976/1988

Given i Helsingfors den 18 november 1988

Förordning om ändring av förordningen om skifte

På föredragning av jord- och skogsbruksministern

upphävs i förordningen den 28 november 1952 om skifte (407/52) 5 och 19 §§, 70 § 3 och 4 mom. samt 132 och 135 §§,

av dessa lagrum 5 § sådan den lyder i förordning av den 17 juni 1988 (541/88),

ändras 1 §, 3 § 1 mom., 9 § 5 och 6 mom., 10 § 3 mom., 20, 30 och 61 §§, 70 § 1 mom., 83, 102 och 106 §§, 107 § 2 mom., 109 och 109 a §§, 110 § 1 mom., 115 §, 134 § 1 mom., 141 och 142 §§, 165 a § 2 mom., 211 § och 221 § 1 mom.,

av dessa lagrum 1 § sådan den lyder ändrad genom förordning av den 19 maj 1972 (399/72) och nämnda förordning av den 17 juni 1988, 3 § 1 mom., 106 §, 107 § 2 mom., 109, 109 a och 115 §§ samt 165 a § 2 mom. sådana de lyder i förordning av den 13 juli 1984 (552/84), 9 § 5 och 6 mom. sådana de lyder i förordning av den 26 september 1975 (746/75), 10 § 3 mom., 141, 142 och 211 §§ sådana de lyder i nämnda förordning av den 17 juni 1988, 20 § sådan den lyder ändrad genom nämnda förordningar av den 19 maj 1972 och 26 september 1975, 61 § sådan den lyder delvis ändrad genom förordning av den 14 december 1979 (911/79), 83 § sådan den lyder delvis ändrad genom förordning av den 10 oktober 1975 (775/75) och 102 § sådan den lyder ändrad genom nämnda förordning av den 14 december 1979 och den 13 juli 1984, samt

fogas till 9 §, sådan den lyder i nämnda förordning av den 26 september 1975, ett nytt 7 och 8 mom. och till 42 § sådan den lyder i nämnda förordning av den 14 december 1979, ett nytt 2 mom. som följer:

1 §

Ansökan om förordnande om lantmäteriförrättning enligt lagen om skifte (604/51) skall göras skriftligen hos lantmäteribyrån i det lantmäteridistrikt inom vilket förrättningen eller största delen därav verkställs. I ansökan skall uppges vilka fastigheter eller områden förrättningen skall gälla samt sökandens postadress och postadresserna till andra sakägare i den mån sökanden har kännedom om dem. Till ansökan skall fogas en utredning om att sökanden har rätt att begära förrättning.

Distriktsingenjören kan, om det behövs för att förrättningen skall kunna utföras på ett ändamålsenligt sätt, dela förrättningen så att den utförs som flera olika förrättningar eller överföra förrättningen på någon annan förrättningsingenjör.

Utan hinder av 1 mom. kan en ansökan om avstyckning eller överföring av ett outbrutet område eller en andel i ett samfällt område från en sådan lägenhet, beträffande vilken styckningsförrättning redan är anhängig, vid denna förrättning lämnas till förrättningsingenjören. Detsamma gäller vid ansökan om inlösning av en sådan tillandning som avses i 243 § lagen om skifte eller ett sådant samfällt område som avses i lagens 243 a §, beträffande vilka en inlösningsförrättning redan är anhängig.

3 §

När den till vilken ett outbrutet område eller en andel i ett samfällt område har överlåtits söker avskiljande av området eller andelen genom styckning eller överföring av detsamma till en fastighet som tillhör honom, skall han förete utredning om överlåtarens äganderätt och sitt eget fång. Är det fråga om överföring av ett outbrutet område eller en andel, skall sökanden också förete utredning om sin äganderätt till den fastighet till vilken området eller andelen skall överföras.


