971/1988

Given i Helsingfors den 18 november 1988

Förordning om avgifter för Bilregistercentralens och dess besiktningsställens åtgärder

På föredragning av trafikministern stadgas med stöd av lagen den 29 december 1973 om grunderna för avgifter till staten (980/73):

1 §
Allmänt

För fordons besiktning, förarexamen samt för vissa andra av Bilregistercentralens och dess besiktningsställens åtgärder uppbärs avgift till staten enligt denna förordning.

2 §
Typbesiktning och godkännande av teknisk anordning
1. Typbesiktning 1 500 mk
2. Separat utförd granskning eller mätning för typbesiktning samt fastställande av total- och axelvikt samt av flaköverhäng 300 mk
3. Typgodkännande av teknisk anordning eller konstruktion för fordon 300 mk
4. Godkännande av anordning eller konstruktion för typbesiktat fordon 150 mk
5. Tillstånd till registreringsbesiktning utan utförd typbesiktning 250 mk
6. Parallellexemplar av intyg över typbesiktning 150 mk
3 §
Importbesiktning
Importbesiktning 1 100 mk
4 §
Konstruktionsbesiktning
1. Konstruktionsbesiktning av buss 150 mk
2. Fastställande av karosseriritningar och belastningsberäkningar för buss 80 mk
5 §
Registreringsbesiktning
1. Registreringsbesiktning:
a) för tankbil eller specialbil 290 mk
b) för lastbil eller buss 200 mk
c) för person- eller paketbil eller därtill kopplad släpvagn 100 mk
d) för annan än i c-punkten avsedd släpvagn 220 mk
e) för annat fordon 90 mk
2. Om ett fordon i samband med registreringsbesiktningen godkänns för transport av farligt ämne eller av farlig ämnesgrupp, skall utöver den avgift som avses i 1 mom. uppbäras 60 mk
6 §
Kopplingsbesiktning
1. Korskopplingsbesiktning:
a) för person- eller paketbil eller därtill kopplad släpvagn 70 mk
b) för lastbil 290 mk
c) för lastbils släpvagn 290 mk
2. Separatkopplingsbesiktning:
a) koppling av släpvagn eller släpanordning till annat motorfordon än person- eller paketbil 170 mk
b) koppling av släpvagn eller släpanordning till person- eller paketbil 70 mk
7 §
Ändringsbesiktning
1. Besiktning som utförs på grund av ändring av fordons konstruktion:
a) buss 190 mk
b) person- eller paketbil eller därtill kopplad släpvagn 70 mk
c) annat fordon 190 mk
2. Besiktning som utförts på grund av ändring av de uppgifter som antecknas i registret 50 mk
3. För godkännande av registrerat fordon såsom fordon för transport av farligt ämne eller farlig ämnesgrupp uppbärs 120 mk

Samtidigt uppbärs ej de i 1 och 2 mom. nämnda avgifterna.

8 §
Årsbesiktning
1. Årsbesiktning:
a) person- eller paketbil eller därtill kopplad släpvagn samt motorcykel 70 mk
b) fordon som godkänts för transport av farligt ämne eller farlig ämnesgrupp 120 mk
c) annat fordon 180 mk
2. Eftergranskning med anledning av underkännande vid besiktning 60 mk

Denna avgift uppbärs om besiktning utförs inom en månad från underkännandet. För eftergranskning som utförs senare uppbärs avgift enligt 1 och 3 mom.

3. Avgift för årsbesiktning skall uppbäras höjd med 50 mark, om besiktning utförs efter den besiktningstid som stadgats för fordonet eller efter en besiktningstid som fastställts särskilt.

9 §
Besiktningar som inte utförs på ett besiktningsställe

Utförs besiktning på någon annan ort än den ordinarie besiktningsorten eller den ort som anges i besiktningskungörelsen, uppbärs utöver de ovan nämnda avgifterna en avgift om 650 mark per dag eller del därav, utökad med det beräknade beloppet av resekostnaderna. Om flera besiktningar utförs vid samma besök, divideras tilläggsavgiften med antalet besiktningar.

