lägenhet som är likvärdig till sitt hyresvärde, såsom t.ex. den omständigheten, att lägenheten används såsom bostad i arbetsförhållande, att hyresvärden och hyresgästen står i släktskapsförhållande till varandra osv. Då tabellhyrorna utarbetats har heller inte beaktats de hyror som uppbärs för bostadslägenheter i hyres- och bostadsandelslagshus med statslån.

Tabellhyrorna utgör genomsnittshyror i mark per kvadratmeter lägenhetsyta i månaden för varje grupp av lägenheter. I tabellhyrorna ingår höjningarna i enlighet med den av statsrådet samtidigt med detta beslut utfärdade allmänna anvisningen beträffande maximibeloppen för förhöjningar av bostadslägenheters hyror.

1.2. I de i tabellerna förekommande lägenhetstyperna har köket räknats såsom rum under förutsättning, att dess yta är minst 7 kvadratmeter och att det har fönster. (2 rum kan t.ex. betyda antingen två rum och kokvrå eller ett rum och kök.)

I tabellerna avses med kvadratmeter lägenhetsyta den golvyta, som uteslutande nyttjas av hyresgästen och begränsas av innersidorna av de väggar som omger lägenheten, dock utan beaktande av det utrymme som upptages av rökkanalgrupper, rörkanaler, pelare, bärande väggar, kalla farstukvistar, vindfång och trappor, ej heller källar- och vindsutrymmen, tambur som är gemensam för två eller flera bostäder, gångar, WC, tvätt- eller badrum, kök eller med dessa jämförbara andra utrymmen, avsedda för gemensam användning, som ansluter sig till boendet. Vid beräkning av lägenhetsytan har inte beaktats den del av golvytan, där höjden från golvet till innertaket understiger 160 centimeter.

1.3. Lägenhetens ålder har räknats från det år då den blev färdig. Om lägenheten senare har grundligt förnyats, räknas åldern enligt prövning från en senare tidpunkt än det år då den blev färdig. Om de utförda förbättringsarbetena har varit jämförbara med nybyggnad, räknas åldern från reparationsåret.

1.4. De i tabellerna förekommande lägenhetstypernas (grundtypernas) utrustningsnivå motsvarar den nivå som är vanligt i höghuslägenheter i ifrågavarande åldersgrupp.

Vid bedömningen av lägenhetens skick enligt värdeskalan god - medelmåttig - dålig skall den i tabellerna förekommande grundtypen anses representera nivån medelmåttig. Med skick avses skicket hos lägenhetens konstruktioner, anordningar och utrustning samt dess bruksvärde.

1.5. Vid bedömning av lägenhetens placering på orten i förhållande till ortens centrum och trafikförbindelser enligt värdeskalan god - medelmåttig - dålig representerar de i tabellerna förekommande grundtyperna nivån medelmåttig.

2. Sådana faktorer som gör att tabellhyrorna kan justeras och som enligt allmän praxis vid hyresförhållande anses höja eller sänka lägenhetens hyresvärde och därför bör beaktas vid prövning av skäligheten hos hyran i de enskilda fallen är bl.a.:

2.1. I tabellerna förekommande hyror kan höjas närmast på grund av följande omständigheter:

- i hyran ingår, utan särskild ersättning, sådana speciella förmåner, som inte ingår i hyran för grundtypen (såsom linne, städning, rätt att använda kök, sällskapsutrymmen, konditionssal, garage, bastu, tvättstuga, torkrum eller mangel, elektricitet i lägenheten el. dyl.);

- lägenheten har ett gott läge på orten;

- lägenhetens utrustningsnivå är högre än nivån hos ovan i 1.4. punkten avsedd grundtyp;

- tidpunkten då lägenheten blev färdig infaller under den senare hälften av tabellens granskningsperiod;

- andelen av lägenhetens användbara nyttoareal är på grund av en effektiv planlösning hos lägenheten större än vad totalarealen hos en lägenhet av motsvarande storlek eljest skulle förutsätta;

- lägenhetens placering i byggnaden i förhållande till våning och dagsljus är god eller till placeringen ansluter sig någon inte förutnämnd fördel (t. ex. parkutsikt el. dyl.) som väsentligt inverkar på dess användbarhet som bostad eller på dess trivsamhet.

2.2. I tabellerna förekommande hyror kan sänkas närmast på grund av följande omständigheter:

- lägenhetens utrustningsnivå är lägre än nivån hos ovan i 1.4. punkten avsedd grundtyp;

- lägenheten har ett dåligt läge på orten;

- vid användningen av lägenheten förekommer någon bestående olägenhet (t. ex. lägenhetens omgivning sänker uppenbarligen bruksvärdet av lägenheten på grund av buller, rök, sot, lukt eller därmed jämförbar orsak, jämfört med andra lägenheter på orten);

- tidpunkten då lägenheten blev färdig infaller under den förra hälften av tabellens granskningsperiod;

- andelen av lägenhetens användbara nyttoareal är på grund av en dålig planlösning mindre än vad totalarealen hos en lägenhet av motsvarande storlek eljest skulle förutsätta;

- lägenhetens placering i byggnaden i förhållande till våning och dagsljus är dålig (t. ex. lägenhetens placering i tredje eller högre våning i sådan byggnad, där det inte finns hiss).

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 mars 1989 och genom det upphävs statsrådets beslut av den 3 december 1987 innehållande allmän anvisning om skäliga hyror för bostäder med centralvärme på vissa orter (922/87).

Helsingfors den 1 december 1988

Miljöminister
Kaj Bärlund

Äldre regeringssekreterare
Seija Heiskanen-Frösén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.