9 §

Om lantmäteribyrån inte meddelar förordnande om förrättning, skall byrån utfärda beslut med anledning av ansökan. Beslutet skall tillsändas sökanden i tjänsteväg och ansökningshandlingarna skall samtidigt återställas.

Har ansökningshandlingarna genom lantmäteribyråns försorg kompletterats, men återtar sökanden sin ansökan innan förordnande om förrättning meddelats, skall lantmäteribyrån utfärda beslut med anledning av återtagandet. I detta beslut, liksom även i de beslut av lantmäteribyrån som nämns i 5 mom., skall sökanden åläggas att betala ersättning till staten för kostnaderna för kompletteringen. Ersättningen skall vara lika stor som kompletteringsersättningen enligt 2 § 3 mom. lagen om lantmäteriavgift (531/75). De anskaffade handlingarna skall överlämnas till sökanden.

Den som är missnöjd med beslut som lantmäteribyrån meddelat enligt 5 eller 6 mom., får söka ändring hos lantmäteristyrelsen genom skriftliga besvär. Besvärsskriften skall vid äventyr av att talan annars går förlorad inlämnas till lantmäteribyrån senast den trettionde dagen efter delgivningen av beslutet. Besvärsskriften kan på ändringssökandens egen risk inom nämnda tid tillställas lantmäteribyrån även såsom betald postförsändelse eller med bud.

Lantmäteribyrån skall utan dröjsmål till lantmäteristyrelsen sända besvären och den akt som tillkommit vid handläggningen i lantmäteribyrån samt övriga handlingar och kartor som kan belysa saken.

10 §

I samband med skifte, styckning, ägobyte eller rågång kan utan särskilt förordnande verkställas överföring av områden, andelar eller särskilda förmåner från en lägenhet till en annan samt verkställas sådan skifteskomplettering enligt 231 eller 232 § lagen om skifte som behövs för den förrättning som avses i förordnandet. Likaså kan utan särskilt förordnande klyvning ändras till styckning eller till sådant nyskifte som avses i 11 a § lagen om skifte.

20 §

Visar det sig under förrättningen nödvändigt att skaffa en sådan handling som inte har företetts, kan förrättningsingenjören på en sakägares begäran skaffa den.

30 §

Vid undersökning av förutsättningarna för skifte av ett vattenområde eller ett fristående samfällt område skall uppmärksamhet bland annat fästas vid huruvida små fastigheters andelar av området lämpligen kan lämnas samfällda eller huruvida en sådan andel med stöd av 241 § lagen om skifte kan överföras till en annan fastighet.

42 §

När av en andel i ett samfällt område, vilken har överlåtits från en annan fastighet än en lägenhet, bildas en lägenhet eller när en sådan andel överförs till en sedan tidigare existerande lägenhet bestäms det mantal som motsvarar andelen genom att det uppskattas i förhållande till det mantal som på de i 1 mom. angivna grunderna har uppskattats för hela fastigheten.

61 §

Ägorna skall antecknas lägenhetsvis i hävdebeskrivningen och grupperas så som förrättningens syfte förutsätter.

70 §

Ägorna skall utläggas så att skiftena vad beträffar läge, storlek och form blir så fördelaktiga som möjligt med tanke på en ändamålsenlig användning av de fastigheter som bildas.


83 §

För likviden över trädbeståndet skall trädbeståndets kvantitet, kvalitet och fördelning enligt trävaruslag utredas genom användning av en värderingsmetod som med beaktande av likvidens exakthet, trädbeståndets värde och kostnaderna för utredningen är ändamålsenlig för förrättningen. Som plantbestånd räknas det utvecklingsdugliga trädbestånd som tills vidare på grund av sin storlek saknar försäljningsvärde.

