979/1988

Given i Helsingfors den 18 november 1988

Förordning om avgifter till vilt- och fiskeriforskningsinstitutet

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde stadgas med stöd av 5 § lagen den 29 december 1973 om grunderna för avgifter till staten (980/73):

1 §

Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet uppbär för sina undersökningar, utredningar och utlåtanden, för andra därmed jämförbara tjänster som utförs på beställning samt för sina fiskodlingsprodukter och andra prestationer avgifter till staten enligt denna förordning.

2 §

De avgifter som avses i denna förordning bestäms av forskningsinstitutet, som även uppbär dem hos den som beställt eller mottagit prestationen.

3 §

Avgiften bestäms särskilt för varje prestation. Den avgift som bestäms på detta sätt skall motsvara det sammanlagda beloppet av statens totalkostnader för prestationen, dvs. dess självkostnadsvärde, om inte något annat stadgas nedan.

4 §

De kostnader som ingår i självkostnadsvärdet beräknas för undersökningar, utredningar och utlåtanden samt därmed jämförbara tjänster som följer:

1) Arbetskostnaderna beräknas med beaktande av det antal arbetstimmar som använts för att utföra tjänsten samt arbetets art. Arbetskostnaderna per timme fås genom att den genomsnittliga månadslönen jämte normala tillägg för dem som utfört arbetet divideras med talet 150 och det sålunda erhållna beloppet ökas med 68 procent.

2) Maskinkostnaderna beräknas genom att maskinens timpris, med beaktande av användningssättet, multipliceras med den tid maskinen använts för att utföra tjänsten. Maskinens timpris fås genom att månadshyran för en hyrd maskin eller den beräknade månadshyran för en egen maskin divideras med talet 130. Utöver timpriset beaktas såsom maskinkostnader alla direkta kostnader för maskinens funktion och användning.

3) Övriga kostnader. Vad forskningsinstitutet har betalt för prestationer som den har köpt av utomstående och som hänför sig till utförandet av tjänsten och för anskaffningar som institutet gjort för tjänsten samt dess resekostnader beaktas till fullt belopp. Såsom indirekta kostnader enligt 2 § 1 mom. lagen om grunderna för avgifter till staten (980/73) debiteras ett belopp som utgör 50 procent av de enligt 1 punkten beräknade arbetskostnaderna.

5 §

För de fiskodlingsprodukter som forskningsinstitutet säljer får en avgift till marknadspris som motsvarar rådande prisnivå uppbäras, om produkten är av sådan beskaffenhet att den eller något som kan jämföras därmed fås till stånd även på andra ställen.

För fiskodlingsprodukter som enligt forskningsinstitutets forskningsplan, vilken fastställts av jord- och skogsbruksministeriet, överlåts till någon utanför institutet uppbärs ingen avgift.

6 §

Av statens ämbetsverk och inrättningar uppbärs ingen avgift för undersökningar, utredningar och utlåtanden samt andra därmed jämförbara tjänster, om forskningsinstitutets kostnader för dem är små. Av statens affärsdrivande ämbetsverk och inrättningar samt av statens affärsverk uppbärs avgiften dock till fullt belopp.

7 §

För ömsesidigt utbyte av information som ingår i forskningsinstitutets dataregister uppbärs ingen avgift, om institutets kostnader för detta är små.

Forskningsinstitutet kan utföra prestationer för internationella organisationer och myndigheter i andra stater avgiftsfritt, om detta baserar sig på ömsesidighet eller på allmän internationell praxis.

8 §

Forskningsinstitutet kan uppbära avgifter i förskott samt partiella avgifter. Den slutliga avgiften uppbärs mot räkning sedan prestationen har utförts eller överlåtits. Avgiften skall betalas inom 14 dagar efter det räkningen tillställdes den som beställt eller mottagit prestationen. En räkning som har sänts per post anses ha kommit beställaren eller mottagaren till handa den sjunde dagen efter det räkningen postades. Betalas avgiften inte senast på förfallodagen, uppbärs en årlig dröjsmålsränta om 16 procent. Dröjsmålsränta behöver inte krävas ut om dess belopp är mindre än 20 mark.

9 §

En avgift som fastställts enligt denna förordning får indrivas i enlighet med lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/61).

10 §

Denna förordning träder i kraft den 1 december 1988 och gäller till och med den 31 maj 1989. För prestationer som har påbörjats före ikraftträdandet uppbärs avgift enligt de stadganden som gällde vid avtalsslutet.

Helsingfors den 18 november 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.