996/1988

Utfärdat i Helsingfors den 18 november 1988

Finlands Banks beslut angående ändring av Finlands Banks beslut om tillämpning av statsrådets beslut om verkställighet av valutalagen

Finlands Bank har med stöd av valutalagen av den 13 december 1985 (954/85) och statsrådets beslut av samma datum om verkställighet av valutalagen (955/85)

upphävt § 9 i kapitel 7, sådan den lyder i Finlands Banks beslut av den 21 juni 1988 (620/88), och

ändrat § 9 i kapitel 3, rubriken för samt momenten 1 och 2 av § 3 och § 8 a i kapitel 7, § 1 och moment 2 av § 2 i kapitel 8, sådana de lyder i Finlands Banks beslut av den 21 juni 1988 (620/88), samt rubriken för och § 1 i kapitel 10, sådana de lyder i Finlands Banks beslut av den 2 september 1987 (752/87), som följer:

Kapitel 3

Hemtagning av valuta

9 §

Hemtagningsskyldigheten gäller inte i moment 2 av § 3 och moment 2 av § 8 a i kapitel 7 nämnd avkastning eller försäljningsinkomst i utlandet av utländska investeringar eller banktillgodohavanden avsedda i § 1 och 2 av kapitel 8, ej heller betalningsmedel motsvarande högst 10 000 finska mark som en valutainlänning har i Finland.

Kapitel 7

Portföljinvesteringar

3 §

Att förvärva i utlandet officiellt noterade utländska värdepapper, sparlivförsäkringar och varor som blir kvar i utlandet samt att göra depositioner i utländska penninginrättningar är tillåtet till ett värde motsvarande sammanlagt högst 300 000 finska mark per investerare i enlighet med Finlands Banks separata bestämmelser.

Utöver detta belopp får för sådana investeringar som nämns i moment 1 användas i utlandet samlad eller till Finland hemtagen avkastning eller försäljningsinkomst av dylika investeringar eller försäljningsinkomst som erhållits från försäljning av utländska värdepapper i Finland till en valutabank eller en annan fondkommissionär.


8 a §

Bostadslägenheter, delårsandelar i bostäder, bostadsfastigheter eller andra fastigheter i utlandet får förvärvas från en valutautlänning, om den totala köpeskillingen för förvärven sammanlagt är högst 1 000 000 finska mark och förvärven sker i enlighet med Finlands Banks separata bestämmelser.

Utöver detta belopp får för dylika investeringar användas i utlandet samlad eller till Finland hemtagen avkastning och försäljningsinkomst av utländska bostadslägenheter och fastighetsinvesteringar samt sådan avkastning och försäljningsinkomst av utländska investeringar som nämns i moment 2 av § 3 i detta kapitel, i enlighet med Finlands Banks separata bestämmelser.

Kapitel 8

Valutainlänningars konton i utlandet och deras konvertibla konton i Finland

1 §

Till konton i utländska penninginrättningar får från Finland överföras medel för de ändamål som nämns i moment 1 av § 3 och moment 1 av § 8 a i kapitel 7 samt i moment 1 av § 2 i kapitel 8. Dessutom är det tillåtet att låta bli att hemta eller att till dylika konton från Finland överföra sådana medel som nämns i moment 2 av § 3 och moment 2 av § 8 a i kapitel 7 och medel i form av enskilda transaktioner motsvarande högst 10 000 finska mark samt medel för de ändamål som nämns i § 2 av kapitel 8. Medlen skall överföras i enlighet med Finlands Banks separata bestämmelser.

Kontomedlen får användas till sådana utländska investeringar som nämns i moment 1 av § 3 och moment 1 av § 8 a i kapitel 7 samt för de ändamål som nämns i moment 1 av § 2 i kapitel 8 och till andra enskilda valutatransaktioner motsvarande högst 10 000 finska mark som är tillåtna enligt valutabestämmelserna.

2 §

Efter utlandsvistelsen får kontomedlen utan att hemtas användas till i kapitel 7 tillåtna investeringar eller till sådana enskilda valutatransaktioner motsvarande högst 10 000 mark som nämns i § 1 av kapitel 8.

Kapitel 10

Termins- och optionskontrakt samt affärer på utländska varubörser

1 §

Det är tillåtet att med en valutabank eller en valutautlänning ingå termins- och optionskontrakt och andra motsvarande kontrakt som baserar sig på valutatransaktioner som är till- låtna enligt valutabestämmelserna för att säkra valutakurs-, ränte- och prisrisker i enlighet med Finlands Banks separata bestämmelser.


Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1989.

Helsingfors den 18 november 1988

FINLANDS BANK


Rolf Kullberg Direktionens ordförande


Pentti Uusivirta Direktionsledamot

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.