Trädbeståndet prissätts enligt det gängse priset för varje trävaruslag. De pris per enhet för olika trävaruslag som används som grund för prissättningen skall antecknas i likvidboken. För ett trädbestånd i avverkningsåldern fastställs trädbeståndets värde enligt avverkningsvärdet och för ett trädbestånd som ännu inte har uppnått avverkningsåldern enligt förväntningsvärdet. Sådana träd som på grund av trädslag eller storlek eller av någon annan orsak har ett särskilt värde jämfört med det övriga trädbeståndet prissätts vid behov särskilt för sig. Plantbestånd prissätts enligt hektarpriset.

102 §

Vid styckningsförrättning upprättas en karta enbart över det område som skall utbrytas. En karta skall dock upprättas över hela lägenheten, om ägaren till den överlåtande eller den mottagande lägenheten begär det eller om förrättningsingenjören anser det nödvändigt med tanke på upprätthållandet av fastighetssystemet.

106 §

Har sakägarna överenskommit om att ett outbrutet område som avskiljs eller överförs från en lägenhet, eller en andel i ett samfällt område vilken avskiljs, medför en andel i lägenhetens eget, till gränserna bestämda vattenområde, skall vattenområdet avskiljas till samfällt område för de lägenheter som skall bildas.

För fastställande av andelstal och mantal skall ett graderingsvärde bestämmas för den överlåtande lägenhetens andel i det samfällda området. Om dock den andel i det samfällda området som hör till den överlåtande lägenheten fördelas på de lägenheter som bildas vid styckningen i enlighet med förhållandet mellan deras andelstal, behöver något graderingsvärde inte bestämmas.

107 §

Överenskommer sakägarna om att ett outbrutet område som avskiljs eller överförs från en lägenhet skall ha andel i samfällda områden eller särskilda förmåner som avses i 191 § 1 mom. lagen om skifte, enligt någon annan grund än vad som nämns i överlåtelsehandlingen, skall 110 § iakttas. Detsamma gäller då en andel i ett samfällt område, vilken avskiljs från en lägenhet, medför en andel i en ovan nämnd samfälld särskild förmån enligt någon annan grund än vad som nämns i överlåtelsehandlingen.

109 §

Då genom styckning bildas en lägenhet som innehåller områden eller andelar i samfällda områden från flera lägenheter av olika natur, bildas av området ett nytt hemmansnummer av skattenatur.

Avskiljs från en lägenhet av krononatur, som tillhör staten eller någon församling, genom styckning ett eller flera outbrutna områden eller en andel eller andelar i ett samfällt område för någon annans än lägenhetens ägares räkning, skall av det outbrutna området eller de outbrutna områdena eller andelen eller andelarna i det samfällda området bildas ett nytt hemmansnummer av skattenatur. Överförs från en dylik lägenhet ett outbrutet område till en lägenhet av skattenatur, skall av det outbrutna området och den mottagande lägenheten bildas ett nytt hemmansnummer av skattenatur.

Då genom styckning bildas en lägenhet, som innehåller områden eller andelar i samfällda områden från lägenheter som har olika hemmansnummer eller ett område från ett samfällt område som hör till dylika lägenheter, bildas av lägenheten ett nytt hemmansnummer av skattenatur. Då styckningen verkställs genom överföring av ett outbrutet område från en eller flera lägenheter eller från ett område, som samfällt tillhör flera olika lägenheter, och någon av de överlåtande lägenheterna har annat hemmansnummer än den mottagande lägenheten, bildas av det outbrutna området och den mottagande lägenheten likaså ett nytt hemmansnummer av skattenatur.

109 a §

Styckas ett outbrutet område eller andelar i ett samfällt område från lägenheter som är belägna i skilda byar, skall det hemman som bildas räknas höra till den by där den med tanke på en regionalt enhetlig och även i övrigt lämplig byindelning skall anses passa bäst. Är det fråga om överföring av ett outbrutet område från en lägenhet eller från ett område som tillhör flera lägenheter samfällt till en lägenhet i någon annan by, anses det hemman som skall bildas av det outbrutna området och den mottagande lägenheten höra till den by där den mottagande lägenheten är belägen.

