1008/1988

Given i Helsingfors den 2 december 1988

Lag om ändring av 3 § lagen om ministeriernas i statsrådet antal och allmänna verksamhetsområde

I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen den 30 mars 1922 om ministeriernas i statsrådet antal och allmänna verksamhetsområde 3 § 1 mom. 9 och 10 punkten, sådana de lyder, 9 punkten i lag av den 9 januari 1970 (16/70) och 10 punkten i lag av den 18 maj 1973 (393/73), som följer:

3 §

Av de ärenden som ankommer på statsrådet handlägger:


9) trafikministeriet ärenden som angår vägtrafik, järnvägstrafik och luftfart samt sjöfart och annan vattentrafik jämte motsvarande trafikleder ävensom post- och telekommunikationerna och väderlekstjänsten;

10) handels- och industriministeriet ärenden som angår handeln, priser och prisövervakning samt enligt vad som stadgas särskilt andra konsumentfrågor, bergsbruket och industrin;Denna lag träder i kraft den 1 september 1989.

Vad som annars stadgas eller bestäms om handels- och industriministeriets behörighet att handlägga sjöfartsärenden som enligt denna lag skall höra till trafikministeriets verksamhetsområde gäller sedan denna lag har trätt i kraft för trafikministeriet.

I 3 § 1 mom. 9 punkten nämnda sjöfartsärenden som är anhängiga vid handels- och industriministeriet överförs när denna lag träder i kraft till trafikministeriet.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter kan vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 133/88
Grundlagsutsk. bet 5/88
Stora utsk. bet. 113/88

Helsingfors den 2 december 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Statsminister
Harri Holkeri

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.