972/1988

Given i Helsingfors den 18 november 1988

Förordning om ändring av fordonsförordningen

På föredragning av trafikministern

ändras i fordonsförordningen av den 26 mars 1982 (233/82) 11 § 1 och 3 mom., 35 § 2 och 3 mom., 40 § samt 65 § 2 mom. c-punkten,

av dessa lagrum 35 § 3 mom. sådant det lyder ändrat genom förordning av den 31 mars 1988 (290/88), 40 § sådan den lyder delvis ändrad genom förordning av den 13 november 1987 (850/87) och 65 § 2 mom. c-punkten sådan den lyder ändrad genom förordning av den 12 juni 1987 (547/87), samt

fogas till 35 §, sådan den lyder delvis ändrad genom förordning av den 19 december 1986 (1008/86), genom nämnda förordning av den 13 november 1987 och nämnda förordning av den 31 mars 1988, ett nytt 4 mom. samt till 59 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda förordning av den 19 december 1986 och nämnda förordning av den 13 november 1987, ett nytt 3 a mom. som följer:

11 §

1. Med ett fordons egenvikt avses dess vikt i fullt körskick med all sedvanlig utrustning, inberäknat reservhjul, verktyg, bränsle och smörjmedel samt kylvätska. Till en husvagns egenvikt räknas batteriet och en vattentank på över 50 liter, som är fast ansluten till utrustningen, men inte flytgasbehållare.


3. Ett fordons totalvikt är summan av egenvikten och bärförmågan. När en husvagns totalvikt fastställs skall som bärförmåga räknas minst 20 procent av egenvikten.


35 §

2. Bredden hos en egentlig släpvagn, som har kopplats till en bil med en totalvikt av högst 3 500 kg, får överskrida dragbilens bredd. Om släpvagnens bredd överskrider 2,30 meter, får släpvagnen dock vara högst 0,60 meter bredare än dragbilens i registret införda bredd.

3. Bredden hos andra släpvagnar än sådana egentliga släpvagnar som avses i 2 mom. får överskrida dragbilens bredd med högst 0,15 meter. En påhängsvagns bredd får överskrida dragbilens bredd, mätt vid framaxeln, med högst 0,30 meter. En släpvagn för specialtransporter och en släpanordning som kopplas till en bil får vara bredare än dragbilen.

4. När ett fordons bredd fastställs beaktas inte backspegel, körriktningsljus eller sidljus och inte heller tillfälligt monterade anordningar på fordon som används vid väghållning.

40 §

1. Till en bil vars totalvikt är högst 3 500 kg får kopplas en egentlig släpvagn med endast en axel eller med ersättande boggi eller med motsvarande dubbelaxelsystem. Släpvagnens totalvikt får vara:

a) om släpvagnen saknar bromsar, högst så stor som biltillverkaren godkänner, dock inte större än hälften av dragbilens egenvikt; eller

b) om släpvagnen är försedd med bromsar, högst så stor som biltillverkaren har godkänt och som är antecknat i typbesiktningsintyg, dock inte mer än 50 procent större än den dragande bilens egenvikt; om tillverkaren inte har meddelat någon tillåten vikt för släpvagnen, får släpvagnens vikt vara högst lika stor som dragbilens egenvikt.

2. Till specialbilar och bussar vilkas totalvikt är större än 3 500 kg får kopplas en egentlig släpvagn som är försedd med endast en axel eller med ersättande boggi eller med motsvarande dubbelaxelsystem. Släpvagnens totalvikt får inom gränserna för stadgandena i 33 a § vara:

a) om släpvagnen saknar bromsar, 750 kg, högst dock hälften av dragbilens egenvikt;

b) om släpvagnen är försedd med bromsar, högst lika stor som dragbilens egenvikt; eller

c) om släpvagnen är försedd med bromsar och dragbilens alla axlar är dragande, högst två gånger så stor som dragbilens egenvikt.

3. Till en lastbil får, inom gränserna för stadgandena i 33 a §, kopplas:

a) en enaxlad eller boggikonstruerad påhängsvagn, vars totalvikt är högst 40 procent större än dragbilens totalvikt;

b) en enaxlad eller motsvarande boggikonstruerad egentlig släpvagn, vars totalvikt är högst lika stor som dragbilens totalvikt; eller

c) en tvåaxlad eller motsvarande boggikonstruerad egentlig släpvagn, vars totalvikt är högst 40 procent större än dragbilens totalvikt eller, då dragbilens alla axlar är dragande, högst två gånger dragbilens totalvikt.

4. Med undantag från bestämmelserna i 1 och 2 mom. får till en specialbil, som konstruerats och utrustats såsom bogserbil, kopplas en släpvagn som behöver bogsering på grund av att släpvagnen eller dess dragbil är i olag, i enlighet med vad som bestäms om koppling av släpvagn till lastbil.

59 §

3 a. Vid transport av båt får den avvikande från 3 mom. vara bredare än fordon som transporteras inom ramen för största tillåtna bredd för vägen.


65 §

2. Bilregistercentralen kan av särskilda skäl, om den konstruktion eller utrustning som behövs för fordonets bruksändamål kräver det, enligt ministeriets allmänna anvisningar medge undantag från stadgandena i denna förordning som följer:


c) undantag från stadgandet i 40 § 1 mom. och i 40 § 2 mom. för enskilda fordonskombinationer för en släpvagn som kopplas till en specialbil;Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1989. Förordningens 40 § 2-4 mom. och 65 § 2 mom. c punkten träder dock i kraft den 1 januari 1990.

Stadgandena i 11 § 3 mom. tillämpas på fordon som tas i bruk sedan förordningen har trätt i kraft.

Helsingfors den november 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Trafikminister
Pekka Vennamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.