Avskiljs genom styckning andelar i ett samfällt område som hör till lägenheter i olika kommuner, skall den lägenhet eller det hemman som bildas räknas höra till den kommun där den överlåtande lägenheten eller de överlåtande lägenheterna är belägna. Finns det flera överlåtande lägenheter och är de belägna i olika kommuner, skall det hemman som bildas räknas höra till den kommun där det samfällda området är beläget.

110 §

En överenskommelse som avses i 186 § 2 mom. lagen om skifte skall inskrivas antingen i den ursprungliga handling som ligger till grund för styckningen eller också skall en särskild handling uppsättas över den.


115 §

När styckningen har blivit införd i jordregistret skall lantmäterikontoret tillställa ägaren till varje vid styckningen bildad lägenhet ett utdrag om lägenheten ur styckningsinstrumentet och ett utdrag ur eller en kopia av förrättningskartan. Ägaren till den lägenhet från vilken det outbrutna området har avskiljts genom styckning eller överförts eller varifrån andelen i det samfällda området avskiljts skall dock tillställas en kopia av hela styckningsinstrumentet och av förrättningskartan.

134 §

Vid skifteskomplettering skall en karta uppgöras över de ägor, servitut, rår och vägar som förrättningen gäller.


141 §

Vad som i 115 § stadgas om utskrivning av utdrag ur styckningsinstrument och förrättningskarta och hur utdragen skall tillställas den styckade lägenhetens ägare, gäller på motsvarande sätt i fråga om en beskrivning eller delningsbok som uppgjorts vid sådana förrättningar som nämns i 232 c, 240, 241, 256, 257 och 262 §§ lagen om skifte samt i tillämpliga delar i fråga om förrättningskartor. Detsamma gäller översändande av utdrag ur en beskrivning eller delningsbok, som uppgjorts vid i 243 och 243 a §§ lagen om skifte nämnda förrättningar, till ägarna av de lägenheter vilkas mantal höjts samt översändande av utdrag ur en förrättningskarta till ägarna av de lägenheter till vilka ägor har överförts.

142 §

Då lagfart söks för förvärv av ett område som vid en förrättning enligt 243 och 243 a §§ lagen om skifte med förhöjning av mantal fogats till en lägenhet, gäller en beskrivning, i vilken en mantalsberäkning ingår, såsom åtkomsthandling i original. Detsamma gäller då lagfart söks för förvärv av en tillandning, av vilken en självständig lägenhet har bildats enligt 32 kap. lagen om skifte, förvärv av ett område som har fogats till en lägenhet i enlighet med 42 a § och av en i 42 b § avsedd lägenhet eller ett där avsett, till en lägenhet fogat område, som har bildats för en kommun. Detsamma gäller också då lagfart söks för förvärv av en fastighet, som har bildats av en tillandning, avsedd att fogas till en samfälld skog, eller av ett samfällt område.

165 a §

Råder ovisshet om huruvida en lägenhet som avses i 340 d § 1 mom. eller 340 f § 2 mom. lagen om skifte har andel i ett samfällt område, skall skifteskomplettering enligt 231 § lagen om skifte verkställas varvid saken utreds. Förrättningskostnaderna skall slutligt betalas med statens medel.


211 §

Lantmäteristyrelsen förordnar, om inte annat stadgas i denna förordning, när kostnader som avses i 231 eller 232 c §§ lagen om skifte antingen delvis eller slutligt betalas med statens medel. I lantmäteristyrelsens beslut får ändring inte sökas genom besvär.

221 §

Sedan en styckning som avses i 181 § 2 mom. och 182 § lagen om skifte, eller en förrättning som nämns i lagens 249 §, har antecknats i jordregistret skall lantmäterikontoret underrätta behörig underrätt därom för anteckning i inteckningsprotokollet.Denna förordning träder i kraft den 1 december 1988.

Helsingfors den 18 november 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Jord- och skogsbruksminister
Toivo T. Pohjala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.