10 §
Förarexamina
1. Förarexamina:
a) examen för körkort av klass ABCD, ABCE, ABCDE, ABE, ABE/ABC eller ABE/ABCD eller förnyande av sådant körkort 240 mk
b) examen för körkort av klass A, AB, ABC eller KT eller förnyande av sådant körkort eller för kontroll av körskicklighet eller yrkeskörtillstånd för personbil 200 mk
c) examen för körkort av klass T 50 mk
2. Särskilt avlagt teoriprov eller nytt teoriprov 30 mk
3. Särskilt avlagt körprov eller nytt körprov:
a) för körkort av klass ABCD, ABCE, ABCDE, ABE/ABC eller ABE/ABCD 210 mk
b) för annat körkort 170 mk
4. Betyg som Bilregistercentralen utfärdat enligt ADR-avtalet och som berättigar till framförande av fordon som används för transport av farliga ämnen 70 mk
11 §
Andra avgifter
1. Beslut som Bilregistercentralen fattat om undantag med stöd av förordningen om ändring av fordonsförordningen (547/87) eller trafikministeriets beslut om ändring av trafikministeriets beslut om verkställighet av fordonsförordningen (548/87) 450 mk
2. Beslut som besiktningsställe fattat om undantag med stöd av författningar avsedda i 1 punkten 300 mk
3. Beslut till ändring av fordons konstruktion:
a) ändring av personbils karosseri- eller axelkonstruktion 300 mk
b) ändring av annat fordons axelkonstruktion såväl som ändring av axelavstånd 80 mk
4. Tillstånd, intyg och motsvarande handling, som utfärdats av besiktningsställe 50 mk
Denna avgift uppbärs ej för ett på tjänstens vägnar utfärdat intyg eller motsvarande, ej heller för ett tillstånd att begagna vid besiktning underkänt fordon i trafik efter utgången av den stadgade besiktningstiden.
5. Godkännande av bilskolas undervisningsrum och undervisningsmaterial i samband med annan inspektion eller särskilt för sig 300 mk
6. Granskning och plombering av hyrespersonbils taxameter 100 mk
7. Granskning av paket- eller lastbil, släpvagn eller godsbehållare för godsbefordran enligt TIR-konventionen:
a) granskning av fordon 290 mk
b) granskning av nya godsbehållare, som ingår i en och samma tillverkningsserie, för den första behållaren i serien 120 mk
c) granskning av nya godsbehållare, som ingår i en och samma tillverkningsserie, för den andra behållaren och för varje följande behållare 50 mk
d) annan granskning av godsbehållare 120 mk
8. Överlämnande av enstaka uppgifter ur fordonsregistret:
a) telefonförfrågan beträffande uppgifter ur fordonsregistret 4,70 mk/min.
b) bestyrkt utdrag ur fordonsregistret (uppgifter om ett fordon) 20 mk
c) ovanstående utdrag obestyrkt 10 mk
d) annan skriftligt given uppgift (om ett fordon) 5 mk
e) kopia ur fordonsregistrets statistik 10 mk/blad
12 §
Befrielse från avgifter och uppbörden av avgifter

1. Befriade från att erlägga de ovan stadgade avgifterna är staten samt statens ämbetsverk och inrättningar. Av de statliga ämbetsverk och inrättningar som driver affärsrörelse samt av statens affärsverk uppbärs dock avgifterna till fullt belopp.

2. För besiktning, utom typbesiktning, och för förarexamen skall avgifterna uppbäras då det fordon som skall besiktas tas emot eller då anmälan till förarexamen inlämnas. Även för i 11 § nämnda granskningar skall avgiften uppbäras före granskningen. Bilregistercentralen kan dock tillåta att avgifter uppbärs efter avslutad besiktning, examen eller granskning.

3. Om körprov för förarexamen inte kan förrättas därför att kunden inte har iakttagit den tid han beställt, uppbärs av kunden vid anmälan till följande körprov en avgift på 100 mark. Avgift uppbärs dock inte då den beställda tiden avbeställs senast tre dygn före den dag för vilken tiden beställts. Lördagar och helgdagar räknas inte med i den utsatta tiden.

13 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om verkställigheten och tillämpningen av denna förordning utfärdas vid behov av trafikministeriet. Bilregistercentralen kan också utfärda närmare bestämmelser om vilken av de avgifter som nämnts i 4-11 §§ som skall uppbäras för en åtgärd.

14 §
Ikraftträdelsestadgande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989. Förordningens 3 § träder dock i kraft den 1 december 1988. Genom denna förordning upphävs förordningen den 13 november 1987 om avgifter för Bilregistercentralens och dess besiktningsställens åtgärder (854/87).

Helsingfors den 18 november 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Trafikminister
Pekka Vennamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.